• Implikasjoner for norsk næringspolitikk av sentrale utviklingstrekk i EU 

   Hagen, Kåre Petter; Haaland, Jan Ingvald Meidell; Kind, Hans Jarle; Midelfart, Karen Helene; Mæstad, Ottar (Rapport, Research report, 2004-03)
   Denne rapporten er resultatet av et prosjekt gjennomført ved Senter for Internasjonal Økonomi og Skipsfart (SIØS), SNF, for Nærings- og handelsdepartementet. Formålet med prosjektet har vært å fokusere på sentrale ...
  • Konkurranse og konkurransepolitikk i innovative næringer 

   Hagen, Kåre Petter; Hope, Einar (Arbeidsnotat, Working paper, 2004-06)
   Studien drøfter konkurransepolitiske problemstillinger knyttet til dynamisk konkurranse og effektivitet i næringer og markeder der innovasjon er en viktig konkurranseparameter. Dette er tema som er omfattet av stor interesse, ...
  • Kryssubsidiering : operasjonaliserbar definisjon og samfunnsøkonomisk ønskelige tiltak 

   Fjell, Kenneth; Hagen, Kåre Petter; Johansen, Geir Mo (Rapport, Research report, 2000-05)
   Rapporten ”Kryssubsidiering – operasjonaliserbar definisjon og samfunnsøkonomisk ønskelige tiltak” er skrevet på oppdrag for Konkurransetilsynet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Næringslovutvalget ved Nærings- ...
  • Nettregulering 

   Fehr, Nils-Henrik Mørch von der; Hagen, Kåre Petter; Hope, Einar (Rapport, Research report, 2002-03)
   Denne rapporten inneholder sluttdokumentasjonen fra et prosjekt om reguleringsregimer for kraftsektoren som er utført ved SNF etter oppdrag av Olje- og energidepartementet. Formålet med prosjektet har vært å foreta en ...
  • Network ownership and optimal tariffs for natural gas transport 

   Hagen, Kåre Petter; Kind, Hans Jarle; Sannarnes, Jan Gaute (Working paper, Working paper, 2004-11)
   This paper addresses the issue of national optimal tariffs for transportation of natural gas in a setting where national gas production in its entirety is exported to end-user markets abroad. In a situation where the ...
  • Network ownership and optimal tariffs for natural gas transport 

   Hagen, Kåre Petter; Kind, Hans Jarle; Sannarnes, Jan Gaute (Discussion paper, Working paper, 2004-10)
   This paper addresses the issue of national optimal tariffs for transportation of natural gas in a setting where national gas production in its entirety is exported to end-user markets abroad. In a situation where the ...
  • Om prinsipper for prioritering av den forebyggende innsatsen knyttet til flom og skred på nasjonalt nivå 

   Hagen, Kåre Petter; Godal, Odd (Arbeidsnotat;2011:27, Working paper, 2011-10)
   Menneskeliv og eiendom har til alle tider vært utsatt for tapsrisiko forårsaket av uønskede naturgitte hendelser. Eksempler på dette er flom og skred som følge av ekstrem nedbør og materielle ødeleggelser som følge av ...
  • Price-dependent profit sharing as an escape from the Bertrand paradox 

   Foros, Øystein; Hagen, Kåre Petter; Kind, Hans Jarle (Discussion paper, Working paper, 2007-01)
   In this paper we show how an upstream firm can prevent destructive competition among downstream firms producing relatively close substitutes by implementing a price-dependent profit-sharing rule. The rule also ensures ...
  • Price-dependent profit-sharing as a channel coordination device 

   Foros, Øystein; Hagen, Kåre Petter; Kind, Hans Jarle (Working paper, Working paper, 2008-03)
   We show how an upstream firm by using a price-dependent profit-sharing rule can prevent destructive competition between downstream firms that produce relatively close substitutes. With this rule the upstream firm induces ...
  • Price-dependent profit-sharing as a channel coordination device 

   Foros, Øystein; Hagen, Kåre Petter; Kind, Hans Jarle (Discussion paper, Working paper, 2009-07)
   We show how an upstream firm by using a price-dependent profit-sharing rule can prevent destructive competition between downstream firms that produce relatively close substitutes. With this rule the upstream firm induces ...
  • Prinsipiell vurdering av nytte-kostnadsvirkninger i form av ”mernytte” som ikke fanges opp i dagens metoder og praksis for nytte-kostnadsanalyser i samferdselssektoren 

