• Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 1 

   Drangsland, Kari Anne K.; Kjerstad, Egil (Rapport, Research report, 2008-09)
   Hovedhensikten med denne delrapporten er å vurdere implementeringen av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester, eller ‘Raskere tilbake’ som ordningen markedsføres som. Initiativtakere til ordningen er ...
  • Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 2 

   Kjerstad, Egil; Holmås, Tor Helge (Rapport, Research report, 2009-12)
   Hovedtemaet i denne rapporten er fastlegenes bruk av ”Raskere tilbake”, dvs. vi ønsker å belyse fastlegenes tilretteleggerrolle nærmere. Med dette som utgangspunkt, reises flere spørsmål: I hvor stor grad benytter legene ...
  • Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 3 

   Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil (Rapport, Research report, 2010-05)
   Hensikten med tilskuddsordningen for helse- og rehabiliteringstjenester (Raskere tilbake), er å bidra til at personer som mottar sykepenger, skal komme raskere tilbake i arbeid enn de ellers ville gjort. Tilskuddsordningen ...
  • Fornøyd med ’Raskere tilbake’? : resultater fra en brukerundersøkelse 

   Kjerstad, Egil; Ravneberg, Bodil (Rapport, Research report, 2008-10)
   Tilskuddsordningen for helse- og rehabiliteringstjenester, eller 'Raskere tilbake' som ordningen også markedsføres under, ble iverksatt etter initiativ fra Sykefraværsutvalget. I denne rapporten redegjøres det for erfaringer ...
  • Følgeevaluering av Kompetansemegling : bedriftenes erfaringer med programmet (underveisrapport 2006/2007) 

   Jakobsen, Stig-Erik; Stensheim, Ingvill (Rapport, Research report, 2007-10)
   SNF har fått i oppdrag av Norges forskningsråd å gjennomføre en følgeevaluering av programmet Kompetansemegling. Hovedmålsetningen for dette programmet har vært "å fremme økt innsats på forskning og utvikling hos bedrifter ...
  • Gasellers liv og virke : hurtigvoksende foretaks rolle i norske regioner 

   Vatne, Eirik (Rapport, Research report, 2009-12)
   Nær fire prosent av norske aksjeselskap doblet omsetningen i fireårsperioden 2003-2006. Rapporten analyserer hvilke type foretak dette er og i hvilke bransjer og regioner de synes å finne grobunn. Rask vekst av enkeltnæringer ...
  • Global warming : an univariate estimation of sea temperature data 

   Lorentzen, Torbjørn (Report, Research report, 2007-05)
   The report deals with detecting climate change in the sea waters off Norway. According to the UN Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, the climate on earth is changing. The main cause is the combustion of fossil ...
  • Habit formation, strategic extremism and debt policy 

   Matsen, Egil; Thøgersen, Øystein (Report, Research report, 2008-06)
   We suggest a probabilistic voting model where voters’ preferences for alternative public goods display habit formation. Current policies determine habit levels and in turn the future preferences of the voters. This allows ...
  • Identifying and ranking next generation network services 

   Iden, Jon; Methlie, Leif B. (Report, Research report, 2009-06)
   This report presents the results of a forecast of next generation network services. As telecommunication networks are being transformed into next generation networks the communication and media landscapes are being reshaped, ...
  • Indikatorer for lokal sårbarhet : analyse av norske kommuner 2006-2007 og utviklingen 2004-2007 

   Mjørlund, Rune; Andersen, Christian; Jakobsen, Stig-Erik (Rapport, Research report, 2008-10)
   Denne rapporten inneholder en presentasjon av indikatorer for lokal sårbarhet i norske kommuner. Analysen baserer seg på et sett av syv indikatorer, dokumentert i SNF-rapport 22/07 Indikatorer for lokal sårbarhet – Utredning ...
  • Indikatorer for lokal sårbarhet : utredning av et analyseverktøy 

