• A stitch in time saves nine : the costs of postponing action in climate policy 

   Steinshamn, Stein Ivar; Kvamsdal, Sturla Furunes; Sandal, Leif Kristoffer (Report;2011:16, Research report, 2011)
   The main purpose of this report is to investigate the effects of postponing implementation of a carbon tax assuming that externalities associated with climate change and global warming is real. Failing to internalize these ...
  • Comparing pharmaceutical prices in Europe : a comparison of prescription drug prices in Norway with nine Western European countries 

   Brekke, Kurt Richard; Holmås, Tor Helge; Straume, Odd Rune (Report;2011:11, Research report, 2011-10)
   In this report we compare prices of pharmaceuticals between Norway and the following nine Western European countries: Austria, Belgium, Denmark, Finland, Germany, Ireland, the Netherlands, Sweden and United Kingdom. We use ...
  • Ett Nordfjord? : virkninger for arbeidsmarkeder og verdiskapning av E39 gjennom Nordfjord 

   Norman, Eva Benedicte; Norman, Victor D. (Rapport;2013:6, Research report, 2013-09)
   Formålet med denne rapporten er å drøfte og tallfeste arbeidsmarkedsvirkningene av ferjefri veiløsning i indre og ytre Nordfjord. Hovedanalysen legger til grunn at man velger midtre trasé – altså bro til erstatning for ...
  • Fra regnskapsfører til rådgiver? : endring i profesjonelle roller 

   Blom, Maria (Rapport;2013:3, Research report, 2013-06)
   Endringer i profesjonelle roller utmerker seg i et endringsperspektiv, da de har dyptgripende, psykologiske konsekvenser for rolleinnehaver. Denne utredningen søker å identifisere faktorer som motiverer mennesker til å ...
  • Innovasjonssystemer i servicenæringer : hva vet vi om disse? 

   Vatne, Eirik (Rapport;2012:12, Research report, 2012-12)
   Rapporten analyserer begrepet «innovasjonssystemer» og vurderer hvordan en slik innfallsvinkel kan brukes for å forstå dypere prosesser bak nyskapende aktivitet i tjenestesektoren. Analysen er gjennomført som en litteraturstudie. ...
  • Kjennetegnsanalyser av skattytere som unndrar skatt ved å skjule formuer og inntekter i utlandet 

   Andersson, Jonas; Lillestøl, Jostein; Støve, Bård (Rapport;2012:10, Research report, 2012-09)
   I denne rapporten presenteres resultatet av et prosjekt utført for Skattedirektoratet (SKD). Hensikten har vært å finne kjennetegn ved personlige skattytere som har unndratt skatt gjennom å skjule formuer og/eller inntekt ...
  • Perspektivanalyse 2020 : Hordalands fremtidige rolle som petroleumsregion 

   Berrefjord, Ole; Heum, Per (Rapport;2012:2, Research report, 2012-05)
   Rapporten sammenstiller utviklingslinjer og utfordringer for petroleumsvirksomheten i Norge. Det danner konteksten for å vurdere utsiktene for Hordaland som petroleumsregion. Scenarier utvikles og drøftes for Norges og ...
  • Prices of pharmaceuticals : a comparison of prescription drug prices in Sweden with nine European countries 

   Brekke, Kurt Richard; Holmås, Tor Helge (Report;2012:1, Research report, 2012-02)
   We study the price level of pharmaceuticals in Sweden relative to the following nine European countries; Austria, Belgium, Denmark, Finland, Germany, Ireland, the Netherlands, Norway, and United Kingdom (UK). Our sample ...
  • Prisindekser for det europeiske laksemarkedet 

   Asche, Frank; Tveteraas, Sigbjørn (Rapport;2015:3, Research report, 2015-05)
   Denne rapporten presenterer prisindekser som er utarbeidet for lakseprodukter på detaljistnivå i Europa som skal benyttes av Norsk Sjømatråd. Europa er det største markedet for norsk lakseindustri. Det er også et svært ...
  • Regionale virkninger av økonomisk politikk : et makroperspektiv 

   Gaasland, Ivar (Rapport;2013:1, Research report, 2013-04)
   Rapporten dokumenterer og demonstrerer et modellverktøy som er tilrettelagt for å analysere hvilke effekter ulike typer næringspolitikk rettet mot distriktene har på næringsaktivitet på nasjonalt og regionalt nivå og på ...
  • Ringvirkninger fra samferdselsinvesteringer 

   Hagen, Kåre Petter; Pedersen, Karl Rolf; Tveter, Eivind (Rapport;2014:11, Research report, 2014-12)
   Denne rapporten drøfter mernytte i form av økt produktivitet som følge av transportinvesteringer som bidrar til økt lokal konkurranse og større og tettere arbeidsmarkeder. Rapporten tar utgangspunkt i utenlandske studier ...
  • Ulovleg omsetnad i fiskeri- og havbruksnæringa 

   Ekerhovd, Nils-Arne; Nøstbakken, Linda; Skjeret, Frode (Rapport;2015:4, Research report, 2015-05)
   Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) AS har fått i oppdrag av Skatteetaten og Fiskeridirektoratet å undersøke utbreiinga og omfanget av under- og feilrapportering av fangstar i fiskeria og under- og feilrapporteringa ...
  • Vinter-OL i Oslo i 2022 i samfunnsøkonomisk perspektiv 

   Heum, Per; Bjorvatn, Afsaneh; Hagen, Kåre Petter; Pedersen, Karl Rolf; Skjeret, Frode (Rapport;2014:2, Research report, 2014-03)
   Rapporten presenterer en samfunnsøkonomisk analyse av å arrangere Vinter-OL i Oslo i 2022. Analysen er gjennomført som en del av arbeidet med å kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget for Regjeringen når det skal tas stilling ...