• Barnehagereformen : finansiering, administrative virkninger og status for gjennomføring i 2004 

   Andersen, Christian; Ektvedt, Tone Marie; Eldegard, Tom; Kristiansen, Frode (Rapport, Research report, 2005-02)
   Denne rapporten er dokumentasjonen fra SNF prosjekt 2985 Økonomiske og administrative effekter av barnehagereformen. Prosjektet har vært finansiert av KS. Prosjektet tok for seg status for gjennomføring av barnehagereformen ...
  • Bruk av effektiviseringsfaktor ved inntektsrammeregulering av nettselskap 

   Andersen, Christian; Singh, Balbir; Storebø, Inger Øydis (Rapport, Research report, 2001-06)
   I denne rapporten ser vi nærmare på kva faktorar som skal leggjast vekt på ved utarbeiding av effektivitetsfaktoren. Ei teoretisk utleiing viser at inntektsvekst i regulert sektor skal avgrense seg til prisveksten i økonomien ...
  • Brukerrådets rolle i Statnett : en prinsipiell betenkning 

   Andersen, Christian; Eldegard, Tom; Singh, Balbir (Arbeidsnotat, Working paper, 2001-02)
   Notatet er utarbeidet på oppdrag for Statnett SF og gir en prinsipiell vurdering av brukerrådets rolle i styringen av selskapet. Temaet er aktualisert ved regjeringens innspill til endringer i brukerrådets sammensetning ...
  • Business Region Bergen : bakgrunnsnotat for indikatorer 

   Andersen, Christian; Mjørlund, Rune; Rusten, Grete (Arbeidsnotat, Working paper, 2009)
   SNF har på oppdrag av Business Region Bergen (BRB) utarbeidet et sett med indikatorer for relevante økonomiske og strukturelle forhold innen BRB. For en del indikatorer er det ikke tilgang på kommunedata, og indikatorene ...
  • Effect measurement – Norad`s programme for master studies (NOMA) 

   Andersen, Christian; Tobiassen, Anita Ellen (Working paper, Working paper, 2007-06)
   Norads’ programme for master studies (NOMA) is a programme aimed at strengthening tertiary educational institutions in countries in the south through collaboration between Norwegian and local institutions. This working ...
  • Effekter ved en liberalisering av det norske postmarkedet 

   Andersen, Christian; Mjørlund, Rune (Rapport, Research report, 2009-03)
   Denne rapporten inneholder en diskusjon av konsekvensene ved en liberalisering av postmarkedet, hvor Posten Norges enerett på omdeling av adressert brevpost under 50 gram oppheves. Rapporten er skrevet på oppdrag av ...
  • En vurdering av kostnader og nytteeffekter av den statlige tilsynsfunksjonen med kommunene 

   Andersen, Christian; Ektvedt, Tone Marie; Ellingsen, Winfried; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2004-06)
   Denne rapporten inneholder en vurdering av kostander og nytteeffekter knyttet til statlig tilsyn med kommunesektoren på oppdrag fra Tilsynsutvalget. Utredningen omfatter flertallet av Fylkesmannsembeter og et representantivt ...
  • Evaluering av PSO-ordningen for naturgass 

   Andersen, Christian; Eldegard, Tom (Rapport, Research report, 2005-12)
   Rapporten dokumenterer SNFs evaluering av PSO-ordningen for naturgass. Arbeidet har vært finansiert av Enova, som selv er operatør for dette statlige støtteopplegget for utbygging av infrastruktur for naturgass i Norge. ...
  • Hjelpemidler og egenbetaling 

   Andersen, Christian (Arbeidsnotat, Working paper, 2010-04)
   Notatet inneholder en sammenligning av inntektsnivå og inntektssammensetning for brukere av hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralene med hele befolkningen innen ulike aldersgrupper. Det gis også en kort gjennomgang av ...
  • Indikatorer for lokal sårbarhet : analyse av norske kommuner 2006-2007 og utviklingen 2004-2007 

   Mjørlund, Rune; Andersen, Christian; Jakobsen, Stig-Erik (Rapport, Research report, 2008-10)
   Denne rapporten inneholder en presentasjon av indikatorer for lokal sårbarhet i norske kommuner. Analysen baserer seg på et sett av syv indikatorer, dokumentert i SNF-rapport 22/07 Indikatorer for lokal sårbarhet – Utredning ...
  • Konkurranse i spesialisthelsetjenesten 