   Jakobsen, Stig-Erik; Kristiansen, Frode; Drangsland, Kari Anne K.; Nesheim, Torstein (Rapport, Research report, 2007-12)
   I denne rapporten skisseres det et forslag til et analyseverktøy for å avdekke lokal sårbarhet hvor fokuset rettes mot næringsmessig eller økonomisk sårbarhet. I distrikts- og regionalpolitikken er det viktig at man fanger ...
  • Innleie av sykepleiere i sykehus : fra nødløsning til akseptert vikarpraksis 

   Skjælaaen, Christine J. (Rapport, Research report, 2011-07)
   Denne doktorgradsavhandlingen omhandler fremveksten, praktiseringen og videreutviklingen av en ny vikarordning i norsk sykehussektor generelt, og ved et større norsk sykehus spesielt. Den nye ordningen går ut på at sykehus ...
  • Klimaendringer og verdiskaping på Vestlandet 

   Skjeret, Frode André; Steinshamn, Stein Ivar; Mjørlund, Rune; Heum, Per (Rapport, Research report, 2009-12)
   Rapporten er skrevet på oppdrag av Bergensscenarier 2020, som en del av et prosjekt mellom SNF og Bergensscenarier 2020. Prosjektet har sett på muligheter og utfordringer for Vestlandsregionen som følge av klimaendringer. ...
  • Kompetansedrevet innovasjon og verdiskaping 

   Heum, Per (Rapport, Research report, 2007-02)
   De tre organisasjonene, Tekna, LO og NHO, har gått sammen om det som er kalt en Dugnad for verdiskaping. I den forbindelse er ulike forskningsmiljø bedt om å summere kunnskapsstatus på ulike felt som antas viktig for ...
  • Kompetanseutviklingsprogrammet 2000-2006 : sluttevaluering 

   Døving, Erik; Ure, Odd Bjørn; Tobiassen, Anita Ellen; Hertzberg, Dagfinn (Rapport, Research report, 2006-12)
   Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) ble satt i gang i år 2000 og ble avviklet i 2006. Denne evalueringen oppsummerer programmets forløp, resultater og måloppnåelse. I tillegg drøfter den, på bakgrunn av erfaringene fra ...
  • Kritiske suksessfaktorer for omstillingsarbeidet : erfaringer fra gjennomførte omstillingsprogram 

   Drangsland, Kari Anne K.; Jakobsen, Stig-Erik (Rapport, Research report, 2009-01)
   På oppdrag fra Innovasjon Norge har Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) kartlagt og systematisert faktorer som synes å ha kritisk betydning for et vellykket omstillingsprogram. Omstillingsbevilgningen er et ekstraordinært ...
  • Mulighetsanalyse for Nordhordland : et regionalt industrielt perspektiv 

   Rusten, Grete; Eldegard, Tom (Rapport, Research report, 2008-09)
   Denne rapporten knyttet til StatoilMongstad-prosjektet bygger på et notat opprinnelig utarbeidet av SNF for Nordhordland Handverk- og Industrilag (NHIL). Rapporten inneholder en kortfattet beskrivelse av næringsstruktur, ...
  • Oppfatninger om og holdninger til reguleringer blant kystfiskere med rettigheter i torskefiske 

   Aarset, Bernt (Rapport, Research report, 2006-12)
   Det er en forutsetning i moderne norsk fiskeriforvaltning at regelverk og direktiver virker. Denne rapporten drøfter betingelsene for at disse skal virke uten at tvangs- og kontrollmidler tas i bruk i fullt monn. Dette ...
  • Overview of investments in electricity assets 

   Skjeret, Frode André (Report, Research report, 2008-02)
   This current report gives a brief overview of the literature on investments in electricity markets and the focus is particularly on the interplay between investments in transmission and generation. In order for a system ...
  • Realkompetansevurdering i kommuner : sluttrapport 

   Tobiassen, Anita Ellen; Døving, Erik; Olsen, Karen Modesta (Rapport, Research report, 2008-09)
   Dette er sluttrapport fra FoU-prosjektet Realkompetansevurdering i kommuner. Rapporten dokumenterer hvordan kommunene som arbeidsgivere tilrettelegger for realkompetansevurdering og kompetanseutvikling for ufaglærte, hvordan ...