Show simple item record

dc.contributor.authorSando, Majken Kristiansen
dc.contributor.authorAndersen, Tone Katrine
dc.date.accessioned2007-08-28T07:05:00Z
dc.date.available2007-08-28T07:05:00Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167851
dc.description.abstractHovedtemaet for utredningen er økonomisk styring i helseforetak, med fokus rettet på bruk av budsjett som styringsverktøy. Vi foretar en casestudie av tre ulike organisasjonsformer: et offentlig, et privat ideelt og et privat kommersielt sykehus. Problemstillingen lyder: Hvordan benyttes budsjettet som styringsverktøy i sykehus, og hvilke virkninger har dette for måloppnåelsen i offentlig sykehus, privat ideelt sykehus, og privat kommersielt sykehus? Det teoretiske utgangspunktet for analysen inkluderer prinsipal-agentteori, den ideelle økonomiske styringsprosessen, og generell budsjetteringsteori. Det er også benyttet funn fra en empirisk forskning. Casestudiet tar utgangspunkt i et eksplorativt forskningsdesign. Studiet tar i bruk både kvalitative og kvantitative metoder for datainnsamling, gjennom flere dybdeintervju og en spørreundersøkelse. Det er også benyttet noe sekundærdata, herunder sykehusenes årsrapporter og budsjetter. Funnene i studiet kan vanskelig generaliseres grunnet få studieobjekter og variasjon i størrelse, geografisk område, organisasjonsform, og behandlingstilbud. Analysen av datamaterialet kartlegger sykehusenes mål og måloppnåelse, budsjetteringsmetode, spesielle utfordringer grunnet organisasjonsform, samt rapporteringsrutiner og oppfølging. I tillegg drøftes svakheter ved og konsekvenser knyttet til budsjetteringsprosessen i forhold til relevant teori. Sammenligningen av de tre sykehusene viser at det er nokså store forskjeller med hensyn til de fleste overnevnte momenter. Det offentlige og det private ideelle sykehuset har mål om nullresultat, mens det private kommersielle sykehuset har mål om lønnsomhet. Begge de private sykehusene har i perioden 2002-2006 akkumulert sett nådd sine økonomiske mål, mens det offentlige sykehuset har store budsjettunderskudd. Utredningen konkluderer med at i det offentlige sykehuset bidrar ikke budsjett som styringsverktøy til å nå det økonomiske målet om nullresultat, blant annet grunnet fravær av konsekvenser ved budsjettunderskudd. I det private ideelle sykehuset blir ikke budsjett brukt som et styringsverktøy. Målet om nullresultat oppnås likevel gjennom aktiv bruk av regnskapsinformasjon og likviditetsstyring. I det private kommersielle sykehuset bidrar 10 budsjett som styringsverktøy til at målet om lønnsomhet nås, blant annet grunnet bruk av belønningssystem.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleBudsjett som styringsverktøy : en casestudie av et offentlig, et privat ideelt og et privat kommersielt sykehusen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record