• Adferdsøkonomi og økonomiske eksperimenter F 

   Cappelen, Alexander Wright; Tungodden, Bertil (Peer reviewed; Journal article, 2012)
  • Bør FoU-støtte rettes mot små eller store foretak? 

   Møen, Jarle; Rybalka, Marina (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I boken Innovation, Path Dependency, and Policy, som utkom på Oxford University Press i 2009, uttrykker Jan Fagerberg, David Mowery og Bart Verspagen bekymring for at norsk forskningspolitikk ikke i tilstrekkelig grad ...
  • Et valg i blinde? 

   Almås, Ingvild; Salvanes, Kjell Gunnar; Sørensen, Erik Øiolf (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   15/16-åringer i Norge gjør et valg som har store konsekvenser for deres inntekt i arbeidsmarkedet: De velger om de skal ta yrkesfaglig eller allmennfaglig retning på videregående skole. Disse valgene vil igjen kunne legge ...
  • Finanskriser - hva vet vi? 

   Doppelhofer, Gernot Peter (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Da finanskrisen herjet som verst – krisen som startet i det amerikanske subprime-markedet på midten av 2000-tallet og etter hvert rammet mange økonomier – henvendte dronningen av England seg til en gruppe Økonomer med ...
  • Fra kinesernes sparing til global vekst 

   Almås, Ingvild; Liane, Gro Karin Mæle; Thøgersen, Øystein (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Kina har i senere år fremstått som verdensøkonomiens primære vekstmotor. Vekstens innhold i form av store handelsoverskudd og svært høye investeringer har skapt vinnere og tapere blant verdens øvrige land og regioner. ...
  • Fusjon i tosidige markeder 

   Kind, Hans Jarle; Sørgard, Lars (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Hvis en bedrift betjener to distinkt forskjellige kundegrupper som påvirker hverandres etterspørsel, vil den typisk operere i et tosidig marked. Eksempelvis betjener en avis både lesere og annonsører. Empiriske undersøkelser ...
  • Har kvaliteten på lærere falt over tid? 

   Møen, Jarle; Salvanes, Kjell Gunnar; Thorsen, Helge Sandvig (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Bekymringer om opptakskravene til lærerstudiet er et tilbakevendende tema i offentlig debatt, og myndighetene har også forsøkt ulike tiltak for å bedre rekrutteringen. Det er derfor interessant å studere de lange linjene ...
  • Humankapital og omstilling? 

   Salvanes, Kjell Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Norsk økonomi står overfor omstilling til næringer der høykompetent arbeidskraft både innen tjenesteytende virksomheter og industrien står sentralt. Spørsmålet vi stiller i denne artikkelen, er hvordan Norge er rustet til ...
  • Hvordan bekjempe priskarteller? 

   Jensen, Sissel; Sørgard, Lars (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   I denne artikkelen drøftes det hvordan en kan utforme en bøtepolitikk som bidrar til å bekjempe priskarteller. Det forklares hvordan bøter og lempningsordning (amnesti) kan utformes slik at en enten gjør dannelse av karteller ...
  • Individuelle priser i dagligvaremarkedet 

   Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle; Steen, Frode (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Bedrifter har fått større mulighet til å samle informasjon om hver enkelt kunde. I dagligvaremarkedet samler kjedene informasjon om hvor og hva vi handler. NorgesGruppen og Coop har i mange år hatt rabattprogrammer hvor ...
  • Insentiver og innsats 

   Cappelen, Alexander Wright; Tungodden, Bertil (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I denne artikkelen presenterer vi innsikter fra nyere forskning innen adferdsøkonomi og eksperimentelle økonomi som har dokumentert at forholdet mellom økonomiske insentiver og innsats er mer komplekst enn det økonomisk ...
  • Kvinner, kontekst og konkurranse 

   Bjorvatn, Kjetil; Falch, Ranveig; Hernæs, Ulrikke Johanne (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Det har i den senere tid vært knyttet stor optimisme til entreprenørskap som vei ut av fattigdom. Mikrofinansbevegelsen, for eksempel, bygger på idéen om at fattige mennesker har kunnskapene og holdningene som skal til for ...
  • Måling og prioriteringer i konkurransepolitikken 

   Sørgard, Lars (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   I denne artikkelen vises det hvordan måling av effekter av konkurransepolitikken kan gi uheldige utslag på konkurransemyndighetenes prioriteringer. Hvis en måler effekten av hver enkelt beslutning (direkte effekt), kan det ...
  • Om fusjonssimulering 

   Mathiesen, Lars (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Artikkelen beskriver sentrale elementer i en fusjonssimulering (FS) og illustrerer disse ved hjelp av analyser fra tre reelle saker. FS er en matematisk metode for å beregne markedseffekter av bedriftssamarbeid. FS ...
  • Rettferdig ulikhet 

   Almås, Ingvild; Cappelen, Alexander Wright; Haaland, Ingar Kyrkjebø; Tungodden, Bertil (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Hvilke ulikheter oppfattes som rettferdige? Vi presenterer resultatet fra en surveyundersøkelse med et nasjonalt representativt utvalg av den norske befolkningen. Hovedfunnet er at nordmenn synes ulikheter kan være både ...
  • Rettferdighet på hjernen 

   Cappelen, Alexander Wright; Sørensen, Erik Øiolf; Tungodden, Bertil (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Hjernen har lenge vært en sort boks for økonomer, men i økende grad har økonomer begynt å studere hvilke mentale prosesser som ligger bak folks valg. Ikke minst forsøker man å forstå hvorfor folk noen ganger velger å gjøre ...
  • Turbulens i stor høyde 

   Norman, Victor (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Det er seks år siden verdens finansmarkeder klappet sammen og verdensøkonomien falt utfor stupet. Krisen som fulgte, er ennå ikke over. Veksten i verdensøkonomien som helhet er langt svakere og mer ujevn enn før; i deler ...
  • Vindkraft og vannkraft : Norge som kraftbatteri for Europa? 

   Hope, Einar (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Vil det være samfunnsøkonomisk lønnsomt for Norge å investere i flere overføringsforbindelser av kraft til utlandet for derved å utnytte produksjonsegenskapene ved norsk vannkraft til i større grad å fungere som et ...