Show simple item record

dc.contributor.authorLyngtun, Christian
dc.contributor.authorWelo, Jens
dc.date.accessioned2012-08-16T10:25:15Z
dc.date.available2012-08-16T10:25:15Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169705
dc.description.abstractInnføring av IFRS og medfølgende økt bruk av virkelig verdi representerer den mest omfattende og radikale endringen i regnskapsfeltet i nyere tid. Det finnes klart polariserte synspunkter om hvorvidt dette er formålstjenlig. Diskusjonen kretser særlig rundt kvalitetskravene relevans og pålitelighet, og er i Norge spesielt tydelig i forbindelse med anvendelsen av IAS 41. Utredningens første del drøfter relevant regnskapsteori og empiri fra verdirelevansforskning med hensikt å utvikle testbare hypoteser til den empiriske studien i del to. Her testes verdirelevansen til regnskapsinformasjon tilhørende oppdrettsforetak på Oslo Børs, og er av den grunn unik som den første av sitt slag. Studien muliggjøres ved dublering av antall observasjoner samt an-vendelse av interaksjonsledd. Både egne regnskapsestimater til historisk kostverdi og rapporterte regnskapsdata er benyttet. Studien finner at virkelig verdi er inkrementelt verdirelevant hva gjelder verdijustering biologiske eiendeler. Videre finnes ingen signifikant forskjell mellom rapportering til virkelig verdi og estimert kostverdi for årsresultatet og balansen. Likevel påpekes en tendens til at det verdi-baserte resultatet er mer verdirelevant. Robusthetstesting med ytterliggere “winsorizing”, medianregresjon og regresjon med standardiserte residualer < -3,3 > støtter funnene.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomisk styringno_NO
dc.titleGir bruk av virkelig verdi i henhold til IAS 41 mer verdirelevant informasjon enn tradisjonell historisk kostverdi? : en studie av verdirelevansno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record