Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, Anders
dc.date.accessioned2014-09-03T07:05:53Z
dc.date.available2014-09-03T07:05:53Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/218600
dc.description.abstractMålet med denne masteroppgaven var å estimere Lerøys egenkapitalverdi og den tilhørende aksjeverdien per 2. januar 2014. Til dette formålet ble fundamental verdivurdering valgt som foretrukket verdsettelsesteknikk. Dette valget innebærer at verdsettelsen skjer på grunnlag av analyser av underliggende økonomiske forhold, utarbeidelser av fremtidsregnskap/-krav og diskontering av forventede fremtidige «verdistrømmer» som tilfaller de relevante kapitaler. Innsikt i selskapets underliggende økonomiske forhold ble opparbeidet gjennom strategiske regnskapsanalyser. Denne innfallsvinkelen kombinerer strategisk innsikt hentet fra analyser av makro-, bransje- og selskapsspesifikke forhold med innsikt fra regnskapsanalyser. Målet er å kartlegge selskapets historiske prestasjoner; risiko og lønnsomhet. Mine analyser tilsier at Lerøy for perioden 2008-2013 oppnådde en strategisk fordel på 8 %. Fordelen kan delvis tilskrives gunstige pris- og margineffekter som følge av konsesjonssystemet (bransjefordeler) og dels interne ressursfordeler tilknyttet særegen kompetanse innen salg og markedsbygging. Mine strategiske regnskapsanalyser dannet videre grunnlaget for utarbeidelser av forventede fremtidsregnskap og fremtidskrav. Et sentralt poeng i denne forbindelse var hvorvidt Lerøys historiske strategiske fordel kunne ventes å vedvare over tid. I et marked for standardvarer med utsikter til økt konkurranse på tilbudssiden ble dette ansett som krevende. Verdsettelses-prosessen ble så gjennomført ved at forventede fremtidige «verdistrømmer» ble diskontert med relevante avkastningskrav ved bruk av tre hovedmetoder. Verdiestimatene fra metodene ble så konvergert gjennom en stegvis prosess som samtidig innebar at fremtidsregnskapet ble gjort verdibasert. I visshet om at det er betydelig usikkerhet heftet ved mitt verdiestimat ble denne usikkerheten nærmere studert ved bruk av både simuleringer og sensitivitetsanalyser. Mitt fundamentale verdiestimat på Lerøy-aksjen på verdsettelsestidspunktet er 217,75 NOK. Dette gir opphav til en kjøpsanbefaling per 2. januar 2014 siden aksjekursen på dette tids-punktet var på 175 NOK. Kjøpsanbefalingen antas blant annet å relatere seg til at jeg mener framtidsutsiktene til nyere produktområder som hvitfisk er mer positive enn hva markedet synes å ha «priset inn». Gjennom våren har børskursen til Lerøy steget markant. Ved bruk av et fremskrevet verdiestimat gis aksjen av denne årsak en hold-anbefaling per 15. mai 2014.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styring
dc.subjectverdsettelse
dc.titleLerøy Seafood Group ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurderingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.description.localcodenhhmas


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record