Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørndal, Mette Helene
dc.contributor.advisorBjørndal, Endre
dc.contributor.authorVestby, Line
dc.contributor.authorDvergsnes, Alexander
dc.date.accessioned2018-03-01T09:26:12Z
dc.date.available2018-03-01T09:26:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2487878
dc.description.abstractPlusskunder er et relativt nytt fenomen i Norge og en ser allerede i dag vekst i dette segmentet. Det er derfor av stor interesse å undersøke hvilke virkninger plusskunder vil ha for kraftsystemet og samfunnet for øvrig. I denne studien har vi derfor forsøkt å kartlegge plusskunders samfunnsøkonomiske verdi i Norge. I tillegg har vi studert forventet fremtidig vekst i antall plusskunder i Norge, da antall plusskunder vil ha betydning for hvilke implikasjoner de kan føre med seg i fremtiden. Avslutningsvis har vi, med utgangspunkt i plusskunders samfunnsøkonomiske verdi, belyst utfordringer ved dagens regulering som berører plusskunder. For å analysere plusskunders samfunnsøkonomiske verdi i Norge, tar vi utgangspunkt i studier som tar for seg ulike fordeler og ulemper med plusskunder, og diskuterer disse med utgangspunkt i det norske kraftsystemet. Vi finner at flere av fordelene ikke har like stor betydning i Norge, sammenlignet med hva de har i land som Tyskland og Storbritannia, hvilket indikerer at det ikke vil være rimelig å knytte like klar samfunnsøkonomisk nytte til plusskunder i Norge. Vi finner også at plusskunders nytte vil være prosjektspesifikk. Vi ser imidlertid et uutnyttet potensial i plusskunders samfunnsøkonomiske verdi som kan bli utløst ved teknologisk fremgang i verktøy som lokal lagring og sluttbrukerfleksibilitet. Når vi studerer forventet utvikling i antall plusskunder i Norge, tar vi utgangspunkt i studier som finner at solcellesystemetinvesteringens lønnsomhet er en viktig faktor. Vi gjør enkelte lønnsomhetsberegninger som viser at en investering i et solcellesystem i dag, gir plusskunden en negativ avkastning. Da priser på solcellesystemer imidlertid er forventet å reduseres de kommende årene, forventer vi på lang sikt en stadig vekst i antall plusskunder i Norge. På kort sikt argumenterer vi for at en eventuell overgang til effektbaserte tariffer, som ut fra våre beregninger reduserer investeringens lønnsomhet, vil dempe veksttakten noe. For at en stor andel husholdninger skal velge å bli plusskunder, må imidlertid investeringskostnaden reduseres betraktelig. Vi forventer dermed at plusskundesegmentet i Norge forblir relativt lite de neste tiårene. Avslutningsvis kartlegger vi utfordringer ved dagens plusskundeordning, nettleiestruktur og støtteordninger ved å ta utgangspunkt i plusskunders samfunnsøkonomiske verdi. Vi finner at reguleringen i dag kan føre til en urimelig omfordeling av ressurser mellom plusskunder og andre interessenter, gitt plusskunders samfunnsøkonomiske verdi.nb_NO
dc.description.abstractProsumers is a relatively new phenomenon in Norway, and already today we see a growth in this market. It is therefore of great interest to study what consequences prosumers might have for the power system and society in general. Consequently, we have also studied expected future growth concerning the total number of prosumers in Norway, as the market size will matter for its total socioeconomic value. Lastly, we have discussed what impact the socioeconomic value should have on prosumer policies. In order to analyse prosumers’ socioeconomic value in Norway, we have made use of international studies regarding prosumer pro’s and cons and attempted to transfer them to a Norwegian context. We have found that several of the benefits will not be of equal importance in Norway as in the other countries where the studies have been conducted. This implies that it will not be fair to associate an equal socioeconomic value to prosumers in Norway compared to countries such as Germany and the UK. Moreover we find that prosumers’ value will vary and depend on conditions such as location and on how well production and consumption coincide. However, we see an untapped potential that can be triggered by technological advances in tools such as distributed storage and demand response. Additionally, we have studied expected future growth concerning the total number of prosumers in Norway. A large body of research find that the PV-system economic performance is of great importance. As the cost of PV-systems is expected to decrease in the coming years, we expect a continuous growth of prosumers in Norway in the long term. In the short term, however, we have found that the transition from a volumetric grid tariff to a load demand tariff, which will subsequently reduce the investments profitability, will dampen the rate of the growth. Furthermore, we have found that investment costs needs to be reduced considerably in order to make the vast majority of Norwegian households become prosumers. We therefore expect the number of prosumers in Norway to remain relatively small in the coming decade. Based on prosumers’ socioeconomic value we have mapped the challenges concerning today’s prosumer policies, grid tariff structure and solar subsidies. We have found today’s policy might lead to an unfair distribution of resources between prosumers and other stakeholders, given the prosumers’ socioeconomic value.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleGår samfunnet i pluss med plusskunder? : en litteraturstudie av plusskunders samfunnsøkonomiske verdi i Norge, hvilken utvikling man kan forvente i antall plusskunder fremover og betydning for reguleringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record