• Analyse av framtidig kraftsituasjon i Hordaland 

   Singh, Balbir; Eldegard, Tom (Rapport, Research report, 2006-06)
   Utredningen fokuserer på utfordringene for kraftsituasjonen i en noe utvidet Hordalandsregion frem mot 2020. Funksjonelt sett omfattes de tre delregionene: BKK-området, Indre Hardanger og Sunnhordland og Nord-Rogaland. ...
  • Barnehagereformen : finansiering, administrative virkninger og status for gjennomføring i 2004 

   Andersen, Christian; Ektvedt, Tone Marie; Eldegard, Tom; Kristiansen, Frode (Rapport, Research report, 2005-02)
   Denne rapporten er dokumentasjonen fra SNF prosjekt 2985 Økonomiske og administrative effekter av barnehagereformen. Prosjektet har vært finansiert av KS. Prosjektet tok for seg status for gjennomføring av barnehagereformen ...
  • Brukerrådets rolle i Statnett : en prinsipiell betenkning 

   Andersen, Christian; Eldegard, Tom; Singh, Balbir (Arbeidsnotat, Working paper, 2001-02)
   Notatet er utarbeidet på oppdrag for Statnett SF og gir en prinsipiell vurdering av brukerrådets rolle i styringen av selskapet. Temaet er aktualisert ved regjeringens innspill til endringer i brukerrådets sammensetning ...
  • Enøk og fornybar energi i Bergensregionen : en kompetanseoversikt 

   Eldegard, Tom (Rapport, Research report, 2000-09)
   Rapporten dokumenterer en kartlegging av kompetanse på enøk og fornybar energi i Bergensregionen. Den sentrale oppdragsgiveren har vært Hordaland Fylkeskommune og prosjektet er ment å gi underlagsmateriale for arbeidet med ...
  • Evaluering av PSO-ordningen for naturgass 

   Andersen, Christian; Eldegard, Tom (Rapport, Research report, 2005-12)
   Rapporten dokumenterer SNFs evaluering av PSO-ordningen for naturgass. Arbeidet har vært finansiert av Enova, som selv er operatør for dette statlige støtteopplegget for utbygging av infrastruktur for naturgass i Norge. ...
  • Konkurranseutsetting av fylkeskommunal revisjon : regelverk, generelle vurderinger og erfaring 

   Sunnevåg, Kjell J.; Eldegard, Tom (Rapport, Research report, 2006-09)
   Fra 1. juli 2004 ble kommuneloven endret slik at det ble gitt anledning til å konkurranseutsette kommunal og fylkeskommunal revisjon. Fortsatt er det få som har benyttet seg av denne muligheten til å inngå avtale med privat ...
  • Kostnadsnøkler for lokale ruter 

   Eldegard, Tom; Kristiansen, Frode (Rapport, Research report, 2001-02)
   Overføringene fra staten til fylkeskommunene fordeles etter en kostnadsnøkkel som skal utligne forskjeller i fylkenes forutsetninger for å oppebære et tilfredsstillende tjenestenivå. I denne studien er det sett spesielt ...
  • Kvalitet og effektivitet i kommunal tjenesteyting : en gjennomgang av aktuelle prosjekter i regi av KS-forskning (1996-2000) 

   Eldegard, Tom (Rapport, Research report, 2000-12)
   Samfunnet har et sterkt behov for å utvikle offentlig sektor slik at tilgjengelige ressurser rekker til mest mulig velferd. Så lenge kvalitet koster, er det åpenbart at dette innebærer vanskelige avveininger mellom kvalitet ...
  • Måling av produktivitet i skatteetaten 

   Andersen, Christian; Eldegard, Tom; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2006-12)
   Denne rapporten dokumenterer arbeidet på SNF prosjekt 2697 ”Måling av produktivitet i skatteetaten”. Prosjektet var finansiert av Skattedirektoratet. Formålet med rapporten er å foreslå en hensiktsmessig retning i utviklingen ...
  • Merverdiavgiftsløsninger for kommunesektoren : økonomiske anslag 

   Eldegard, Tom (Rapport, Research report, 2002-11)
   Rapporten presenterer resultatene fra et prosjekt som er utført på oppdrag for merverdigavgiftsutvalget, og som har hatt til formål å understøtte utvalgets arbeid med økonomiske beregninger. Utvalget er oppnevnt av regjeringen ...
  • Mongstadklyngen : del 1: Industrielle og regionale utfordringer og muligheter med utgangspunkt i det eksisterende næringsliv 

   Rusten, Grete; Eldegard, Tom (Rapport, Research report, 2006-09)
   Etableringen av Mongstad raffineriet i 1975, senere utvidelser og oppgraderinger på raffineriet, og etableringen av basefunksjoner for oljesektoren i 1986 representerer et betydelig næringsmiljø innen industriell service, ...
  • Mulighetsanalyse for Nordhordland : et regionalt industrielt perspektiv 

   Rusten, Grete; Eldegard, Tom (Rapport, Research report, 2008-09)
   Denne rapporten knyttet til StatoilMongstad-prosjektet bygger på et notat opprinnelig utarbeidet av SNF for Nordhordland Handverk- og Industrilag (NHIL). Rapporten inneholder en kortfattet beskrivelse av næringsstruktur, ...
  • Regionale effekter av statlig politikk i kraftsektoren 

   Rusten, Grete; Eldegard, Tom (Arbeidsnotat, Working paper, 2003-06)
   Vannkrafttilgangen spilte en nøkkelrolle for industriutviklingen i Norge, og fortsatt er mange av disse bedriftene bærebjelker på en rekke ensidige industristeder. Ved siden av den sterke eierkontrollen har myndighetene ...
  • Sertifikatordning for "grønn" varme : prinsipielle og praktiske utfordringer 

   Eldegard, Tom (Rapport, Research report, 2002-01)
   Sertifikatordning med kjøpsplikt er et svært aktuelt energipolitisk virkemiddel for å stimulere utbyggingen av ny fornybar energi. Løsningen har vunnet tilslutning og er i ferd med å institusjonaliseres i en rekke land, ...
  • De små ingeniørbedriftenes rolle i verdiskaping og næringsutvikling 

   Rusten, Grete; Eldegard, Tom (Rapport, Research report, 2007-10)
   Dette prosjektet utført av SNF på basis av oppdrag for Tekna gir en oversikt over generell og mer spesifikk teori/tema, samt nyere empiri vedrørende etableringsmotiver, utviklingsforløp, roller og organisering i ...
  • Økonomisk verdsetting av apotektjenester 

   Andersen, Christian; Brekke, Kurt Richard; Eldegard, Tom; Naz, Ghazala; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2004-07)
   Temaet for denne rapporten er betydningen av apotekenes virksomhet. Siktemålet har vært å diskutere betydningen av apotekene for samfunnet ut over det å være distribusjonsledd for legemidler. Ut fra et organisatorisk ...