• Handelshindringer i laksenæringen 

   Pettersen, Inger Beate; Aarset, Bernt (Rapport, Research report, 2006-06)
   I denne undersøkelsen ser vi på ulike typer av handelshindringer for norsk lakseeksport. Rapporten har et fokus på hindringer i forhold til organisering av markedsarbeidet, kundegrupper og salgsmåter og relasjoner. Studien ...
  • Klynger eller konsern : eierstruktur, lokalisering og ringvirkninger i et regionalt havbruk 

   Aarset, Bernt (Rapport, Research report, 2003-02)
   Denne rapporten er en analyse av hva som er avgjørende for hvordan oppdrettsnæringa organiseres. Utgangspunktet er observasjonen om at det etter liberaliseringen av eierreguleringen i norsk lakseoppdrett tidlig på 1990-tallet ...
  • Lovverk, teknologi og etableringsbetingelser i norsk havbruk : fase I 

   Aarset, Bernt; Jakobsen, Stig-Erik; Iversen, Audun; Ottesen, Geir Grundvåg (Rapport, Research report, 2004-01)
   På 1970-tallet ble det etablert et reguleringsregime for laks- og ørretoppdrett der myndighetene var opptatt av å styre produksjonsveksten, både av hensyn til oppbygging av infrastruktur, kompetanseutvikling på alle plan, ...
  • Lovverk, teknologi og etableringsbetingelser i norsk havbruk : fase II 

   Aarset, Bernt; Jakobsen, Stig-Erik; Iversen, Audun; Ottesen, Geir Grundvåg (Rapport, Research report, 2005-02)
   I denne rapporten har vi analysert i større detalj endringer i reguleringen av norsk havbruksnæring og hvilke konsekvenser dette har fått og kan få. Brede samfunnsmessige endringsprosesser får ikke bare konsekvenser for ...
  • Oppfatninger om og holdninger til reguleringer blant kystfiskere med rettigheter i torskefiske 

   Aarset, Bernt (Rapport, Research report, 2006-12)
   Det er en forutsetning i moderne norsk fiskeriforvaltning at regelverk og direktiver virker. Denne rapporten drøfter betingelsene for at disse skal virke uten at tvangs- og kontrollmidler tas i bruk i fullt monn. Dette ...
  • Samarbeid og innovasjoner i havbruk- og sjømatsektoren på Vestlandet 

   Jakobsen, Stig-Erik; Aarset, Bernt (Rapport, Research report, 2002-09)
   Denne rapporten tar for seg samarbeid og innovasjonsaktivitet i havbruk- og sjømatsektoren på Vestlandet. Havbruk- og sjømatsektoren inkluderer virksomheter som driver med havbruk og oppdrett (både laks/ørret og nye arter), ...
  • Sjødyr på beite eller eksklusiv fangst? : regulering og modeller for havbeite i den norske kystsonen 

   Aarset, Bernt (Rapport, Research report, 2005-02)
   Forskjeller mellom arter er viktigere innen havbeite enn i konvensjonelt oppdrett, ettersom artene må følge svingningene i naturen og artenes krav og forutsetninger. Havbeiteprosjektene nå er opptatt av å finne teknologiske ...
  • Sluttevaluering av MarinVEST 

   Jakobsen, Stig-Erik; Aarset, Bernt; Rokkan, Aksel Ivar (Rapport, Research report, 2007-05)
   MarinVEST har inngått som et prosjekt i Arena-programmet, hvor Innovasjon Norge er operatør. På oppdrag fra MarinVEST har SNF gjennomført en sluttevaluering av dette prosjektet. Hovedprosjektet ble igangsatt på slutten av ...
  • Velferdsøkonomiske effekter av straffetoll på laks til EU 

   Lorentzen, Torbjørn; Aarset, Bernt (Rapport, Research report, 2006-03)
   Norsk oppdrettsnæring eksporterer over 90 % av produksjonen. Eksportverdien var 13.5 milliarder kroner i 2005. 70 % av verdien ble realisert i EU-markedet. Den sterke avhengigheten til de utenlandske markedene medfører ...
  • Økt verdiskaping gjennom differensierte markedsstrategier? : en studie av SMB’er i sjømatnæringen i Hardangerfjorden 

   Pettersen, Inger Beate; Hosea, James; Aarset, Bernt (Rapport, Research report, 2007-10)
   Denne rapporten søker å analysere muligheter og utfordringer for økt verdiskaping for små og mellomstore bedrifter (SMB’er) gjennom differensierte markedsstrategier. Hardangerfjord regionen, og mer konkret sjømatbedrifter ...