• Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag : tilnærminger og utfordringer i tidlig fase 

   Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2007-05)
   I denne rapporten presenteres en samling artikler som tar for seg ulike faglige utfordringer og faglige tilnærminger til å vurdere alternative konsept i en tidlig fase. Artikkelsamlingen er finansiert gjennom forskningsprogrammet ...
  • En vurdering av kostnader og nytteeffekter av den statlige tilsynsfunksjonen med kommunene 

   Andersen, Christian; Ektvedt, Tone Marie; Ellingsen, Winfried; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2004-06)
   Denne rapporten inneholder en vurdering av kostander og nytteeffekter knyttet til statlig tilsyn med kommunesektoren på oppdrag fra Tilsynsutvalget. Utredningen omfatter flertallet av Fylkesmannsembeter og et representantivt ...
  • Faglig grunnlag for pilot-studier 

   Sunnevåg, Kjell J. (Arbeidsnotat, Working paper, 2005)
   Bakgrunnen for dette notatet er et prosjekt finansiert av Kommunal– og regionaldepartementet. Siktemålet med prosjektet er å studere effektivitet og effektivitetsutvikling innenfor sentrale kommunale og fylkeskommunale ...
  • Flytting av en statsinstitusjon : erfaringsbakgrunn og kriterier for lokalisering 

   Sunnevåg, Kjell J.; Ekerhovd, Nils-Arne (Rapport, Research report, 2002-08)
   I denne rapporten ser vi nærmere på argumentasjonen for utflytting av Konkurransetilsynet fra Oslo, samt fordeler og ulemper ved ulike lokaliseringsalternativer for tilsynet. I rapporten gis først et teoretisk og historisk ...
  • Harmonisering av hjemfallsvilkår og konsesjonslengde : skattemessige og næringspolitiske aspekter 

   Sunnevåg, Kjell J.; Rusten, Grete; Sørgard, Lars (Rapport, Research report, 2002-06)
   Hjemfallsinstituttet ble innført i en nasjonal brytningstid med nyvunnet uavhengighet og økende erkjennelse av vannkraftens betydning i industrialiseringen. Hjemfall ble et viktig instrument i en målsetting om å sikre ...
  • Innsatsstyrt finansiering : en modell for pleie- og omsorgstjenester 

   Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2003-09)
   Pleie- og omsorgstjenesten i Norge omfatter et bredt spekter av tjenester: Fra rengjøringshjelp noen timer i uken til heldøgns opphold i institusjon. I denne rapporten gis en prinsipiell drøfting av alternative tilnærminger ...
  • Insentivbaserte finansieringssystemer for helseforetak 

   Bjorvatn, Afsane; Kjerstad, Egil; Sannarnes, Jan Gaute; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2002-09)
   De fem regionale helseforetakene og arbeidsgiverforeningen NAVO ba i mai i år SNF om å utrede hvordan insentivbaserte finansieringssystem for helseforetak kan utformes. Denne rapporten oppsummerer utredningsarbeidet. Et ...
  • Kommunal tjenesteyting og friere brukervalg 

   Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2003-09)
   Fritt brukervalg innebærer at brukere kan velge mellom flere tjenestetilbydere, f.eks. mellom ulike offentlige tilbydere eller mellom offentlige og private tilbydere av en gitt offentlig finansiert tjeneste, for eksempel ...
  • Konkurranse i spesialisthelsetjenesten 

   Andersen, Christian; Brekke, Kurt Richard; Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode; Straume, Odd Rune; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2006-09)
   Rapporten diskuterer om konkurranse i sykehussektoren er ønskelig, hvordan konkurranse kan oppnås, og hvilke effekter det har. Diskusjonen er organisert i tre deler. I del 1 diskuteres markedssvikt i helsesektoren, og det ...
  • Konkurranseutsetting av fylkeskommunal revisjon : regelverk, generelle vurderinger og erfaring 

