Now showing items 2116-2135 of 7366

  • Evaluering av arbeidsmarkedsbedriftene som attføringstiltak 

   Aakvik, Arild; Dahl, Svenn-Åge (Rapport, Research report, 2000-06)
   Formålet med denne studien har vært å evaluere arbeidsmarkedsbedriftenes sysselsettingseffekt. Vi analyserer med andre ord overgangen fra arbeidsmarkedsbedriftene til ordinært arbeid for personer som har avsluttet sitt ...
  • Evaluering av Arena-prosjektet Konvekst etter tre års drift (2005-2007) 

   Jakobsen, Stig-Erik (Rapport, Research report, 2009-02)
   Konvekst startet opp som et hovedprosjekt i Arena-programmet i januar 2005. På oppdrag fra Konvekst har SNF gjennomført en evaluering av de tre første driftsårene (2005-2007). Formålet med Konvekst er å styrke kultur- og ...
  • Evaluering av desentralisert dialysebehandling 

   Bjorvatn, Afsane (Rapport, Research report, 2003-08)
   Rapporten er en evaluering av forsøksordningen knyttet til dialysebehandling i Alta Helsesenter, Ørland Dialysestasjon og Otta Legesenter. Forsøksordningen innebærer at disse tre dialyseenhetene mottar finansiering gjennom ...
  • Evaluering av energileddet i sentralnettstariffen og bruk av marginaltapssatser 

   Bjørndal, Endre; Bjørndal, Mette (Rapport, Research report, 2010-11)
   I denne rapporten foretar vi en evaluering av energileddet i sentralnettstariffen og bruken av marginaltapssatser. Vi går først gjennom teorien for optimale overføringstariffer og beskriver hvordan marginaltapssatser ...
  • Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2002 

   Døving, Erik; Skule, Sveinung (Arbeidsnotat, Working paper, 2002-05)
   Dette notatet er andre underveisrapport fra evalueringen av Kompetanse-utviklings-programmet (KUP). Bedømt ut fra sine målsetninger, innsatsområder, prioriteringer og vilkår for prosjektstøtte er KUP et initiativ som tar ...
  • Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2003 

   Døving, Erik; Ure, Odd Bjørn; Teige, Berit; Skule, Sveinung (Arbeidsnotat, Working paper, 2003-12)
   Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) er et ledd i iverksetting av Kompetansereformen. Utgangspunktet for programmet er at markedet for etter- og videreutdanning ikke fungerer så bra som det bør og kan. Programmet har som ...
  • Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2004 

   Døving, Erik; Ure, Odd Bjørn; Skule, Sveinung (Arbeidsnotat, Working paper, 2004-08)
   Utgangspunktet for programmet er at markedet for etter- og videreutdanning ikke fungerer så bra som det bør og kan. Programmet har som formål å (i) bidra til å gjøre private og offentlige virksomheter bedre i stand til å ...
  • Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2005 

   Døving, Erik; Ure, Odd Bjørn; Tobiassen, Anita Ellen; Lund, Monica (Arbeidsnotat, Working paper, 2005-09)
   Dette notatet er femte underveisrapport fra evalueringen av Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP). Programmets satset i 2003 på spredning og institusjonalisering, og fikk i 2005 i oppdrag å gjennomføre prøveprosjekter for ...
  • Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket 

   Døving, Erik; Folkenborg, Kari; Jakobsen, Stig-Erik; Skule, Sveinung (Rapport, Research report, 2003-04)
   Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket har som hovedformål å bidra til nyskaping og videreutvikling av markedet for etter- og videreutdanning i landbruket, slik at kompetansenivået hos næringsutøveren innen primærlandbruk ...
  • Evaluering av Langeled-prosjektet : analyse av viktige organisajonsmessige og styringsmessige suksessfaktorer 

   Sukhareva, Natalia (Master thesis, 2008)
   Hensikten med denne oppgaven er å diskutere hvilke faktorer som bidro til at Langeled-prosjektet lyktes. Basert på denne analysen skal det gjøres et forsøk på å trekke frem de suksessfaktorer som kan gjelde alle store og ...
  • Evaluering av omstillingsprogrammet for verkstedindustrien i Sør-Troms og nordre Nordland 

