Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBivand, Roger
dc.contributor.authorHaugen, Martin S.
dc.contributor.authorHelland, Joakim
dc.date.accessioned2016-09-07T07:09:41Z
dc.date.available2016-09-07T07:09:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2404794
dc.description.abstractTema for denne mastergradavhandlingen er pendlerkostnader og effekten på regionale boligpriser. Formålet er å utvikle en bedre forståelse av hvordan reduksjoner i pendlerkostnader mot bykjernen påvirker det lokale boligmarkedet i Askøy kommune, samt drøfte implikasjonene av bomeffekten. Vi gir en en innføring og beskrivelse av Askøy kommune og Askøybroens omstendigheter. Videre behandler vi den relevante økonomiske teori som Alonso-Muth-Mills-modellen og hedonisk metode, og tidligere forskning. Dette gav grunnlaget til å utforme hypotesen som belyser vår problemstilling. I tillegg til hoved hypotesen definerte vi et sett plausible kontrollhypoteser for å forsikre oss om at modellen er fornuftig. Vi valgte å designe forskningsopplegget som et naturlig eksperiment hvor vi definerer bomeffekten som fenomenet vi undersøker. Kommunene Fjell og Sotra inkluderes som kontrollgruppen. For å kontrollere for spuriøse sammenhenger benytter vi multippel regresjon som vårt analyseverktøy. Datagrunnlaget ble levert av Eiendomsverdi. Datagrunnlaget består av boligomsetningsinformasjon for boliger solgt i Askøy, Fjell og Sund mellom 1. januar 1993 og 1. januar 2014. Vi foretok den nødvendige utvelgelse og bearbeiding før det endelige datasettet ble presentert med deskriptiv statistikk. Det endelige datasettet består av 8704 observasjoner. Med utgangspunkt i den økonomiske teorien, tidligere forskning og datasettet ble det utformet en økonomisk modell. Her definerer modellen boligprisen som en funksjon av de inkluderte variablene. Videre utarbeidet vi økonometrisk testbare modeller. Gjennom regresjonsdiagnostikk fremstår den endelige modellen på en dobbeltlogaritmisk funksjonsform med en bomeffektvariabel som har effekt fra starten av 2005. Denne modellen hadde høyest justert forklaringskraft. I hypotesetestingen kan vi forkaste nullhypotesen om at fjerningen av bompenger ikke påvirket boligprisene i Askøy. Dette var signifikant på 0.001-nivå. Bomeffekten har en koeffisient på -0.11 som betyr at observasjonene som var påvirket av bompengeeffekten var priset 11% lavere enn de som ikke var det, kontrollert for variablene i modellen. Vi illustrerer effekten av bompengene med flere tilnærminger i diskusjonen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomi og administrasjonnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleBompenger og boligpriser : hvordan påvirket opphøringen av bompengeinnkreving på Askøybroen boligprisene i Askøy kommune?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel