Now showing items 406-425 of 542

  • Quality incentives pay-off? 

   Strandenes, Siri Pettersen (Report, Research report, 2000-12)
   Intermediaries ascertain vessel quality in shipping markets. Thus, the classification societies set minimum quality requirements for trading vessels. Minimum class requirements do not differentiate between high quality and ...
  • Real cost reductions in Norwegian manufacturing and service industries 

   Gjerde, Øystein; Sættem, Frode (Report, Research report, 2001-08)
   Økt produktivitet er typisk en konsekvens av å implementere nye produksjonsmetoder og/eller nye organisasjons-, markedsførings- og styringssystemer i en bedrift. I den senere tid har fokus i større grad vært rettet mot ...
  • Realkompetansevurdering i kommuner : sluttrapport 

   Tobiassen, Anita Ellen; Døving, Erik; Olsen, Karen Modesta (Rapport, Research report, 2008-09)
   Dette er sluttrapport fra FoU-prosjektet Realkompetansevurdering i kommuner. Rapporten dokumenterer hvordan kommunene som arbeidsgivere tilrettelegger for realkompetansevurdering og kompetanseutvikling for ufaglærte, hvordan ...
  • Realopsjoner : verdsettelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

   Pettersen, Morten Furholm (Rapport, Research report, 2005-07)
   Teknologi refererer seg til hvordan en organisasjon omdanner ressurser til ferdige produkter og tjenester. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er en fellesbetegnelse for datateknologiske og kommunikasjonsteknologiske ...
  • Refinery optimization platform : a user’s manual : version 1.0 

   Bredström, David; Flisberg, Patrik; Rud, Linda; Rönnqvist, Mikael (Report, Research report, 2008-11)
   This is a manual for the Refinery Optimization Platform ROP which is a flexible platform for studying refinery production planning. The user can model the overall refining process in a multiperiodic setting, with linear ...
  • Refinery production planning : model and solution method 

   Bredström, David; Flisberg, Patrik; Rönnqvist, Mikael (Report, Research report, 2008-11)
   In this paper we present a general model and solution approach for refinery process planning. The model is nonlinear and has a flexible description to account for different configurations at a refinery. The solution approach ...
  • Regional samhandling mellom kunnskapsinstitusjoner og næringsliv : erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland 

   Jøranli, Ingvild (Rapport, Research report, 2010-02)
   Denne rapporten drøfter i hvilken grad VRI-programmet (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) har bidratt til å styrke samhandlingen mellom kunnskapsinstitusjonene og det regionale næringslivet i Hordaland. Studien ...
  • Regional trade agreements in the context of WTO focusing on world trade of fish 

   Helland, Linn (Report, Research report, 2001-09)
   The main objectives of this report are to give an overview of the existing regional trade agreements and to analyse their impact on trade of fish within a region, between regions, between a region and important trading ...
  • Regionale virkninger av kulturhusprosjektet innOvata i Volda 

   Andersen, Christian; Rusten, Grete; Stensheim, Ingvill (Rapport, Research report, 2006-10)
   Denne rapporten er dokumentasjonen av SNF-prosjekt 3340 om regionale virkninger av det planlagte kultursenteret innOvata i Volda. Prosjektet ble gjennomført august til oktober 2006.
  • Regionale virkninger av økonomisk politikk : et makroperspektiv 

   Gaasland, Ivar (Rapport;2013:1, Research report, 2013-04)
   Rapporten dokumenterer og demonstrerer et modellverktøy som er tilrettelagt for å analysere hvilke effekter ulike typer næringspolitikk rettet mot distriktene har på næringsaktivitet på nasjonalt og regionalt nivå og på ...
  • Regnskapsrådgivere for småbedrifter : kritisk kompetanse for profesjonsutvikling 