   Kvitastein, Olav Andreas; Lines, Rune; Hammervoll, Trond; Tobiassen, Anita Ellen; Nesheim, Torstein (Rapport, Research report, 2000-09)
   Prinsippene for evalueringen av OMPROV har vært å sammenholde empiriske analyser av gjennomføring og reaksjoner, mot teorier om og erfaringer fra lignende tiltak. Økonomiske indikatorer kan tyde på at omstillingstiltaket ...
  • Evaluering av plan for utstyrsinvesteringer i norske sykehus 

   Bjorvatn, Afsane; Kjerstad, Egil (Rapport, Research report, 2003-06)
   Plan for utstyrsinvesteringer i norske sykehus er en ekstraordinær satsing på IT og medisinsk teknisk utstyr for å bedre utstyrssituasjonen i norske sykehus i løpet av en femårs periode (1998-2002). Prosjektets hovedmålsetning ...
  • Evaluering av PSO-ordningen for naturgass 

   Andersen, Christian; Eldegard, Tom (Rapport, Research report, 2005-12)
   Rapporten dokumenterer SNFs evaluering av PSO-ordningen for naturgass. Arbeidet har vært finansiert av Enova, som selv er operatør for dette statlige støtteopplegget for utbygging av infrastruktur for naturgass i Norge. ...
  • Evaluering av Samferdselsdepartementets ekspressbusspolitikk 

   Holmefjord, Kari; Steckmest, Elisabeth (Rapport, Research report, 2001-02)
   SNF har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet blitt bedt om å evaluere de eksisterende retningslinjene i konsesjonspolitikken for ekspressbuss og vurdere om det er grunnlag for endringer. I rapporten har vi tilnærmet oss ...
  • Evaluering av spesialisthelsetjenesten på Ørlandet 

   Hatlebakk, Magnus (Rapport, Research report, 2002-12)
   Spesialistpoliklinikken ved Ørlandet medisinske senter behandler pasienter som ellers måtte ha reist til regionsykehuset i Trondheim. I tillegg behandles pasienter, som på grunn av reiseavstanden trolig ikke ville ha oppsøkt ...
  • Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 1 

   Drangsland, Kari Anne K.; Kjerstad, Egil (Rapport, Research report, 2008-09)
   Hovedhensikten med denne delrapporten er å vurdere implementeringen av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester, eller ‘Raskere tilbake’ som ordningen markedsføres som. Initiativtakere til ordningen er ...
  • Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 2 

   Kjerstad, Egil; Holmås, Tor Helge (Rapport, Research report, 2009-12)
   Hovedtemaet i denne rapporten er fastlegenes bruk av ”Raskere tilbake”, dvs. vi ønsker å belyse fastlegenes tilretteleggerrolle nærmere. Med dette som utgangspunkt, reises flere spørsmål: I hvor stor grad benytter legene ...
  • Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 3 

   Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil (Rapport, Research report, 2010-05)
   Hensikten med tilskuddsordningen for helse- og rehabiliteringstjenester (Raskere tilbake), er å bidra til at personer som mottar sykepenger, skal komme raskere tilbake i arbeid enn de ellers ville gjort. Tilskuddsordningen ...
  • Evaluering av to utvalgte internasjonale tjenester i Innovasjon Norge : Seed Forum og Internasjonal Innovasjon 

   Jakobsen, Stig-Erik; Steineke, Jon Moxnes; Pettersen, Inger Beate; Hedin, Sigrid (Rapport, Research report, 2008-01)
   Denne rapporten presenterer en evaluering av to utvalgte internasjonale tjenester i Innovasjon Norge: Seed Forum og Internasjonal Innovasjon. Seed Forum skal bidra til å styrke tidligfase bedrifters forutsetninger for å ...
  • Everybody knows that the boat is leaking : How Norway thwarts its WTO commitments 

   Blandford, David; Gaasland, Ivar; Vårdal, Erling (Working paper;32/12, Working paper, 2012-10)
   We conduct a WTO-consistent assessment of Norwegian agricultural programs and policy since 1995. Most important, we highlight cases where Norway has found ways to work around its WTO-commitments in order to avoid policy ...