   Andersen, Christian; Brekke, Kurt Richard; Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode; Straume, Odd Rune; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2006-09)
   Rapporten diskuterer om konkurranse i sykehussektoren er ønskelig, hvordan konkurranse kan oppnås, og hvilke effekter det har. Diskusjonen er organisert i tre deler. I del 1 diskuteres markedssvikt i helsesektoren, og det ...
  • Konsekvenser av en statliggjøring av skatteinnkrevingen 

   Andersen, Christian; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2005)
   Denne rapporten dokumenterer resultatene fra SNF prosjekt 2688 om virkninger av en endring av organiseringen av deler av skatteoppkrevingen fra å være en kommunal oppgave til å være integrert i den statlige Skatteetaten. ...
  • Måling av produktivitet i Kystvakten 

   Andersen, Christian (Arbeidsnotat;2012:10, Working paper, 2012-03)
   I dette notatet drøftes et opplegg for å analysere produktivitet og realkostnadsutvikling i Kystvakten. Kystvakten skal håndheve norsk suverenitet når det gjelder fiske i norske farvann der resultatet av innsatsen på kort ...
  • Måling av produktivitet i skatteetaten 

   Andersen, Christian; Eldegard, Tom; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2006-12)
   Denne rapporten dokumenterer arbeidet på SNF prosjekt 2697 ”Måling av produktivitet i skatteetaten”. Prosjektet var finansiert av Skattedirektoratet. Formålet med rapporten er å foreslå en hensiktsmessig retning i utviklingen ...
  • Nyttekostnadsanalyse av nytt dobbeltspor Oslo S – Ski 

   Andersen, Christian; Andersen, Terje (Arbeidsnotat, Working paper, 2008-12)
   Dette arbeidsnotatet inneholder en nytte-kostnadsanalyse av nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski stasjon. Notatet er en del av rapporteringen fra et prosjekt, gjennomført for Jernbaneverket av Det Norske Veritas, Møreforskning ...
  • Regionale virkninger av kulturhusprosjektet innOvata i Volda 

   Andersen, Christian; Rusten, Grete; Stensheim, Ingvill (Rapport, Research report, 2006-10)
   Denne rapporten er dokumentasjonen av SNF-prosjekt 3340 om regionale virkninger av det planlagte kultursenteret innOvata i Volda. Prosjektet ble gjennomført august til oktober 2006.
  • Reiselivsnæringer og turistkonsum i Hordaland 

   Andersen, Christian; Ellingsen, Winfried (Rapport, Research report, 2003-10)
   Denne rapporten utgjør dokumentasjonen av SNF prosjekt 3655 Reiselivsnæringene og turismens økonomiske betydning i Hordaland. Prosjektet ble gjennomført på oppdrag av Hordaland Fylkeskommune. Rapporten inneholder en ...
  • Samferdselsdepartementets styring av Avinor 

   Andersen, Christian; Hagen, Kåre Petter; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2004-03)
   Denne rapporten utgjør dokumentasjonen av SNF prosjekt 3645: Samferdselsdepartementets styring av Avinor. Prosjektet er finansiert av Samferdselsdepartementet. Første del av rapporten diskuterer teori for regulering av ...
  • Samfunnsøkonomisk analyse av et vinter-OL i Tromsø i 2018 

   Andersen, Christian; Brunstad, Rolf Jens; Hagen, Kåre Petter; Heum, Per; Pedersen, Karl Rolf (Rapport, Research report, 2008-12)
   Denne rapporten inneholder en beregning av hva det ville ha kostet, sett fra samfunnets side, å arrangere OL i Tromsø i 2018. Både de teoretiske prinsippene som er lagt til grunn og de tallmessige resultatene presenteres. ...
  • Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av timemåling og toveiskommunikasjon 

   Andersen, Christian; Lund, Arne-Christian (Arbeidsnotat, Working paper, 2005-11)
   Arbeidsnotatet inneholder en gjennomgang av nytte- og kostnadskomponenter som har vært trukket frem i forskjellige analyser av innføring av timemåling og toveiskommunikasjon i kraftmarkedet. Enkelte effekter diskuteres ...