• En kartlegging av holdninger til sykefravær i Norden 

   Dahl, Svenn-Åge; Holmås, Tor Helge; Skjeret, Frode André; Kjerstad, Egil (Rapport, Research report, 2007-11)
   I denne rapporten studerer vi holdninger til sykefravær i de nordiske landene. Data i undersøkelsen kommer fra en spørreundersøkelse gjennomført av Opinion AS sommeren 2007. Blant de viktigste funnene i studien er at ...
  • Essays on public policy and private incentives 

   Kjerstad, Egil (Report, Research report, 2001-12)
   The main question asked in this thesis is how market-based governance structures influence the resource utilisation in public sector. The four essays are predominately occupied with policy issues. For instance, all essays ...
  • Evaluering av plan for utstyrsinvesteringer i norske sykehus 

   Bjorvatn, Afsane; Kjerstad, Egil (Rapport, Research report, 2003-06)
   Plan for utstyrsinvesteringer i norske sykehus er en ekstraordinær satsing på IT og medisinsk teknisk utstyr for å bedre utstyrssituasjonen i norske sykehus i løpet av en femårs periode (1998-2002). Prosjektets hovedmålsetning ...
  • Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 1 

   Drangsland, Kari Anne K.; Kjerstad, Egil (Rapport, Research report, 2008-09)
   Hovedhensikten med denne delrapporten er å vurdere implementeringen av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester, eller ‘Raskere tilbake’ som ordningen markedsføres som. Initiativtakere til ordningen er ...
  • Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 2 

   Kjerstad, Egil; Holmås, Tor Helge (Rapport, Research report, 2009-12)
   Hovedtemaet i denne rapporten er fastlegenes bruk av ”Raskere tilbake”, dvs. vi ønsker å belyse fastlegenes tilretteleggerrolle nærmere. Med dette som utgangspunkt, reises flere spørsmål: I hvor stor grad benytter legene ...
  • Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 3 

   Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil (Rapport, Research report, 2010-05)
   Hensikten med tilskuddsordningen for helse- og rehabiliteringstjenester (Raskere tilbake), er å bidra til at personer som mottar sykepenger, skal komme raskere tilbake i arbeid enn de ellers ville gjort. Tilskuddsordningen ...
  • Finansiering av helseforetak basert på relative prestasjoner 

   Kjerstad, Egil; Olsen, Trond E. (Rapport, Research report, 2002-11)
   Hovedspørsmålet i denne rapporten er om regionale helseforetak kan forbedre ressursbruken ved å utnytte informasjon om relative prestasjoner mellom egne helseforetak, dvs. om målestokkonkurranse kan brukes som utgangspunkt ...
  • Fornøyd med ’Raskere tilbake’? : resultater fra en brukerundersøkelse 

   Kjerstad, Egil; Ravneberg, Bodil (Rapport, Research report, 2008-10)
   Tilskuddsordningen for helse- og rehabiliteringstjenester, eller 'Raskere tilbake' som ordningen også markedsføres under, ble iverksatt etter initiativ fra Sykefraværsutvalget. I denne rapporten redegjøres det for erfaringer ...
  • Innsatsstyrt finansiering og pasientsammensetningen ved norske sykehus 

   Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode (Rapport, Research report, 2002-12)
   Finansieringssystemer som fører til en tettere kobling mellom medisinske beslutninger og økonomiske rammebetingelser på sykehusnivå kan forventes å gi bedriftsøkonomisk baserte kriterier større innflytelse over de medisinske ...
  • Insentivbaserte finansieringssystemer for helseforetak 

   Bjorvatn, Afsane; Kjerstad, Egil; Sannarnes, Jan Gaute; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2002-09)
   De fem regionale helseforetakene og arbeidsgiverforeningen NAVO ba i mai i år SNF om å utrede hvordan insentivbaserte finansieringssystem for helseforetak kan utformes. Denne rapporten oppsummerer utredningsarbeidet. Et ...
  • Konkurranse i spesialisthelsetjenesten 

   Andersen, Christian; Brekke, Kurt Richard; Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode; Straume, Odd Rune; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2006-09)
   Rapporten diskuterer om konkurranse i sykehussektoren er ønskelig, hvordan konkurranse kan oppnås, og hvilke effekter det har. Diskusjonen er organisert i tre deler. I del 1 diskuteres markedssvikt i helsesektoren, og det ...
  • Mellom to senger? : eldre sykehuspasienter og det kommunale pleie- og omsorgstilbudet 

   Gautun, Heidi; Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode (Rapport, Research report, 2001-12)
   Primærkommunenes oppgaver innen pleie- og omsorgssektoren har blitt flere og mer omfattende de siste årene. Kortere liggetid i sykehus og vekst i antall eldre som utskrives fra sykehus bidrar til å øke presset mot kommunenes ...
  • Samfunnsøkonomisk analyse av næringspolitiske virkemidler overfor reiselivsnæringen 

   Hagen, Kåre Petter; Hem, Leif Egil; Iversen, Nina M.; Kjerstad, Egil; Pedersen, Karl Rolf (Rapport, Research report, 2011-03)
   I rapporten drøftes det om statlig, fylkeskommunal og kommunal næringspolitikk overfor reiselivsnæringen kan sies å ha en samfunnsøkonomisk begrunnelse. For å kunne karakterisere et tiltak som fornuftig i et samfunnsøkonomisk ...
  • Tverrfaglig poliklinisk behandling av ryggpasienter : besparelser for folketrygden? 

   Kjerstad, Egil; Holmås, Tor Helge (Rapport, Research report, 2002-04)
   I rapporten redegjøres det for evalueringsarbeidet som er gjort i forbindelse med innføringen av en ny tverrfaglig poliklinisk behandlingstakst for ryggpasienter. Studien baserer seg både på registerdata og intervjuundersøkelser. ...