• Competition policy and sector-specific economic media regulation : and never the twain shall meet? 

   Hope, Einar (Working paper, Working paper, 2005-06)
   This paper studies the relationship between competition policy regulation and sector-specific regulation in the regulation of media markets. It takes as its starting point the stated intention of the EU Commission in its ...
  • Konkurranse og konkurransepolitikk i innovative næringer 

   Hagen, Kåre Petter; Hope, Einar (Arbeidsnotat, Working paper, 2004-06)
   Studien drøfter konkurransepolitiske problemstillinger knyttet til dynamisk konkurranse og effektivitet i næringer og markeder der innovasjon er en viktig konkurranseparameter. Dette er tema som er omfattet av stor interesse, ...
  • Nettintegrasjon : implikasjoner for konkurranse- og reguleringspolitikk 

   Hope, Einar (Arbeidsnotat, Working paper, 2002-12)
   Forholdet mellom konkurransepolitikk og reguleringspolitikk er for tiden under omfattende drøfting og revurdering, både med hensyn til politikkutforming, virkemiddelbruk, organisering og ansvars- og oppgavefordeling mellom ...
  • Nettregulering 

   Fehr, Nils-Henrik Mørch von der; Hagen, Kåre Petter; Hope, Einar (Rapport, Research report, 2002-03)
   Denne rapporten inneholder sluttdokumentasjonen fra et prosjekt om reguleringsregimer for kraftsektoren som er utført ved SNF etter oppdrag av Olje- og energidepartementet. Formålet med prosjektet har vært å foreta en ...
  • Regulering av klimagassutslipp ved en deregulering av elektrisitetsmarkedene i Europa 

   Hatlebakk, Magnus; Hope, Einar; Skaar, Jostein (Arbeidsnotat, Working paper, 2001-02)
   Forprosjektet tar opp noen problemstillinger knyttet til samspillet mellom elektrisitetsmarkeder og et kvotemarked for CO2 utslipp i Europa. I arbeidsnotatet redegjøres det for teorien for regulering ved bruk av kvotemarkeder ...
  • State-of-the-art research : optimal investment in market-based electric power systems 

   Hope, Einar; Skjeret, Frode André (Working paper, Working paper, 2008-04)
   The purpose of this state-of-the-art research paper is to surveying the literature on investment in market based electric power systems as a background for identifying and discussing some important issues in the optimal ...
  • Studier i konkurranse- og energipolitikk 

   Hope, Einar (Book, 2017-05)
   I denne antologien har jeg samlet et utvalg skriftlige arbeider, blant i alt i overkant av hundre med smått og stort, som jeg har forfattet i perioden 2004 – 2016; noen sammen med andre. I utvalget har jeg lagt vekt på ...
  • Vindkraft og vannkraft : Norge som kraftbatteri for Europa? 

   Hope, Einar (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Vil det være samfunnsøkonomisk lønnsomt for Norge å investere i flere overføringsforbindelser av kraft til utlandet for derved å utnytte produksjonsegenskapene ved norsk vannkraft til i større grad å fungere som et ...