• Nova Sea AS : strategisk rekneskapsanalyse og verdivurdering 

      Dale, Elena; Ask, Victoria Røed (Master thesis, 2017)
      Målet med masteroppgåva er å estimere eigenkapitalverdien til Nova Sea AS, heretter Nova Sea, per 31.12.2015, og synleggjere uvissa i verdiestimatet. Dette vert gjennomført ved å nytte teknikken fundamental verdivurdering, ...