Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBeisland, Leif Atle
dc.contributor.authorMyking, Jakob
dc.contributor.authorNarum, Johannes
dc.date.accessioned2019-02-20T12:03:50Z
dc.date.available2019-02-20T12:03:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2586520
dc.description.abstractDenne masterutredningen er en verdivurdering av egenkapitalen i slakte- og videreforedlingsforetaket Nortura SA (Nortura). Nortura er et samvirkeforetak og er følgelig ikke børsnotert. Norturas egenkapital er gjennom en fundamental analyse av foretakets finansielle stilling verdsatt til 1 322 096 000 kroner per 01.01.2019. Dette tilsvarer 46,8 prosent av bokført egenkapital per 31.08.18. Det er også utført en komparativ verdsettelse med utgangspunkt i sammenlignbare selskaper i utlandet. Denne analysen tillegges kun begrenset vekt på grunn av usikkerhet rundt selskapenes faktiske sammenlignbarhet, men understøtter like fullt et lavt pris/bok-forhold. Nortura er en dominerende aktør i kjøttbransjen med markedsandeler rundt 70 og 50 prosent i henholdsvis slakte – og videreforedlingsleddet. I tiden fremover utfordres Nortura av at merkevarene Gilde og Prior gradvis presses ut av butikkhyllene av dagligvarekjedenes egne merkevarer og at flere trender i samfunnet tilsier stagnasjon og kanskje også tilbakegang i nasjonalt kjøttkonsum. På den andre siden taler foretakets størrelse for en posisjon som kostnadsleder i bransjen, hvilket representerer et lønnsomhetspotensiale. Norturas organisasjonsform er et sentralt moment i oppgaven. Foretaket er organisert som et samvirke og er eid av 18 800 kjøttproduserende bønder (medlemmer). Det er delte meninger i samvirkespesifikk verdsettelseslitteratur hvorvidt det er meningsfullt å verdsette samvirkeforetak gjennom fundamental verdsettelse. Dette skyldes at det er diskutabelt i hvilken grad samvirkeforetak maksimerer profitt, hvilket er en forutsetning for at det skal være hensiktsmessig å verdsette et foretak basert på resultater og frie kontantstrømmer. Oppgavens hypotese er at samvirkeforetak driver med aktiviteter en profittmaksimerende aktør ikke ville drevet med, og at foretaket derfor skaper verdier for medlemmene, medlemsverdier, som ikke fremgår gjennom fundamental verdsettelse. Følgelig vil en tradisjonell fundamental verdsettelse undervurdere foretakets verdi for eierne. Dette problemet blir forsøkt løst ved å kvantifisere medlemsverdiene og addere dem til foretakets fundamentale verdi. Medlemsverdiene er estimert til 1 344 482 000 kroner, og Norturas samlede verdi for eierne er dermed 2 666 578 000 kroner. Siden medlemsverdiene utgjør omtrent halvparten av foretakets samlede verdi, er de helt sentrale for å forstå verdien av Nortura.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskap og revisjonnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.subjectverdsettelsenb_NO
dc.titleVerdsettelse av Nortura SAnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel