• Eldre sykehuspasienter og det kommunale pleie- og omsorgstilbudet 

   Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode; Lurås, Hilde (Arbeidsnotat, Working paper, 2007-03)
   Dette notatet dokumenter resultater fra ett av flere arbeider som hadde som formål å evaluere effekter av sykehusreformen. Målet med reformen, som ble gjennomført fra 1. januar 2002, var å legge grunnlaget for en helhetlig ...
  • En kartlegging av holdninger til sykefravær i Norden 

   Dahl, Svenn-Åge; Holmås, Tor Helge; Skjeret, Frode André; Kjerstad, Egil (Rapport, Research report, 2007-11)
   I denne rapporten studerer vi holdninger til sykefravær i de nordiske landene. Data i undersøkelsen kommer fra en spørreundersøkelse gjennomført av Opinion AS sommeren 2007. Blant de viktigste funnene i studien er at ...
  • Essays on public policy and private incentives 

   Kjerstad, Egil (Report, Research report, 2001-12)
   The main question asked in this thesis is how market-based governance structures influence the resource utilisation in public sector. The four essays are predominately occupied with policy issues. For instance, all essays ...
  • Evaluering av plan for utstyrsinvesteringer i norske sykehus 

   Bjorvatn, Afsane; Kjerstad, Egil (Rapport, Research report, 2003-06)
   Plan for utstyrsinvesteringer i norske sykehus er en ekstraordinær satsing på IT og medisinsk teknisk utstyr for å bedre utstyrssituasjonen i norske sykehus i løpet av en femårs periode (1998-2002). Prosjektets hovedmålsetning ...
  • Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 1 

   Drangsland, Kari Anne K.; Kjerstad, Egil (Rapport, Research report, 2008-09)
   Hovedhensikten med denne delrapporten er å vurdere implementeringen av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester, eller ‘Raskere tilbake’ som ordningen markedsføres som. Initiativtakere til ordningen er ...
  • Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 2 

   Kjerstad, Egil; Holmås, Tor Helge (Rapport, Research report, 2009-12)
   Hovedtemaet i denne rapporten er fastlegenes bruk av ”Raskere tilbake”, dvs. vi ønsker å belyse fastlegenes tilretteleggerrolle nærmere. Med dette som utgangspunkt, reises flere spørsmål: I hvor stor grad benytter legene ...
  • Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 3 

   Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil (Rapport, Research report, 2010-05)
   Hensikten med tilskuddsordningen for helse- og rehabiliteringstjenester (Raskere tilbake), er å bidra til at personer som mottar sykepenger, skal komme raskere tilbake i arbeid enn de ellers ville gjort. Tilskuddsordningen ...
  • Finansiering av helseforetak basert på relative prestasjoner 

   Kjerstad, Egil; Olsen, Trond E. (Rapport, Research report, 2002-11)
   Hovedspørsmålet i denne rapporten er om regionale helseforetak kan forbedre ressursbruken ved å utnytte informasjon om relative prestasjoner mellom egne helseforetak, dvs. om målestokkonkurranse kan brukes som utgangspunkt ...
  • Fornøyd med ’Raskere tilbake’? : resultater fra en brukerundersøkelse 

   Kjerstad, Egil; Ravneberg, Bodil (Rapport, Research report, 2008-10)
   Tilskuddsordningen for helse- og rehabiliteringstjenester, eller 'Raskere tilbake' som ordningen også markedsføres under, ble iverksatt etter initiativ fra Sykefraværsutvalget. I denne rapporten redegjøres det for erfaringer ...
  • Free choice, waiting time and length of stay in Norwegian hospitals 

   Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode (Working paper, Working paper, 2005-04)
   In many countries’ public health care systems patients now have choice of hospital. Hospitals compete by offering quality services. In Norway, freedom of choice was expected to reduce waiting time for planned admissions. ...
  • Innsatsstyrt finansiering og pasientsammensetningen ved norske sykehus 

   Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode (Rapport, Research report, 2002-12)
   Finansieringssystemer som fører til en tettere kobling mellom medisinske beslutninger og økonomiske rammebetingelser på sykehusnivå kan forventes å gi bedriftsøkonomisk baserte kriterier større innflytelse over de medisinske ...
  • Insentivbaserte finansieringssystemer for helseforetak 

   Bjorvatn, Afsane; Kjerstad, Egil; Sannarnes, Jan Gaute; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2002-09)
   De fem regionale helseforetakene og arbeidsgiverforeningen NAVO ba i mai i år SNF om å utrede hvordan insentivbaserte finansieringssystem for helseforetak kan utformes. Denne rapporten oppsummerer utredningsarbeidet. Et ...
  • Konkurranse i spesialisthelsetjenesten 

   Andersen, Christian; Brekke, Kurt Richard; Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode; Straume, Odd Rune; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2006-09)
   Rapporten diskuterer om konkurranse i sykehussektoren er ønskelig, hvordan konkurranse kan oppnås, og hvilke effekter det har. Diskusjonen er organisert i tre deler. I del 1 diskuteres markedssvikt i helsesektoren, og det ...
  • Long term care and hospital length of stay for elderly patients 

   Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode; Lurås, Hilde (Working paper, Working paper, 2007-04)
   The proportion of elderly people in the population is increasing and old patients’ bed occupancy rate in hospitals increases as a fraction of total bed occupancy. Because old patients, on average, are frailer than other ...
  • A low-key social insurance reform : treatment effects for back pain patients in Norway 

   Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil (Working Paper, Working paper, 2002-04)
   This paper estimates treatment effects for back pain patients using observational data from a low-key insurance reform in Norway. Using a latent variable model we estimate the average treatment effects (ATE), the average ...
  • Mellom to senger? : eldre sykehuspasienter og det kommunale pleie- og omsorgstilbudet 

   Gautun, Heidi; Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode (Rapport, Research report, 2001-12)
   Primærkommunenes oppgaver innen pleie- og omsorgssektoren har blitt flere og mer omfattende de siste årene. Kortere liggetid i sykehus og vekst i antall eldre som utskrives fra sykehus bidrar til å øke presset mot kommunenes ...
  • Samfunnsøkonomisk analyse av næringspolitiske virkemidler overfor reiselivsnæringen 

   Hagen, Kåre Petter; Hem, Leif Egil; Iversen, Nina M.; Kjerstad, Egil; Pedersen, Karl Rolf (Rapport, Research report, 2011-03)
   I rapporten drøftes det om statlig, fylkeskommunal og kommunal næringspolitikk overfor reiselivsnæringen kan sies å ha en samfunnsøkonomisk begrunnelse. For å kunne karakterisere et tiltak som fornuftig i et samfunnsøkonomisk ...
  • Skill formation among vocational rehabilitation clients : public policy vs private incentives 

   Aakvik, Arild; Kjerstad, Egil (Working Paper, Working paper, 2002-04)
   In this paper we analyse individual vocational rehabilitation clients’ decisions to enter active training or not. Although the Government pays the direct costs of training, the composition of the total costs of training ...
  • Tverrfaglig poliklinisk behandling av ryggpasienter : besparelser for folketrygden? 

   Kjerstad, Egil; Holmås, Tor Helge (Rapport, Research report, 2002-04)
   I rapporten redegjøres det for evalueringsarbeidet som er gjort i forbindelse med innføringen av en ny tverrfaglig poliklinisk behandlingstakst for ryggpasienter. Studien baserer seg både på registerdata og intervjuundersøkelser. ...