Now showing items 506-525 of 542

  • Ulovleg omsetnad i fiskeri- og havbruksnæringa 

   Ekerhovd, Nils-Arne; Nøstbakken, Linda; Skjeret, Frode (Rapport;2015:4, Research report, 2015-05)
   Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) AS har fått i oppdrag av Skatteetaten og Fiskeridirektoratet å undersøke utbreiinga og omfanget av under- og feilrapportering av fangstar i fiskeria og under- og feilrapporteringa ...
  • Understanding risk appetite : what is it, what pressures shape it and how is it institutionalized 

   Baunan, Håvard; Berge, Joel (Report;2016:9, Research report, 2016-10)
   The purpose of this thesis is to understand the concept of risk appetite in terms of what it is, what institutional pressures influence it, and how it is institutionalized in an organization. We try to understand what risk ...
  • Understanding the relationship between Enterprise Resource Planning systems and ‘Beyond Budgeting’ 

   Moritsgård, Benedicte L. (Report;2014:3, Research report, 2014-09)
   Today, several companies are implementing Beyond Budgeting (BB) in order to become more flexible. At the same time, most companies also invest heavily in Enterprise Resource Planning systems (ERPs) because of a need for a ...
  • The upstream petroleum industry and local industrial development : a comparative study 

   Nordås, Hildegunn Kyvik; Vatne, Eirik; Heum, Per (Report, Research report, 2003-05)
   The report analyzes local industrial development related to the upstream petroleum sector in six selected oil-exporting countries. It focuses on local content in the supply and services industry, and how policies to enhance ...
  • Using mobile services to strengthen brand relationships : the effects of SMS and MMS channel additions on brand knowledge, satisfaction, loyalty and main channel use 

   Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per E.; Thorbjørnsen, Helge (Report, Research report, 2003-07)
   The purpose of this report is to study effects of SMS and MMS as channel additions on customers’ relationships with brands. Empirical studies are reported for three brands in which have added SMS and MMS as brand channel ...
  • Utforming av anbudskonkurranser i samferdselssektoren 

   Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2000-04)
   I stadig større grad bruker myndighetene markedsmekanismer for å allokere eksklusive rettigheter til private aktører. Samferdselssektoren er intet unntak. En viktig utfordring blir da å utforme arenaen for konkurranse om ...
  • Utforming og bruk av KPP i norsk helsevesen 

   Blakset, Håvar (Rapport, Research report, 2005-11)
   Denne utredningen prøver å belyse hva som er bruksområder, riktighet og nytteverdi av kostnad per pasient tankegang innenfor norsk helsevesen. I denne sammenheng settes det søkelys på hvordan man beregner kostnader tilknyttet ...
  • Utvikling av eierstrukturen på Oslo Børs : en beskrivelse av eierstrukturutviklingen for børsnoterte selskaper i perioden 1994 – 2007 

   Døskeland, Trond M.; Mjøs, Aksel (Rapport, Research report, 2008-08)
   Prosjektets fokus er utviklingen av eierstruktur for og investorene i selskapene notert på Oslo Børs. Eierstrukturen, og hvem aksjonærene er, er knyttet til sentrale utviklingstrekk i børsmarkedet, men er samtidig bare en ...
  • Utvikling av realkompetanse på arbeidsplassen : uformell læring i tre norske virksomheter 

   Døving, Erik; Elstad, Beate; Haugland, Sven Arne (Rapport, Research report, 2001-05)
   Uformell læring på arbeidsplassen er en vesentlig kilde til produktiv kompetanse i arbeidslivet. Dette forskningsprosjektet fokuserte på uformell læring av to ulike hovedtyper arbeidsrelevant realkompetanse: generell ...
  • Valg av diskonteringsrente ved nettinvesteringer 

   Andersen, Christian; Skjeret, Frode André (Rapport, Research report, 2003-06)
   Denne rapporten utgjør dokumentasjonen av SNF prosjekt 3650 ”Valg av diskonteringsrente ved nettinvesteringer”. Prosjektet er finansiert av Statnett SF. I rapportens første del omtales det teoretiske grunnlaget for ...
  • Valgets kval : erfaringer ved innføring av brukervalg 

