Show simple item record

dc.contributor.advisorArve, Malin
dc.contributor.authorNæsguthe, Ingrid
dc.contributor.authorRavndal, Synne Kristin Leirgulen
dc.date.accessioned2018-08-28T09:52:39Z
dc.date.available2018-08-28T09:52:39Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2559595
dc.description.abstractFormålet med denne masterutredningen har vært å undersøke motivasjonen til private barnehageeiere i Bergen kommune. Oppgavens problemstilling og tilhørende forskningsspørsmål ble besvart ved å studere sekundærdata som regnskapstall og kvalitetsindikatorer for barnehagene. I utredningen omtales Bergen kommune som prinsipal og de private barnehagene som agenter. De private barnehagene ble delt inn i to utvalgsgrupper; profittsøkende og ikke-profittsøkende private barnehager. Barnehageloven og rammeplanen for barnehager ble i utredningen ansett som en kontrakt mellom kommunen og barnehagene. Denne kontrakten ble studert kvalitativt for å avdekke hvordan Bergen kommune forsøker å løse mulige informasjonsproblemer, samt identifisere minstekrav til kvalitetsindikatorer. Minstekravene var videre nødvendig i den deskriptive analysedelen, der vi statistisk sammenlignet den gjennomsnittlige kvaliteten i de private og kommunale barnehagene. For å avdekke private barnehageeiers motivasjon, ble sammenhengen mellom årsresultatet og de ulike kvalitetsindikatorene studert ved hjelp av regresjonsanalyser. Avslutningsvis studerte vi i hvilken grad kommunalt tilskudd var et insentiv til egen økonomisk vinning. Funnene i oppgaven viste at de ikke-profittsøkende barnehagene i gjennomsnitt tilbyr høyere kvalitet enn de kommunale barnehagene i Bergen. Samtidig viser regresjonene for de ikke-profittsøkende barnehagene at det foreligger ingen signifikant sammenheng mellom årsresultat og variablene tilskudd, kostpenger og kvalitet. Resultatene i studiet peker dermed i retning av at de ikke-profittsøkende barnehagene drives av indre motivasjon. I motsetning til funnene for de ikke-profittsøkende barnehagene, viste funnene for de profittsøkende barnehagene at høyere kommunalt tilskudd fører til høyere årsresultat og lavere utdannelsesnivå i bemanningen. Dette innebærer at høyere årsresultat går på bekostning av strukturkvaliteten i barnehagetilbudet. Ulikhetene i funnene mellom de profittsøkende og ikke-profittsøkende barnehagene bidrar til å styrke antagelsen om at de profittsøkende barnehageeierne drives av ytre motivasjon. Dette ser derimot ikke ut til å påvirke foreldrenes tilfredshet med barnehagene, ettersom de profittsøkende barnehagene i gjennomsnitt har høyere prosess- og resultatkvalitet enn de kommunale barnehagene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleHva motiverer private barnehageeiere? : en studie av barnehagesektoren i Bergen kommunenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record