   Lund, Jørgen (Rapport, Research report, 2004-09)
   For mange småbedrifter er den eksterne regnskapsføreren og regnskapsrådgiveren en særdeles viktig kilde til råd om lønnsomhet, og de facto bedre lønnsomhet. Gjennom seks case-analyser av samhandlingen mellom dyktige ...
  • Regulering og internasjonal regelverkskonkurranse i finansnæringen 

   Dalen, Dag Morten (Rapport, Research report, 2000-04)
   Med Norges tilslutning til EØS-avtalen og gjennomføringen av EUs indre finansmarked er norske finansinstitusjoner i større grad enn før utsatt for konkurranse fra utenlandske aktører. Utenlandske finansforetak kan etablere ...
  • Reguleringer av markedsadgang for norsk laks til EU 

   Asche, Frank; Guttormsen, Atle G.; Tveterås, Ragnar (Rapport, Research report, 2005-10)
   Laksenæringen har en struktur som gjør den svært utsatt for handelskonflikter. Lønnsomheten i næringen er syklisk med gjentatte perioder med små marginer og begrenset lønnsomhet, men også med tilsvarende perioder med høye ...
  • Reindeer husbandry : a practical decision-tool for adaption of herds to rangelands 

   Moxnes, Erling; Danell, Öje; Gaare, Eldar; Kumpula, Jouko (Report, Research report, 2003-01)
   In this report focus is on the adaptation of reindeer herds to available food resources in a district, i.e. to the availability and quality of winter and summer ranges. Previous laboratory experiments and field experiences ...
  • Reiselivsnæringer og turistkonsum i Hordaland 

   Andersen, Christian; Ellingsen, Winfried (Rapport, Research report, 2003-10)
   Denne rapporten utgjør dokumentasjonen av SNF prosjekt 3655 Reiselivsnæringene og turismens økonomiske betydning i Hordaland. Prosjektet ble gjennomført på oppdrag av Hordaland Fylkeskommune. Rapporten inneholder en ...
  • Reiselivsprodukter og markedskommunikasjon : en sammenligning av reklame formidlet i trykt medium, radio og internett 

   Nysveen, Herbjørn (Rapport, Research report, 2000-08)
   Denne rapporten er en del av prosjektet ”Interaktive multimedier og reiseliv”. Rapporten gir en evaluering av Internett som kanal til formidling av reklame (kampanjesider). Studien som rapporteres foretar også en sammenligning ...
  • Reklamemarkedet : konkurransemessige synspunkter og delmarkeder 

   Grønhaug, Kjell; Hem, Leif Egil; Nysveen, Herbjørn (Rapport, Research report, 2000-02)
   Denne rapporten gir en oversikt over reklamemarkedet med særlig vekt på å belyse konkurransen i dette og å identifisere delmarkeder. Det finnes mange aktørgrupper i reklamemarkedet. Her rettes oppmerksomheten i hovedsak ...
  • Ressursrentebeskatning i fiskeri: Kunnskapsstatus, samt erfaringer fra andre fiskerinasjoner 

   Steinshamn, Stein Ivar (Rapport;2019/2, Report, 2019-04)
   Denne rapporten går gjennom et forholdsvis bredt utvalg av utredninger som har prøvd å estimere ressursrenten i Norge og en del andre land og for noen utvalgte fiskerier. Den er hovedsakelig konsentrert om studier som tar ...
  • Ressursrenten i norske fiskerier 

   Steinshamn, Stein Ivar (Rapport, Research report, 2005-02)
   Dersom næringsvirksomhet basert på en fornybar, knapp ressurs, i dette tilfellet fisk, drives effektivt, kan den gi grunnlag for ressursrente (grunnrente). Det vil si avkastning av arbeid og kapital utover avkastningen en ...
  • Restructuring diversified telecom operators 

   Ulset, Svein (Report, Research report, 2002-12)
   The paper examines the divestiture trend among diversified major telecom operators using a combined agency and transaction cost economics approach. Our illustrative cases seem to support both the governance failure thesis ...