   Rusten, Grete; Sunnevåg, Kjell J.; Ektvedt, Tone Marie (Rapport, Research report, 2004-08)
   I 2002 initierte Kommunal- og regionaldepartementet i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund et nettverkssamarbeid mellom kommuner om friere brukervalg i Norge. Arbeidet inngikk i regjeringens arbeid med å stimulere til ...
  • Value of predicting environmental variation in fishery management 

   Moxnes, Erling (Report, Research report, 2001-12)
   Decision-makers are often concerned with forecasts of environmental variables. In accordance with this the quality of forecasts is often discussed. The interest in forecasts also show up in much modeling activity. However, ...
  • Veien mot kunnskapslandet : utfordringer for det norske utdanningssystemet 

   Salvanes, Kjell Gunnar; Møen, Jarle; Hægeland, Torbjørn; Raaum, Oddbjørn; Bjorvatn, Kjetil (Rapport, Research report, 2008-01)
   Denne rapporten er underlagsdokument for et innlegg på NHOs årskonferanse 2008 med samme tittel som rapporten, Veien mot kunnskapslandet - utfordringer for det norske utdanningssystemet. Rapporten sammenfatter den ...
  • Vekst i havbruk : en samfunnsøkonomisk analyse av gevinstpotensialet 

   Gaasland, Ivar (Rapport, Research report, 2008-04)
   Oppdrett av laks og ørret er en relativt ny næring i Norge som har opplevd en sterk vekst siden oppstarten på 1970-tallet. I dag har næringen en høyere førstehåndsverdi enn totalt for villfanget fisk i Norge. Forskning på ...
  • Velferdsøkonomiske effekter av straffetoll på laks til EU 

   Lorentzen, Torbjørn; Aarset, Bernt (Rapport, Research report, 2006-03)
   Norsk oppdrettsnæring eksporterer over 90 % av produksjonen. Eksportverdien var 13.5 milliarder kroner i 2005. 70 % av verdien ble realisert i EU-markedet. Den sterke avhengigheten til de utenlandske markedene medfører ...
  • Verdikjedekoplinger og nettverk blant bedrifter i Bergensregionen 

   Jakobsen, Stig-Erik (Rapport, Research report, 2000-06)
   Denne rapporten retter søkelyset mot verdikjedekoplinger og nettverk i Bergensregionen. Rapporten anvender et bedriftsperspektiv og analyserer for det første hvilke verdikjede-koplinger som er etablert i denne regionen. ...
  • Verdikjedeorganisering og kjedemakt i norsk dagligvarehandel 

   Ness, Håvard; Haugland, Sven Arne (Rapport, Research report, 2001-10)
   Dagligvarehandelen i Norge har i løpet av de siste ti til femten årene gjennomgått store endringer. Fra en situasjon med mange små og uavhengige aktører er dagens bilde kjennetegnet av kjeder og større systemer basert på ...
  • Verdiskaping på Vestlandet 

   Rusten, Grete (Rapport, Research report, 2004-06)
   Forskere ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) har på oppdrag for Sparebanken Vest Think Tank for næringslivet på Vestlandet utarbeidet en rapport som inneholder fakta om verdiskaping avgrenset til de viktigste ...
  • Verdiskapning i fiskeindustrien : kommentarer til Grønnevetutvalgets innstilling 

   Lorentzen, Torbjørn (Rapport, Research report, 2005-02)
   Grønnevetutvalgets innstilling Verdiskaping i fiskeindustrien forelå i 2004. Innstillingen presenterte en rekke tiltak som kan gi grunnlag for bedring i fiskeindustriens lønnsomhet. Forslagene har skapt en frisk debatt ...
  • Verdsetting av oljeselskaper : implikasjoner for selskapsatferd 

   Osmundsen, Petter (Rapport, Research report, 2002-06)
   Rapporten går igjennom styringssignaler som aksjemarkedet gir til børsnoterte selskaper, og relaterer dette til agentteori. Oljeselskaper benyttes som case. Markedet responderer på finansielle signaler fra selskapene. ...