Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGrendstadbakk, Ole-Andreas
dc.contributor.authorGundersen, Cecilie
dc.date.accessioned2013-04-19T10:09:24Z
dc.date.available2013-04-19T10:09:24Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169613
dc.description.abstractHovedtemaet for denne masterutredningen er aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC). Fokuset vil være på problemer knyttet til å implementere ABC. Studien tar utgangspunkt i erfaringer fra fem norske tjenesteytende bedrifter som har implementert ABC og som fortsatt bruker det aktivt. Bedriftene er forskjellig i karakter, og de har ulike formål med ABC-kalkylene. Dette er blant annet noe som bidrar til at de ikke har den samme utformingen på ABC-modellen. Det er varierende hvor lett modellen lar seg utforme i de respektive bedriftene, særlig med tanke på at noen har problemer med samdrift og separabilitet, og andre for eksempel har problemer med å definere klare objekter. Funnene bekrefter flere av de problemene med ABC som fremstilles i litteraturen, som blant annet at det krever mye tid og ressurser, modellen er lite dynamisk og det er et behov for kritiske suksessfaktorer. For øvrig er det funn som skiller seg ut, som for eksempel at to av bedriftene hadde problemer med fagforeningen da de skulle implementere ABC. Et annet funn er at de fleste bedriftene ikke hensyntar forutsetningene om homogenitet, separabilitet og linearitet når de utarbeider kalkylene, hvilket er interessant med tanke på at dette er et problem som ofte kommer opp i ABC-litteraturen. Det konkluderes med at dette kan skyldes at bedriftene har fullkostkalkyler, og at kalkylene da, i henhold til ABC-litteraturen, ikke vil være nøyaktig uansett. Videre har man sett om hvorvidt det er en sammenheng mellom formål og problemer, samt forskjeller i dynamikk og problemer. Det konkluderes med at det ikke er grunnlag for å argumentere for slike sammenhenger. Man har også funnet at bedriftene har gjennomført ulike tiltak for å håndtere problemene, men at det er noen som sammenfaller. Blant de viktigste tiltakene finner man blant annet at det er essensielt å ha forankring hos de ansatte og ledelsen før man setter i gang implementeringsprosessen, og man må ikke lage for avanserte kalkyler. I denne sammenheng har man også undersøkt om time-driven ABC kan være en alternativ modell til tradisjonell ABC. Her fant man at det var varierende kunnskap om emnet, og at det foreløpig ikke så ut til å være et alternativ for noen av bedriftene. Denne utredningen vil være nyttig først og fremst for bedrifter som vurderer å implementere ABC, men forhåpentligvis også for bedrifter som har implementert det og erfarer problemer med modellen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomisk styringno_NO
dc.titleImplementering av ABC : en multippel casestudie av utvalgte norske tjenesteytende bedrifterno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel