Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørnenak, Trond
dc.contributor.authorOkkenhaug, Åsne Marie
dc.contributor.authorSelstad, Linn
dc.date.accessioned2021-09-21T10:07:38Z
dc.date.available2021-09-21T10:07:38Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779815
dc.description.abstractDe siste årene har det vært en markant økning av nyetablerte aktører i Europa innen landbasert oppdrett av den tropiske reken Litopenaeus Vannamei, bedre kjent som scampi. Sammenlignet med andre deler av Europa hvor de største aktørene driver kommersielt, er det foreløpig kun drift i forsøksskala i Norge. Vår utredning har til formål å kartlegge hvilke faktorer som vil være avgjørende for fremtidig lønnsomhet i Norge, og i hvilken grad disse faktorene kan påvirke lønnsomheten. Utredningens empiriske grunnlag er i første rekke basert på seks oppdrettere av vannamei i Europa, hvor to av oppdretterne er norske aktører i oppskalerings-fasen. For å kunne kartlegge hvilke faktorer som er av størst betydning for lønnsomheten, har vi gjennomført semi-strukturerte intervjuer med oppdretterne. Videre har vi benyttet oss av kvantitativ data samlet inn ved hjelp av skjema som oppdretterne har fylt ut. Dette ble gjort for å videre kunne studere i hvilken grad de mest sentrale faktorene påvirker lønnsomheten. Studien kjennetegnes ved at den i hovedsak har en induktiv tilnærming, med en utforskende og beskrivende hensikt. Blant våre viktigste funn i utredningen har vi kommet frem til at den potensielle fremtidige lønnsomheten til norske oppdrettere kan belyses ved produktattributter, hvor bestemte valg av produktegenskaper som størrelse og ferskhet vil være avgjørende for opplevd kundeverdi, og følgelig prisoppnåelse. Valg av teknologi viser seg å være avgjørende for lønnsomheten, både for kostnadsnivået og for potensiell innvirkning på opplevd kundeverdi. Valgt lokalisering vil kunne redusere strøm- og oppvarmingskostnader, samt distribusjonskostnader. Lokaliseringsvalget viser seg å være mest avgjørende for å muliggjøre produktegenskapen ferskhet. Bedriftenes valg om etablering av eget klekkeri viser seg å være et viktig tilleggsvalg som vil kunne gi økte salgsinntekter og reduserte kostnader knyttet til import av postlarver. I analysen av bransjen anslår vi markedet til å være av begrenset størrelse, preget av lave etableringsbarrierer og flere mulige substitutter. Dette er forhold som vil kunne utfordre den potensielle fremtidige lønnsomheten i bransjen. Videre finner vi at modellen av Banker & Johnston (2007), som viser til en sekvensiell sammenheng mellom bedriftenes strategiske valg og lønnsomhet, er for enkel. Basert på våre analyser finner vi at det vil være en høyere grad av kompleksitet i bedriftenes valg, som følge av gjensidig avhengighet mellom verdi- og kostnadsdrivere.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleLønnsomhetsanalyse av landbasert oppdrett av Litopenaeus Vannamei i Norge : En studie for å kartlegge lønnsomhetsdrivereen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record