Now showing items 366-385 of 542

  • Offentlige evalueringer som styringsinstrumenter : kravspesifikasjoner og kontrollproblemer 

   Kvitastein, Olav Andreas (Rapport, Research report, 2002-07)
   Tittelen "Offentlige evalueringer som styringsinstrumenter" antyder at evalueringer skal tjene politikkens mål. Rapporten drøfter evalueringsinstituttets forutsetninger som styringsinstrument. Ikledd en slik gammelmodig ...
  • Offshore finance and money laundering : the politics of combating parasitic strategies 

   Tranøy, Bent Sofus (Report, Research report, 2002-04)
   In recent years the number of states and territories that try to attract financial flows through offering a combination of lax regulation and strict secrecy laws has shot up. These types of state-strategies can be described ...
  • Oil price risk, prudent fiscal policy, and generational accounting 

   Steigum, Erling (Report, Research report, 2002-06)
   Oil price risk, prudent fiscal policy, and generational accounting Erling Steigum This paper proposes a new method for adjusting generational accounts for risk. Generational accounting is a tool that has proven very useful ...
  • Omsetningsformer og kontrakter i pelagisk sektor 

   Lorentzen, Torbjørn (Rapport, Research report, 2005-02)
   Bakgrunnen for prosjektet er pelagisk industris ønske om å forbedre førstehåndsmarkedet for råstoff slik at lønnsomheten og verdiskapningen kan øke i næringen. I dag omsettes all pelagisk fisk på auksjon. Systemet er ...
  • On the ability of the current government to influence its successor’s actions : a note 

   Thøgersen, Øystein (Report, Research report, 2002-07)
   An incumbent policy-maker can influence his successors' actions if current policies alter a state variabel that determines the opportunity set of the successor. Existing literature suggests that public debt is an important ...
  • Oppfatninger om og holdninger til reguleringer blant kystfiskere med rettigheter i torskefiske 

   Aarset, Bernt (Rapport, Research report, 2006-12)
   Det er en forutsetning i moderne norsk fiskeriforvaltning at regelverk og direktiver virker. Denne rapporten drøfter betingelsene for at disse skal virke uten at tvangs- og kontrollmidler tas i bruk i fullt monn. Dette ...
  • Opplevelsesnæringene i Vestlandsbygdene : betingelser, strategier og muligheter 

   Rusten, Grete; Pettersen, Inger Beate; Nødland, Svein Inge; Farsund, Arild Aurvåg; Hauge, Jarleiv; Aall, Carlo; Brandshaug, Ståle; Yttredal, Else Ragni (Rapport, Research report, 2006)
   Mennesker i vår tid søker livskvalitet, velvære og opplevelser, knyttet til områder som arkitektur, design, mote, film/foto, litteratur, ulike kunstarter, natur, friluftsliv og reiseliv. En studie utført av SNF i samarbeid ...
  • Optimal flåtestørrelse, flåtestruktur og fangsfordeling 

   Steinshamn, Stein Ivar (Rapport, Research report, 2003-02)
   I denne rapporten har en beregnet den økonomisk optimale størrelsen og sammensetningen av den norske helårsdrevne fiskeflåten gitt at totalfangsten for de enkelte fiskeslag ikke må overskrides, gitt fartøyenes kapasitet ...
  • Optimal kapitalstruktur basert på strukturelle kredittrisikomodeller 

   Aven, Filip; Monsen, Terje (Rapport, Research report, 2006-08)
   I denne rapporten finner vi optimal kapitalstruktur og yield spread basert på strukturelle kredittrisikomodeller. Først utleder vi en benchmarkmodell med Leland (1994) som utgangspunkt, hvor vi tar hensyn til skattefordeler ...
  • Organisering av sentral- og regionalnett 

   Singh, Balbir; Skjeret, Frode André (Rapport, Research report, 2002-05)
   Rapporten er skrevet på oppdrag av Statnett SF, som en del av et samarbeidsprosjekt mellom SNF og Statnett. Utgangspunktet for rapporten er den stadig sterkere integrasjonen en ser blant aktørene i den norske elektrisite ...
  • Organisering av transaksjoner mellom bemanningsbedrifter og kunder 

   Nesheim, Torstein; Rørvik, Ruth (Rapport, Research report, 2011-03)
   I denne rapporten analyserer vi hvordan transaksjonene mellom bemanningsbedrift og kundebedrift er organisert. Vi bygger på intervjuer med representanter fra åtte bemanningsbedrifter, to interne vikarbyråer og tre ...
  • Organisering av transmisjonsfunksjonen 

   Sannarnes, Jan Gaute; Singh, Balbir (Rapport, Research report, 2001-06)
   Problemstillinger omkring organisering av transmisjonsnett i et markeds-basert kraftsystem er på den internasjonale dagsorden. Dette notatet tar for seg den debatten som har pågått rundt oppsplitting av transmisjonsfunksjonen ...
  • Organisering av verdikjeder for oppdrettsfisk 

   Tveterås, Ragnar (Rapport, Research report, 2004-01)
   Verdikjeder for oppdrettsfisk står overfor betydelige organisatoriske utfordringer som følge av økte kundekrav, spesielt drevet fram av dagligvarekjedenes økte markedsandel, og teknologiske endringer i bearbeiding av fisk. ...
  • Organizational purpose in management control systems 

   Hauge, Andreas Lie; Knudsen, Dan-Richard (Report;2017:2, Research report, 2017-08)
   The aim of this thesis is to contribute with new insights on the concept of organizational purpose, by answering the following main research question: How does purpose influence the MCS in purpose-driven organizations? There ...
  • Organizations’ receptiveness to management accounting innovations : the Beyond Budgeting case : a study on the basic characteristics of the Beyond Budgeting Roundtable organizations 

   Milova, Yulia (Report, Research report, 2011-06)
   This thesis analyzes the prior findings in management accounting innovations research in order to provide further insight into the main variables associated with companies that might be receptive to new management accounting ...
  • Overview of investments in electricity assets 

   Skjeret, Frode André (Report, Research report, 2008-02)
   This current report gives a brief overview of the literature on investments in electricity markets and the focus is particularly on the interplay between investments in transmission and generation. In order for a system ...
  • Ownership relations and cooperation in the Norwegian power market 

   Singh, Balbir; Skjeret, Frode André (Report, Research report, 2006-06)
   This study establishes an updated data set that documents the status with respect to distribution of ownership of generation capacity, and identifies the main forms of cooperation and information exchange among the power ...
  • Pasientopplevd kvalitet : en tverrsnittsanalyse av brukertilfredshet ved norske sykehus 

   Gabrielsen, Hege (Rapport, Research report, 2001-12)
   Helsemyndighetene har som et av sine viktigste mål at helsetjenesten skal organiseres på pasientenes premisser, at pasientens behov skal være utgangspunkt for all behandling og kjernen i all pleie. Hovedformålet med ...
  • Patenter,legemidler og generisk substitusjon 

   Johnsen, Jan Roth (Rapport, Research report, 2003-07)
   Temaet for denne rapporten er det norske legemiddelmarkedet, hvor hovedproblemstillingen er overgangen fra patent til postpatentperioden. Med denne problemstillingen som utgangspunkt ble rapporten en analyse av årsakene ...
  • Patterns and practices of innovation in Norwegian service firms 

   Pedersen, Per Egil; Aas, Tor Helge; Bentsen, Kristin; Branstad, Are (Report;2015:7, Research report, 2015-09)
   This report documents the studies conducted in workpackages 2 and 4 in the SNF-project “MISSING: Measuring innovation in service systems – indicators on new grounds”. It first presents the resource-process-system framework ...