• Barnehagereformen : finansiering, administrative virkninger og status for gjennomføring i 2004 

   Andersen, Christian; Ektvedt, Tone Marie; Eldegard, Tom; Kristiansen, Frode (Rapport, Research report, 2005-02)
   Denne rapporten er dokumentasjonen fra SNF prosjekt 2985 Økonomiske og administrative effekter av barnehagereformen. Prosjektet har vært finansiert av KS. Prosjektet tok for seg status for gjennomføring av barnehagereformen ...
  • Bruk av effektiviseringsfaktor ved inntektsrammeregulering av nettselskap 

   Andersen, Christian; Singh, Balbir; Storebø, Inger Øydis (Rapport, Research report, 2001-06)
   I denne rapporten ser vi nærmare på kva faktorar som skal leggjast vekt på ved utarbeiding av effektivitetsfaktoren. Ei teoretisk utleiing viser at inntektsvekst i regulert sektor skal avgrense seg til prisveksten i økonomien ...
  • Effekter ved en liberalisering av det norske postmarkedet 

   Andersen, Christian; Mjørlund, Rune (Rapport, Research report, 2009-03)
   Denne rapporten inneholder en diskusjon av konsekvensene ved en liberalisering av postmarkedet, hvor Posten Norges enerett på omdeling av adressert brevpost under 50 gram oppheves. Rapporten er skrevet på oppdrag av ...
  • En vurdering av kostnader og nytteeffekter av den statlige tilsynsfunksjonen med kommunene 

   Andersen, Christian; Ektvedt, Tone Marie; Ellingsen, Winfried; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2004-06)
   Denne rapporten inneholder en vurdering av kostander og nytteeffekter knyttet til statlig tilsyn med kommunesektoren på oppdrag fra Tilsynsutvalget. Utredningen omfatter flertallet av Fylkesmannsembeter og et representantivt ...
  • Evaluering av PSO-ordningen for naturgass 

   Andersen, Christian; Eldegard, Tom (Rapport, Research report, 2005-12)
   Rapporten dokumenterer SNFs evaluering av PSO-ordningen for naturgass. Arbeidet har vært finansiert av Enova, som selv er operatør for dette statlige støtteopplegget for utbygging av infrastruktur for naturgass i Norge. ...
  • Indikatorer for lokal sårbarhet : analyse av norske kommuner 2006-2007 og utviklingen 2004-2007 

   Mjørlund, Rune; Andersen, Christian; Jakobsen, Stig-Erik (Rapport, Research report, 2008-10)
   Denne rapporten inneholder en presentasjon av indikatorer for lokal sårbarhet i norske kommuner. Analysen baserer seg på et sett av syv indikatorer, dokumentert i SNF-rapport 22/07 Indikatorer for lokal sårbarhet – Utredning ...
  • Konkurranse i spesialisthelsetjenesten 

   Andersen, Christian; Brekke, Kurt Richard; Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode; Straume, Odd Rune; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2006-09)
   Rapporten diskuterer om konkurranse i sykehussektoren er ønskelig, hvordan konkurranse kan oppnås, og hvilke effekter det har. Diskusjonen er organisert i tre deler. I del 1 diskuteres markedssvikt i helsesektoren, og det ...
  • Konsekvenser av en statliggjøring av skatteinnkrevingen 

   Andersen, Christian; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2005)
   Denne rapporten dokumenterer resultatene fra SNF prosjekt 2688 om virkninger av en endring av organiseringen av deler av skatteoppkrevingen fra å være en kommunal oppgave til å være integrert i den statlige Skatteetaten. ...
  • Måling av produktivitet i skatteetaten 

   Andersen, Christian; Eldegard, Tom; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2006-12)
   Denne rapporten dokumenterer arbeidet på SNF prosjekt 2697 ”Måling av produktivitet i skatteetaten”. Prosjektet var finansiert av Skattedirektoratet. Formålet med rapporten er å foreslå en hensiktsmessig retning i utviklingen ...
  • Regionale virkninger av kulturhusprosjektet innOvata i Volda 

   Andersen, Christian; Rusten, Grete; Stensheim, Ingvill (Rapport, Research report, 2006-10)
   Denne rapporten er dokumentasjonen av SNF-prosjekt 3340 om regionale virkninger av det planlagte kultursenteret innOvata i Volda. Prosjektet ble gjennomført august til oktober 2006.
  • Reiselivsnæringer og turistkonsum i Hordaland 

   Andersen, Christian; Ellingsen, Winfried (Rapport, Research report, 2003-10)
   Denne rapporten utgjør dokumentasjonen av SNF prosjekt 3655 Reiselivsnæringene og turismens økonomiske betydning i Hordaland. Prosjektet ble gjennomført på oppdrag av Hordaland Fylkeskommune. Rapporten inneholder en ...
  • Samferdselsdepartementets styring av Avinor 

   Andersen, Christian; Hagen, Kåre Petter; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2004-03)
   Denne rapporten utgjør dokumentasjonen av SNF prosjekt 3645: Samferdselsdepartementets styring av Avinor. Prosjektet er finansiert av Samferdselsdepartementet. Første del av rapporten diskuterer teori for regulering av ...
  • Samfunnsøkonomisk analyse av et vinter-OL i Tromsø i 2018 

   Andersen, Christian; Brunstad, Rolf Jens; Hagen, Kåre Petter; Heum, Per; Pedersen, Karl Rolf (Rapport, Research report, 2008-12)
   Denne rapporten inneholder en beregning av hva det ville ha kostet, sett fra samfunnets side, å arrangere OL i Tromsø i 2018. Både de teoretiske prinsippene som er lagt til grunn og de tallmessige resultatene presenteres. ...
  • Valg av diskonteringsrente ved nettinvesteringer 

   Andersen, Christian; Skjeret, Frode André (Rapport, Research report, 2003-06)
   Denne rapporten utgjør dokumentasjonen av SNF prosjekt 3650 ”Valg av diskonteringsrente ved nettinvesteringer”. Prosjektet er finansiert av Statnett SF. I rapportens første del omtales det teoretiske grunnlaget for ...
  • Økonomisk verdsetting av apotektjenester 

   Andersen, Christian; Brekke, Kurt Richard; Eldegard, Tom; Naz, Ghazala; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2004-07)
   Temaet for denne rapporten er betydningen av apotekenes virksomhet. Siktemålet har vært å diskutere betydningen av apotekene for samfunnet ut over det å være distribusjonsledd for legemidler. Ut fra et organisatorisk ...