Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAbbas, Saira
dc.contributor.authorVølstad, Kristine
dc.date.accessioned2018-02-22T09:37:04Z
dc.date.available2018-02-22T09:37:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2486347
dc.description.abstractDet har i dagens verden blitt vanskeligere å skape langsiktig vekst uten å ta hensyn til konsekvensene dette har for miljøet. Sirkulær økonomi er nevnt som en mulig løsning for å skape en langsiktig, bærekraftig og lønnsom vekst. Denne masteroppgaven er derfor sentrert rundt sirkulær økonomi og elektronikkbransjen, hvor hensikten er å belyse hvilke muligheter en sirkulær økonomi kan skape for aktørene i bransjen. Innledningen tar for seg bakgrunn for oppgaven, samt vår avgrensning og problemstilling. Vårt teoretiske rammeverk vil i hovedsak ta for seg sirkulær økonomi, produktdesign, forretningsmodeller samt offentlige reguleringer og virkemidler. For å besvare vår problemstilling og forskningsspørsmål tar vi i bruk eksisterende teorier og sekundære data. Vi har i tillegg valgt å bruke semistrukturerte intervjuer med syv informanter for å samle inn ytterligere informasjon. Analyse- og diskusjonskapittelet er strukturert på en måte som har til hensikt å presentere elektronikkbransjens situasjon i dag og dens utfordringer. Videre i kapittelet vil vi presentere hvorfor en sirkulær økonomi kan skape muligheter, samt hvilke endringer aktørene i bransjen må foreta med tanke på produktdesign og forretningsmodeller. Til slutt vil vi presentere hvilke offentlige reguleringer og virkemidler som kan bidra til at aktørene og forbrukerne tar mer bærekraftige og sirkulære valg. Funnene våre kan tyde på at elektronikkbransjen har et stort potensiale for å lykkes i en sirkulær økonomi, men for å klare dette er det en rekke barrierer som må overvinnes. Det vil blant annet være behov for at aktørene i bransjen endrer sine produktdesign og således deres forretningsmodeller for å kunne tilby forbrukere nye, attraktive og smarte løsninger. I tillegg vil en omstilling til en mer sirkulær økonomi kreve store investeringer i forskning og utvikling, komplekse samarbeid samt holdningsendringer hos både forbrukere og aktører i bransjen. Det er begrenset med forskning på sirkulær økonomi, og vi håper at vår oppgave kan føre til at flere finner det interessant å forske videre på dette unike fenomenet.nb_NO
dc.description.abstractIn today's world, it has become more difficult to create long-term growth without acknowledging the consequences this has for the environment. The circular economy is mentioned as a solution to create long-term, sustainable and profitable growth. This master thesis is about the circular economy and the electronics industry, where the purpose is to highlight the possibilities a circular economy can create for the industry players. Our findings indicate that the electronics industry has great potential to succeed in a circular economy, but there will be necessary to overcome several barriers. This includes a great need for industry players to change their current product design, and thus their business models to offer consumers new, attractive and smart solutions. In addition, a transition to a more circular economy will require large investments in research and development, complex collaboration and changed behavior of consumers and industry players. It is limited research on circular economy, and we hope our thesis can inspire others to further research on this interesting and upcoming phenomenon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleElektronikkbransjens muligheter i en sirkulær økonomi : en kvalitativ studie om hvilke barrierer og muligheter en omstilling til sirkulær økonomi kan skape for aktørene i elektronikkbransjennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel