Now showing items 41-60 of 542

  • Enøk og fornybar energi i Bergensregionen : en kompetanseoversikt 

   Eldegard, Tom (Rapport, Research report, 2000-09)
   Rapporten dokumenterer en kartlegging av kompetanse på enøk og fornybar energi i Bergensregionen. Den sentrale oppdragsgiveren har vært Hordaland Fylkeskommune og prosjektet er ment å gi underlagsmateriale for arbeidet med ...
  • Evaluering av omstillingsprogrammet for verkstedindustrien i Sør-Troms og nordre Nordland 

   Kvitastein, Olav Andreas; Lines, Rune; Hammervoll, Trond; Tobiassen, Anita Ellen; Nesheim, Torstein (Rapport, Research report, 2000-09)
   Prinsippene for evalueringen av OMPROV har vært å sammenholde empiriske analyser av gjennomføring og reaksjoner, mot teorier om og erfaringer fra lignende tiltak. Økonomiske indikatorer kan tyde på at omstillingstiltaket ...
  • Simulating the effects of an acquisition in the ferry market 

   Mathiesen, Lars; Sørgard, Lars (Report, Research report, 2000-09)
   Numerical models have been applied in several merger studies during the last decade. The purpose of this paper is to discuss some modelling issues that have not been addressed in detail in the existing literature on merger ...
  • Sharing of endogenous risk in construction 

   Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter (Report, Research report, 2000-10)
   Large and complex construction projects are often very risky; the total completion costs may be influenced by a range of unforeseen factors. The risk can be reduced, however, by careful planning ad specification of the ...
  • The stock market and investment in the small and open Norwegian economy 

   Gjerde, Øystein; Knivsflå, Kjell Henry; Sættem, Frode (Report, Research report, 2000-10)
   The relationship between the stock market and investment is analyzed by utilizing a multivariate vector autoregressive model, which also includes fundamentals represented by production and the bank interest rate. Two ...
  • Kapitalnettverk for små og mellomstore bedrifter 

   Knivsflå, Kjell Henry; Rud, Linda; Sættem, Frode (Rapport, Research report, 2000-10)
   Kapitalmarkedet for små og mellomstore bedrifter står overfor problemer med tilgang på risikovillig kapital. Informasjonsproblemer og problemer med likviditet og annenhåndsomsetning blir fremholdt som viktige underliggende ...
  • Linkages among interest rates in the United States, Germany and Norway 

   Bremnes, Helge; Gjerde, Øystein; Sættem, Frode (Report, Research report, 2000-10)
   The Johansen multivariate cointegration methodology is utilized to analyze relationships among short-term and long-term interest rates in the United States, Germany and Norway. A variance decomposition approach is applied ...
  • Transnasjonale selskapers investeringsallokering : fokus på finansielt volum 

   Osmundsen, Petter; Emhjellen, Magne; Halleraker, Morten (Rapport, Research report, 2000-10)
   Er det slik at et selskap er indifferent mellom små og store prosjekter? Vil man for eksempel være indifferent mellom 10 store og 100 små prosjekter dersom den samlede nåverdien etter skatt - slik den vurderes i den enkelte ...
  • The electoral politics of public sector institutional reforms 

   Hagen, Rune Jansen (Report, Research report, 2000-10)
   For politicians in office, reforming public sector institutions is an investment; they must spend resources now in order to achieve future gains. There are no property rights attached to these institutions. Therefore, ...
  • Forskning og utvikling i de maritime næringene 

   Henriksen, Espen R.; Midelfart, Karen Helene; Steen, Frode (Rapport, Research report, 2000-11)
   Potensielle samvirkegevinster mellom de maritime næringene har vært et sentralt spørsmål i norsk politisk debatt. Gjennom flere studier har forskere forsøkt å kartlegge eksistens og form av mulige samvirkegevinster. Forskning ...
  • Norske rederiers multinasjonale virksomhet : et studium av omfang og sammensetning av multinasjonal virksomhet hos norske rederier 

   Dalland, Ellen Maren (Rapport, Research report, 2000-11)
   Rapporten er en redegjørelse for omfang og sammensetning av multinasjonal virksomhet hos så godt som alle norske rederier. Rederier har ulike former for landbasert aktivitet i utlandet. En målsetting har vært å vise ...
  • Konkurransen mellom norske internettleverandørar 

   Osvoll, Trygve Munkebye (Rapport, Research report, 2000-11)
   Denne rapporten omhandlar konkurransen mellom internettleverandørane på den norske marknaden frå om lag 1997 til våren 2000. Hovudformålet har vore å analysere kva effektar ulike innelåsingsstrategiar har på konkurransen ...
  • Konkurranseutsetting og bestiller-utfører organisering i norske kommuner 

   Nesheim, Torstein; Vathne, Kjell (Rapport, Research report, 2000-11)
   Bakgrunnen for denne rapporten er økt bruk av markedsmekanismer og konkurransevirkemidler i norske kommuner. Rapporten gir både a) oversikt over norske kommuners bruk av en rekke markedsrelaterte virkemidler, og b) eksempler ...
  • Grovfôr eller kraftfôr? : kartlegging av substitusjonsmulighetene ved fôring av melkekyr i Norge 

   Eriksen, Birgitte Engen (Rapport, Research report, 2000-11)
   Oppgaven er en del av prosjektet: ”Oppdatering og videreutvikling av JORDMOD”. Prosjektet hører inn under NFR-programmet "Levekår, utvikling og omstilling i landbruket". JORDMOD er en langsiktig likevektsmodell for den ...
  • Localization and foreign direct investment : exemplified by Norwegian shipping in Singapore 

   Akselsen, Christine C. (Report, Research report, 2000-11)
   This thesis seeks to explore the determinants of localization. Dunning’ eclectic paradigm explains foreign direct investment (FDI) by the profitability of combining the ownership and internalization advantages of companies ...
  • Norske rederiers multinasjonale virksomhet : en casestudie av underleverandørers direkteinvesteringer 

   Gulbrandsen, Erik (Rapport, Research report, 2000-11)
   Hensikten med denne utredningen er å se på direkteinvesteringer foretatt av underleverandører i den norske maritime næring. Etter en gjennomgang av teori på området analyseres direkteinvesteringer foretatt av bedriftene ...
  • Norske rederiers multinasjonale virksomhet : en casestudie av norske skipsutstyrsleverandørers internasjonalisering 

   Gjelsvik, Jorun Titlestad (Rapport, Research report, 2000-12)
   Dette er en studentoppgave innenfor prosjektet: Norske rederiers multinasjonale virksomhet. Oppgaven gir en generell orientering om bedrifters utenlandsinvesteringer. I denne delen behandles Dunnings OLI-modell (Ownership, ...
  • Sofia-protokollen om stabilisering av NOx-utslipp : en økonometrisk evaluering 

   Øines, Torgeir (Rapport, Research report, 2000-12)
   Målet med denne rapporten er å undersøke effekten av Sofia-protokollen om reduksjon av nitrogenoksider (NOx) fra 1988. Avtalelandene forplikter seg til å stabilisere utslippene av NOx på 1987-nivå innen utgangen av 1994. ...
  • International climate policy : consequences for shipping 

   Mæstad, Ottar; Evensen, Annika Jaersen; Mathiesen, Lars; Olsen, Kristian (Report, Research report, 2000-12)
   This report summarises the main results from the project Norwegian and international climate policy consequences for shipping. The aim of the project has been to shed light on how climate policies might affect shipping, ...
  • Skipsfinansiering og norske rederiers multinasjonale virksomhet 

   Neteland, Bengt (Rapport, Research report, 2000-12)
   Denne utredningen er en del av forskningsprosjektet: ”Norske rederiers multinasjonale virksomhet”. Prosjektet har som hensikt å studere konsekvenser og sammensetningen av rederinæringens multinasjonale virksomhet generelt ...