   Hagen, Kåre Petter (Arbeidsnotat, Working paper, 2010-04)
   Denne utredningen som har kommet i stand ved et samarbeid mellom NHH/SNF og Møreforskning, har hatt som oppgave å vurdere dagens metoder og praksis for nytte-kostnadsanalyse med henblikk på om, og i hvilken grad, alle ...
  • Resultatavhengig belønning : en utredning skrevet for Kreditkassen 

   Colbjørnsen, Tom; Bragelien, Iver; Gjesdal, Frøystein; Hagen, Kåre Petter; Heum, Per; Salvanes, Kjell Gunnar (Rapport, Research report, 2000-05)
   Denne rapporten inneholder en diskusjon av hvilke hensyn som må tas ved utforming av resultatavhengig belønning. Rapporten er skrevet med særlig tanke på belønning av ledere, men mye av det som sies har gyldighet også for ...
  • Ringvirkninger fra samferdselsinvesteringer 

   Hagen, Kåre Petter; Pedersen, Karl Rolf; Tveter, Eivind (Rapport;2014:11, Research report, 2014-12)
   Denne rapporten drøfter mernytte i form av økt produktivitet som følge av transportinvesteringer som bidrar til økt lokal konkurranse og større og tettere arbeidsmarkeder. Rapporten tar utgangspunkt i utenlandske studier ...
  • Samferdselsdepartementets styring av Avinor 

   Andersen, Christian; Hagen, Kåre Petter; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2004-03)
   Denne rapporten utgjør dokumentasjonen av SNF prosjekt 3645: Samferdselsdepartementets styring av Avinor. Prosjektet er finansiert av Samferdselsdepartementet. Første del av rapporten diskuterer teori for regulering av ...
  • Samferdselsprosjekters betydning for verdiskapningen : holdepunkter for en samfunnsøkonomisk tilnærming 

   Heum, Per; Hagen, Kåre Petter; Norman, Eva Benedicte; Norman, Victor D.; Orvedal, Linda (Rapport;2015:12, Research report, 2015-10)
   Når store samferdselsprosjekter diskuteres, fremholdes det ofte at de vil gi samfunnsøkonomiske gevinster i form av økt verdiskapning. Også på faglig hold er det bred enighet om at store samferdselsprosjekter kan ha slike ...
  • Samfunnsøkonomisk analyse av et vinter-OL i Tromsø i 2018 

   Andersen, Christian; Brunstad, Rolf Jens; Hagen, Kåre Petter; Heum, Per; Pedersen, Karl Rolf (Rapport, Research report, 2008-12)
   Denne rapporten inneholder en beregning av hva det ville ha kostet, sett fra samfunnets side, å arrangere OL i Tromsø i 2018. Både de teoretiske prinsippene som er lagt til grunn og de tallmessige resultatene presenteres. ...
  • Samfunnsøkonomisk analyse av næringspolitiske virkemidler overfor reiselivsnæringen 

   Hagen, Kåre Petter; Hem, Leif Egil; Iversen, Nina M.; Kjerstad, Egil; Pedersen, Karl Rolf (Rapport, Research report, 2011-03)
   I rapporten drøftes det om statlig, fylkeskommunal og kommunal næringspolitikk overfor reiselivsnæringen kan sies å ha en samfunnsøkonomisk begrunnelse. For å kunne karakterisere et tiltak som fornuftig i et samfunnsøkonomisk ...
  • Samfunnsøkonomisk analyse av Veterinærinstituttets innsats innen fiskehelse 

   Skjeret, Frode; Hagen, Kåre Petter; Nøstbakken, Linda (Rapport;2016:5, Research report, 2016-09)
   Denne rapporten dokumenterer SNFs arbeid med gjennomføringen av en samfunnsøkonomisk analyse av Veterinærinstituttets arbeid opp mot fiskehelse i oppdrettsnæringen. Prosjektet har gjort anslag på den samfunnsøkonomiske ...
  • Samfunnsøkonomiske virkninger av den statlige virkemiddelbruken på postområdet 

   Fjell, Kenneth; Bjorvatn, Afsane; Hagen, Kåre Petter; Rusten, Grete (Rapport, Research report, 2000-03)
   Konsesjonen fastsatt av Samferdselsdepartementet 1.10. 1997 (revidert 29.10. 1999) og gjeldende fram til 30.9. 2001 er tildelt Posten Norge BA. Posten skal sørge for en effektiv formidling i Norge av landsdekkende postsendinger ...
  • Studies in the theory of incomplete markets 

   Hagen, Kåre Petter (Doctoral thesis, 1979)