Now showing items 535-542 of 542

  • Økonomisk analyse av alternative produksjonsformer innan oppdrett 

   Bjørndal, Trond; Tusvik, Amalie (Report, 2018-10)
   Hovudformålet med denne rapporten er å analysere mogelege konsekvensar av å flytte all produksjon av atlantisk laks, både matfisk og storsmolt, over i lukka landbaserte system. Hovudfokus når det gjeld teknologi har vore ...
  • Økonomisk analyse av behandling av MS-pasienter med Tysabri® i Norge 

   Svendsen, Bjørn; Aarseth, Jan Harald; Nyland, Harald Inge; Myhr, Kjell-Morten (Rapport, Research report, 2007-05)
   Økonomien i behandling av personer med multippel sklerose med Tysabri® er analysert. Hovedkonklusjonen er at behandling med Tysabri® mest sannsynlig vil gi reduserte kostnader for samfunnet og økte helsegevinster for ...
  • Økonomisk ansvarlighet i helsesektoren : hvordan er den påvirket av helsereformen? 

   Kristiansen, Krister (Rapport, Research report, 2006-06)
   Denne rapporten omhandler økonomisk ansvarlighet i helsesektoren, og hvordan denne oppfattes og fremmes i helseregionene Helse Øst og Helse Vest. Dette er spesielt aktuelt i lys av helsereformen av 2002 som hadde et klart ...
  • Økonomisk styring i helseforetak : avdelingslederens holdning til økonomiansvar 

   Nyland, Kari; Østergren, Katarina (Rapport, Research report, 2008-04)
   Formålet med denne rapporten er å undersøke hvordan det økonomiske ansvaret er definert, oppfattet og fulgt opp på avdelingsnivå i sykehusene, og hvordan avdelingsledere oppfatter og aksepterer økonomiansvaret. Undersøkelsen ...
  • Økonomisk verdsetting av apotektjenester 

   Andersen, Christian; Brekke, Kurt Richard; Eldegard, Tom; Naz, Ghazala; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2004-07)
   Temaet for denne rapporten er betydningen av apotekenes virksomhet. Siktemålet har vært å diskutere betydningen av apotekene for samfunnet ut over det å være distribusjonsledd for legemidler. Ut fra et organisatorisk ...
  • Økonomiske konsekvenser av tjenestebasert egenbetaling 

   Kristiansen, Frode (Rapport, Research report, 2004-02)
   I dag er det store forskjeller mellom betaling for opphold i sykehjem og betaling for bolig-, pleie- og omsorgstjenester utenfor institusjon. Rapporten oppsummerer SNFs bidrag til Sosialdepartementets arbeid med utforming ...
  • Økonomiske konsekvenser av økt drivstoffpris for utvalgte segmenter av norsk fiskeflåte 

   Asche, Frank; Roll, Kristin H. (Rapport;2019/1, Report, 2019-02)
   Rapporten undersøker hvilke økonomiske konsekvenser økte drivstoffpriser vil ha for fem utvalgte grupper av fiskeflåten; konvensjonelle kystfartøy i lukket gruppe, konvensjonelle havfartøy, trålere, kystnotfartøy i lukket ...
  • Økt verdiskaping gjennom differensierte markedsstrategier? : en studie av SMB’er i sjømatnæringen i Hardangerfjorden 

   Pettersen, Inger Beate; Hosea, James; Aarset, Bernt (Rapport, Research report, 2007-10)
   Denne rapporten søker å analysere muligheter og utfordringer for økt verdiskaping for små og mellomstore bedrifter (SMB’er) gjennom differensierte markedsstrategier. Hardangerfjord regionen, og mer konkret sjømatbedrifter ...