Show simple item record

dc.contributor.authorOrmseth, Jan Rydén
dc.contributor.authorSundtjønn, Knut Aamli
dc.date.accessioned2013-02-27T13:42:10Z
dc.date.available2013-02-27T13:42:10Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/170032
dc.description.abstractMed utgangspunkt i kvalitative dybdeintervjuer gjør denne masterutredningen rede for virkningene av de økonomiske insentivene i samhandlingsreformen og i hvilken grad disse virkingene samsvarer med reformens overordnede mål. Reformen er det ferskeste styringsgrepet fra nasjonalt hold for å møte eksisterende og tiltagende utfordringer i norsk helsesektor, og søker å oppnå atferdsendringer blant annet ved å gi kommunene insentiver. De to insentivene som skisseres er kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter. Dette skal virke som insentiver for kommunene på den måten at de får overført midler og pålegges et betalingsansvar for oppgaver de tidligere var unntatt dette for. Utredningen tar utgangspunkt i insentivteori, og fokuserer på insentiveffektene på bydelsnivå i Oslo kommune. Det presenteres ni funn som oppsummerer insentivvirkningene. Det konkluderes med en klar atferdsendring fra bydelenes side som følge av insentivet om betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter. I tillegg til reduserte liggetider på sykehus, observeres det en tydelig forbedring i samarbeidet med helseforetakene. Utredningen peker også på at insentivstyrken har medført en fokusforflytting mot oppgaver som belønnes, samt bieffekter som kan være uheldige sett fra et pasient- og samfunnsøkonomisk perspektiv. Utredningen viser videre hvordan insentivet om kommunal medfinansiering virker svakt med hensyn til å endre bydelenes atferd, grunnet manglende pengeoverføringer og mindre samsvar mellom ytt innsats og oppnådd resultat. Samlet sett viser de presenterte insentivvirkningene at atferdsendring i varierende grad bidrar til å møte reformens hovedutfordringer.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomisk styringno_NO
dc.titleSamhandlingsreformen : en analyse av reformens insentivvirkninger i Oslo kommuneno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record