Show simple item record

dc.contributor.authorBollestad, Lene Eia
dc.contributor.authorHommedal, Kristin
dc.date.accessioned2012-08-10T08:12:42Z
dc.date.available2012-08-10T08:12:42Z
dc.date.issued2012-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169633
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven har vært å studere hvorvidt det er en sammenheng mellom reallønnen til sivilingeniører og siviløkonomer og konjunkturene i den norske økonomien, samt hvilken betydning næringstilhørighet har for lønnen til disse yrkesgruppene. Problemstillingen for denne oppgaven er: ”Hvilken betydning har utviklingen i makroøkonomiske faktorer for reallønnsnivået til sivilingeniører og siviløkonomer, og hvordan varierer reallønnsnivået mellom de ulike næringene? En empirisk analyse av norske data for perioden 1986 til 2009” Analysene bygger på tidsseriedata for perioden 1986 til 2009 som er innhentet fra blant annet Statistisk sentralbyrå og Norges Bank. Datasettet omfatter alle lønnstakere i Norge med sivilingeniør- eller siviløkonomutdanning. I tillegg til pensjonsgivende inntekt, inneholder datasettet også informasjon om lønnstakernes alder, kjønn, regions- og næringstilhørighet. Datasettet inneholder også årlige observasjoner for de utvalgte makroøkonomiske variablene BNP, oljepris, realvalutakurs og styringsrente. Oppgaven tar utgangspunkt i økonomisk teori og tidligere forskning på området. Konklusjonene er basert på regresjonsanalyser og andre analyser utført i STATA, samt deskriptive analyser. Våre analyser viser at konjunkturer i økonomien modellert gjennom de valgte de makroøkonomiske faktorene BNP, oljepris, realvalutakurs og styringsrente, generelt ser ut til å ha liten innvirkning på reallønnsnivået til sivilingeniørene og siviløkonomene. Et unntak er imidlertid de høyest lønnede siviløkonomene. Videre ser det ut til å være en klar sammenheng mellom reallønnsnivå og næringstilhørighet for de to utdanningsgruppene. Ikke overraskende ser vi at lønningene er høyest i olje- og gassnæringen og lavest i offentlig sektor, både for sivilingeniørene og siviløkonomene.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfinansiell økonomino_NO
dc.titleHvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? : En empirisk analyse av norske lønnsdata for sivilingeniører og siviløkonomer i perioden 1986 - 2009no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record