• Barnehagereformen : finansiering, administrative virkninger og status for gjennomføring i 2004 

   Andersen, Christian; Ektvedt, Tone Marie; Eldegard, Tom; Kristiansen, Frode (Rapport, Research report, 2005-02)
   Denne rapporten er dokumentasjonen fra SNF prosjekt 2985 Økonomiske og administrative effekter av barnehagereformen. Prosjektet har vært finansiert av KS. Prosjektet tok for seg status for gjennomføring av barnehagereformen ...
  • Cost-effectiveness of Fondaparinux vs Enoxaparin as venous thromboembolism prophylaxis in Norway 

   Bjorvatn, Afsane; Kristiansen, Frode (Report, Research report, 2003-05)
   Patients undergoing major orthopaedic surgery face considerable risk of venous thromboembolic complications (VTE), which may be fatal, unless they receive prophylactic treatment. Fondaparinux (Arixtra®) is a new antithrombotic ...
  • Eldre sykehuspasienter og det kommunale pleie- og omsorgstilbudet 

   Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode; Lurås, Hilde (Arbeidsnotat, Working paper, 2007-03)
   Dette notatet dokumenter resultater fra ett av flere arbeider som hadde som formål å evaluere effekter av sykehusreformen. Målet med reformen, som ble gjennomført fra 1. januar 2002, var å legge grunnlaget for en helhetlig ...
  • Free choice, waiting time and length of stay in Norwegian hospitals 

   Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode (Working paper, Working paper, 2005-04)
   In many countries’ public health care systems patients now have choice of hospital. Hospitals compete by offering quality services. In Norway, freedom of choice was expected to reduce waiting time for planned admissions. ...
  • Indikatorer for lokal sårbarhet : utredning av et analyseverktøy 

   Jakobsen, Stig-Erik; Kristiansen, Frode; Drangsland, Kari Anne K.; Nesheim, Torstein (Rapport, Research report, 2007-12)
   I denne rapporten skisseres det et forslag til et analyseverktøy for å avdekke lokal sårbarhet hvor fokuset rettes mot næringsmessig eller økonomisk sårbarhet. I distrikts- og regionalpolitikken er det viktig at man fanger ...
  • Innsatsstyrt finansiering og pasientsammensetningen ved norske sykehus 

   Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode (Rapport, Research report, 2002-12)
   Finansieringssystemer som fører til en tettere kobling mellom medisinske beslutninger og økonomiske rammebetingelser på sykehusnivå kan forventes å gi bedriftsøkonomisk baserte kriterier større innflytelse over de medisinske ...
  • Internasjonalisering av norsk petrorettet næringsliv 

   Heum, Per; Vatne, Eirik; Kristiansen, Frode (Rapport, Research report, 2000-12)
   I tilknytning til utvinningen av olje og gass på norsk sokkel, som startet for 30 år siden, har norsk næringsliv utviklet et bredt spekter av varer og tjenester som mer eller mindre direkte understøtter aktiviteter for å ...
  • Internasjonalisering og lønnsomhet blant norske leverandører til olje- og gassutvinning 

   Kristiansen, Frode (Arbeidsnotat, Working paper, 2001-08)
   SNF har i mange arbeider studert internasjonalisering og lønnsomhet blant norske leverandører til petroleumsvirksomheten. Bakgrunnen for notatet var et ønske om å utnytte tidligere innsamlede spørreskjemaopplysninger om ...
  • Konkurranse i spesialisthelsetjenesten 

   Andersen, Christian; Brekke, Kurt Richard; Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode; Straume, Odd Rune; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2006-09)
   Rapporten diskuterer om konkurranse i sykehussektoren er ønskelig, hvordan konkurranse kan oppnås, og hvilke effekter det har. Diskusjonen er organisert i tre deler. I del 1 diskuteres markedssvikt i helsesektoren, og det ...
  • Kostnadsnøkler for lokale ruter 

   Eldegard, Tom; Kristiansen, Frode (Rapport, Research report, 2001-02)
   Overføringene fra staten til fylkeskommunene fordeles etter en kostnadsnøkkel som skal utligne forskjeller i fylkenes forutsetninger for å oppebære et tilfredsstillende tjenestenivå. I denne studien er det sett spesielt ...
  • Long term care and hospital length of stay for elderly patients 

   Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode; Lurås, Hilde (Working paper, Working paper, 2007-04)
   The proportion of elderly people in the population is increasing and old patients’ bed occupancy rate in hospitals increases as a fraction of total bed occupancy. Because old patients, on average, are frailer than other ...
  • Mellom to senger? : eldre sykehuspasienter og det kommunale pleie- og omsorgstilbudet 

   Gautun, Heidi; Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode (Rapport, Research report, 2001-12)
   Primærkommunenes oppgaver innen pleie- og omsorgssektoren har blitt flere og mer omfattende de siste årene. Kortere liggetid i sykehus og vekst i antall eldre som utskrives fra sykehus bidrar til å øke presset mot kommunenes ...
  • Norske foretaks leveranser til olje- og gassutvinning i Norge og utlandet 1999 

   Kristiansen, Frode; Heum, Per; Vatne, Eirik (Arbeidsnotat, Working paper, 2000-06)
   På oppdrag fra Olje- og energidepartementet og INTSOK gjennomførte SNF våren 2000 en spørreskjemaunder-søkelse blant norske leverandører til petro-leumsvirksomhet. Undersøkelsen omfatter besvarelser fra i alt 209 foretak ...
  • Norske foretaks leveranser til olje- og gassutvinning i Norge og utlandet 2001 

   Kristiansen, Frode; Heum, Per; Vatne, Eirik (Arbeidsnotat, Working paper, 2002-06)
   For tredje gang gjennomførte SNF våren 2002 en spørreskjemaundersøkelse blant norske leverandører til petroleumsvirksomhet. Undersøkelsen omfatter besvarelser fra i alt 198 foretak. Foretakene hadde en omsetning relatert ...
  • Norske foretaks leveranser til olje- og gassutvinning i Norge og utlandet 2003 

   Kristiansen, Frode; Heum, Per; Vatne, Eirik; Wiig, Wibecke (Arbeidsnotat, Working paper, 2004-09)
   SNF har for fjerde gang gjennomført en spørreunder­søkelse blant norske leverandører til petro­leumsvirksomhet, der temaet er hvordan disse orienterer seg mot ulike markeder. Denne gangen gjelder kartleggingen virksomhet ...
  • Norske foretaks leveranser til olje- og gassutvinning i Norge og utlandet 2005 

   Heum, Per; Kristiansen, Frode; Vatne, Eirik; Wiig, Wibecke (Arbeidsnotat, Working paper, 2006-06)
   SNF har for femte gang gjennomført en spørreundersøkelse blant norske leverandører til petroleumsvirksomhet, der temaet er hvordan disse orienterer seg mot ulike markeder. Denne gangen gjelder kartleggingen virksomhet i ...
  • Petrorettet næringsliv i Norge : tiltakende internasjonalisering og global tilstedeværelse 

   Heum, Per; Vatne, Eirik; Kristiansen, Frode (Arbeidsnotat, Working paper, 2006-10)
   SNF har fire ganger de siste 6-7 årene kartlagt markedsorienteringen til foretak etablert i Norge og som leverer varer og tjenester til oppstrøms petroleumsvirksomhet. Disse kartleggingene er utført på oppdrag for Olje- ...
  • Statlig politikk overfor helsesektoren : regionale virkninger 

   Kristiansen, Frode; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2003-06)
   En sentral målsetting i utformingen av den statlige helsepolitikken er å sikre hele befolkningen, uavhengig av bosted, tilgang på helsetjenester av god kvalitet. En bedre realisering av denne målsettingen har i løpet av ...
  • Økonomiske konsekvenser av tjenestebasert egenbetaling 

   Kristiansen, Frode (Rapport, Research report, 2004-02)
   I dag er det store forskjeller mellom betaling for opphold i sykehjem og betaling for bolig-, pleie- og omsorgstjenester utenfor institusjon. Rapporten oppsummerer SNFs bidrag til Sosialdepartementets arbeid med utforming ...