Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTotland, Susanne
dc.contributor.authorLothe, Guro
dc.date.accessioned2018-02-20T11:14:45Z
dc.date.available2018-02-20T11:14:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2485950
dc.description.abstractI denne oppgåva vert det gjennomført ein strategisk rekneskapsanalyse og verdivurdering av Fjord1 ASA, heretter omtalt som Fjord1, der hovudformålet er å estimera ein verdi på eigenkapitalen til selskapet per 31.12.2016 og synleggjera uvisse i dette estimatet. Verdivurderinga vert utført med utgangspunkt i verdsettingsmetoden fundamental verdsetting. Utreiinga er bygd opp av tre delar. I første og andre del vert det utført ein strategisk rekneskapsanalyse av Fjord1 og bransjen. Her vart det avdekka ein strategisk fordel hos Fjord1 som historisk har vert negativ grunna ein negativ ressursfordel knytt til dårleg utnytting av flåten. Denne er venta å auka til eit høgt nivå på kort sikt, då nye samband skal overtakast og nye fartøy skal settast i drift dei neste åra, samt tal på reisande vil auka. På lenger sikt er det så venta at den vil verta moderat grunna konkurransekreftene og utviklinga i bransjen. Utarbeiding av framtidsrekneskap, framtidskrav og rentabilitetsanalyse i tredje del av oppgåva avdekker ein sterk strategisk fordel på kort sikt, før den på lang sikt vert redusert til eit stabilt nivå på 5,1 prosent. Dette er i tråd med forventninga frå den strategiske analysen. Den fundamentale verdivurderinga gir med grunnlag i framtidsrekneskap og framtidskrav eit endeleg konvergent verdiestimat på eigenkapitalen til Fjord1 per 31.12.16 lik 5 441 041. Dette gir ein verdi per aksje lik 54,41 kr. Verdiestimatet gir eit pris/bok-forhold lik 3,22 og eit pris/forteneste-forhold lik 9,88. Dette kan grunngjevast i identifisering av betydelege meirverdiar i bransjen knytt til høge etableringsbarrierar grunna konsesjonssystemet, som sørger for liten trussel for nyetableringar. Ser ein dette i samanheng med forventning om auke i tal på reisande vil dette gi bransjen høg forventa lønnsemd. Det er også venta meirverdiar knytt til Fjord1 sin nye moderniserte flåte og overtaking av nye samband. Dette medfører også ei forventning om at Fjord1 vil kunne konkurrere om ytterlegare konsesjonar med sine nye konkurransedyktige fartøy i åra som kjem. Som følgje av at verdien vert estimert med grunnlag i variablar og krav basert på skjønn er det knytt uvisse til verdiestimatet. Verdiestimatet vert difor justert for konkursrisiko, som gir verdien 54,37 kr per aksje. Simuleringsanalysen understrekar at det er betydeleg uvisse i estimatet ved å vise ein variasjonskoeffisient lik 38,6 prosent. Det endelege verdiestimatet til Fjord1 per 31.12.16 er med dette 54,37 kr per aksje, noko som gir ein handlingsstrategi per 08.12.17 som seier kjøp.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectrekneskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.titleFjord1 ASA : strategisk rekneskapsanalyse og verdivurderingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel