Show simple item record

dc.contributor.authorAnke-Hansen, Stian M.
dc.date.accessioned2008-10-22T07:30:22Z
dc.date.available2008-10-22T07:30:22Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168029
dc.description.abstractHovedformålet med denne masterutredningen er å teste hvorvidt ulike yield-kurver, modellert ved hjelp av differansen mellom rentepapirer med lang løpetid og rentepapirer med kort løpetid, kan forutsi fremtidige nedgangskonjunkturer (les: resesjoner) i den norske økonomien. Den første delen av utredningen søker å legge et teoretisk grunnlag for hvorfor yield-kurven har signifikant forklaringskraft på fremtidige resesjoner. Her benyttes etablerte hypoteser vedrørende rentens terminstruktur og vurderinger av endogene og eksogene forhold som påvirker rentedannelsen i det norske rentemarkedet. Med bakgrunn i denne gjennomgangen finner jeg at yield-kurven bør inneholde forventninger om den fremtidige økonomiske utviklingen, men at ulike faktorer som risikopremier og strukturelle skift i fundamentale forhold kan svekke rentedifferansens evne til å forutsi fremtidige resesjoner. I utredningens andre del setter jeg sammen en konjunkturkronologi definert ut fra produksjonsgapet i BNP for fastlands-Norge og en gjennomgang av historiske kilder. Etter mitt syn er denne kronologien representativ for de faktiske konjunkturfluktuasjonene i perioden 1978 til 2007. De ulike rentedifferansens forklaringskraft blir så testet opp mot resesjonsdefinisjonene ved estimering av en rekke ulike ikke-lineære sannsynlighetsmodeller in-sample og out-of-sample. Jeg forsøker også å inkludere flere forklaringsvariabler og tester deres forklaringskraft alene som predikator på fremtidige resesjoner. Siden dateringen av konjunkturfluktuasjonene er en kritisk faktor ved estimering av modellene, tester jeg også rentedifferansenes forklaringskraft på et utvalg andre resesjonsdefinisjoner. I hovedsak finner jeg at rentedifferansen har forklaringskraft med hensyn på fremtidige resesjoner, men at den langt fra er robust sammenlignet med internasjonale undersøkelser. Jeg argumenterer at dette kan skyldes det norske rentemarkedets unge alder, og at strukturelle endringer i fundamentale forhold kan ha skygget over noe av rentenes forventningsdel i den undersøkte perioden. På bakgrunn av dette konkluderer jeg med at den norske yield-kurven per i dag ikke er en god nok predikator på fremtidige resesjoner, men at forklaringskraften trolig vil øke i årene som kommer.en
dc.language.isonoben
dc.subjectsamfunnsøkonomi
dc.titleÅ forutsi norske resesjoner : yield-kurven som ledende indikatoren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record