• Cost-effectiveness of Fondaparinux vs Enoxaparin as venous thromboembolism prophylaxis in Norway 

   Bjorvatn, Afsane; Kristiansen, Frode (Report, Research report, 2003-05)
   Patients undergoing major orthopaedic surgery face considerable risk of venous thromboembolic complications (VTE), which may be fatal, unless they receive prophylactic treatment. Fondaparinux (Arixtra®) is a new antithrombotic ...
  • En generell likevektsmodell med fokus på jordbruk og næringsmiddelindustri 

   Gaasland, Ivar; Bjorvatn, Afsane; Hunnes, Arngrim (Rapport, Research report, 2001-05)
   I rapporten dokumenteres en generell likevektsmodell for norsk økonomi med spesiell fokus på jordbruk og næringsmiddelindustri. Disse sektorene er gjenstand for en forholdsvis detaljert modellering, mens resten av økonomien ...
  • Endringer i regler for uføre- og alderspensjonister : hvordan påvirkes arbeidstilbudet for disse gruppene? 

   Aakvik, Arild; Bjorvatn, Afsane; Holmås, Tor Helge; Steckmest, Elisabeth (Rapport, Research report, 2001-05)
   I 1997 ble det gjennomført endringer i reglene for alders- og uførepensjonister. Bakgrunnen for regelendringene var å stimulere til økt arbeidstilbud blant pensjonister. I denne rapporten undersøker vi hvorvidt regelendringene ...
  • Evaluering av desentralisert dialysebehandling 

   Bjorvatn, Afsane (Rapport, Research report, 2003-08)
   Rapporten er en evaluering av forsøksordningen knyttet til dialysebehandling i Alta Helsesenter, Ørland Dialysestasjon og Otta Legesenter. Forsøksordningen innebærer at disse tre dialyseenhetene mottar finansiering gjennom ...
  • Evaluering av plan for utstyrsinvesteringer i norske sykehus 

   Bjorvatn, Afsane; Kjerstad, Egil (Rapport, Research report, 2003-06)
   Plan for utstyrsinvesteringer i norske sykehus er en ekstraordinær satsing på IT og medisinsk teknisk utstyr for å bedre utstyrssituasjonen i norske sykehus i løpet av en femårs periode (1998-2002). Prosjektets hovedmålsetning ...
  • Extended prophylaxis with fondaparinux versus enoxaparin against venous thromboembolism 

   Bjorvatn, Afsane (Working paper, Working paper, 2004-06)
   Patients undergoing major orthopaedic surgery face considerable risk of venous thromboembolic complications (VTE). This paper presents cost-effectiveness analysis of extended prophylaxis with fondaparinux and enoxaparin ...
  • Insentivbaserte finansieringssystemer for helseforetak 

   Bjorvatn, Afsane; Kjerstad, Egil; Sannarnes, Jan Gaute; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2002-09)
   De fem regionale helseforetakene og arbeidsgiverforeningen NAVO ba i mai i år SNF om å utrede hvordan insentivbaserte finansieringssystem for helseforetak kan utformes. Denne rapporten oppsummerer utredningsarbeidet. Et ...
  • Prinsipper for tildeling av frekvenser i Norge 

   Sunnevåg, Kjell J.; Bjorvatn, Afsane (Arbeidsnotat, Working paper, 2000-06)
   Man kan stille spørsmålstegn ved om allokering etter administrativ og skjønnsmessig vurdering av søkere til frekvenslisenser gir det ønskede resultat. De ulike søkerne kan gjerne dokumentere tilfredsstillende teknologisk ...
  • Prophylaxis with fondaparinux versus enoxaparin against venous thromboembolism after major orthopaedic surgery 

   Bjorvatn, Afsane (Report, Research report, 2005-03)
   Fondaparinux (Arixtra®) is a new antithrombotic agent, which is indicated for venous thromboembolism (VTE) prophylaxis after major orthopaedic surgery. This report presents cost-effectiveness analysis of fondaparinux ...
  • Samfunnsøkonomiske virkninger av den statlige virkemiddelbruken på postområdet 

   Fjell, Kenneth; Bjorvatn, Afsane; Hagen, Kåre Petter; Rusten, Grete (Rapport, Research report, 2000-03)
   Konsesjonen fastsatt av Samferdselsdepartementet 1.10. 1997 (revidert 29.10. 1999) og gjeldende fram til 30.9. 2001 er tildelt Posten Norge BA. Posten skal sørge for en effektiv formidling i Norge av landsdekkende postsendinger ...
  • Transportbehovet for sjømatnæringen på vestlandet 

   Bjorvatn, Afsane (Rapport, Research report, 2002-04)
   SNF-rapport nr. 13/02 Transportbehovet for sjømatnæringen på Vestlandet Av Afsaneh Bjorvatn Rapporten er utført på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune og er i hovedsak basert på intervjuer og spørreundersøkelser blant ...