• Strategisk og fundamental verdivurdering av Opera Software asa 

      Pedersen, Joakim Skarsem; Roald, Martin Fjørtoft (Master thesis, 2015)
      I denne utredningen er Opera Software ASA verdsatt ut i fra en fundamental verdsettingsmodell, med vektlegging på strategisk analyse. Valgt verdsettelsesmetode er neddiskontert fremtidig kontantstrøm til totalkapitalen ...