   Sunnevåg, Kjell J.; Eldegard, Tom (Rapport, Research report, 2006-09)
   Fra 1. juli 2004 ble kommuneloven endret slik at det ble gitt anledning til å konkurranseutsette kommunal og fylkeskommunal revisjon. Fortsatt er det få som har benyttet seg av denne muligheten til å inngå avtale med privat ...
  • Konsekvenser av en statliggjøring av skatteinnkrevingen 

   Andersen, Christian; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2005)
   Denne rapporten dokumenterer resultatene fra SNF prosjekt 2688 om virkninger av en endring av organiseringen av deler av skatteoppkrevingen fra å være en kommunal oppgave til å være integrert i den statlige Skatteetaten. ...
  • Management, technology and regulation : the hydro-power sector in Norway 

   Rusten, Grete; Sunnevåg, Kjell J. (Working paper, Working paper, 2003-06)
   This article is a theoretical and empirical discussion about regional effects of foreign direct ownership, and the connection with firm strategies, technological innovation, and regulatory change. Empirical evidence is ...
  • Måling av produktivitet i skatteetaten 

   Andersen, Christian; Eldegard, Tom; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2006-12)
   Denne rapporten dokumenterer arbeidet på SNF prosjekt 2697 ”Måling av produktivitet i skatteetaten”. Prosjektet var finansiert av Skattedirektoratet. Formålet med rapporten er å foreslå en hensiktsmessig retning i utviklingen ...
  • Prinsipper for tildeling av frekvenser i Norge 

   Sunnevåg, Kjell J.; Bjorvatn, Afsane (Arbeidsnotat, Working paper, 2000-06)
   Man kan stille spørsmålstegn ved om allokering etter administrativ og skjønnsmessig vurdering av søkere til frekvenslisenser gir det ønskede resultat. De ulike søkerne kan gjerne dokumentere tilfredsstillende teknologisk ...
  • Rapportering fra pilot-studier 

   Sunnevåg, Kjell J. (Arbeidsnotat, Working paper, 2005)
   Bakgrunnen for dette notatet er et prosjekt finansiert av Kommunal– og regionaldepartementet. Siktemålet med prosjektet er å studere effektivitet og effektivitetsutvikling innenfor sentrale kommunale og fylkeskommunale ...
  • Samferdselsdepartementets styring av Avinor 

   Andersen, Christian; Hagen, Kåre Petter; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2004-03)
   Denne rapporten utgjør dokumentasjonen av SNF prosjekt 3645: Samferdselsdepartementets styring av Avinor. Prosjektet er finansiert av Samferdselsdepartementet. Første del av rapporten diskuterer teori for regulering av ...
  • Statlig politikk overfor helsesektoren : regionale virkninger 

   Kristiansen, Frode; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2003-06)
   En sentral målsetting i utformingen av den statlige helsepolitikken er å sikre hele befolkningen, uavhengig av bosted, tilgang på helsetjenester av god kvalitet. En bedre realisering av denne målsettingen har i løpet av ...
  • Utforming av anbudskonkurranser i samferdselssektoren 

   Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2000-04)
   I stadig større grad bruker myndighetene markedsmekanismer for å allokere eksklusive rettigheter til private aktører. Samferdselssektoren er intet unntak. En viktig utfordring blir da å utforme arenaen for konkurranse om ...
  • Valgets kval : erfaringer ved innføring av brukervalg 

   Rusten, Grete; Sunnevåg, Kjell J.; Ektvedt, Tone Marie (Rapport, Research report, 2004-08)
   I 2002 initierte Kommunal- og regionaldepartementet i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund et nettverkssamarbeid mellom kommuner om friere brukervalg i Norge. Arbeidet inngikk i regjeringens arbeid med å stimulere til ...
  • Økonomisk verdsetting av apotektjenester 

   Andersen, Christian; Brekke, Kurt Richard; Eldegard, Tom; Naz, Ghazala; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2004-07)
   Temaet for denne rapporten er betydningen av apotekenes virksomhet. Siktemålet har vært å diskutere betydningen av apotekene for samfunnet ut over det å være distribusjonsledd for legemidler. Ut fra et organisatorisk ...