Show simple item record

dc.contributor.advisorBeisland, Leif Atle
dc.contributor.authorKolbjørnsgard, Magnar
dc.contributor.authorTotlund, Magnus
dc.date.accessioned2019-02-21T11:34:04Z
dc.date.available2019-02-21T11:34:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2586728
dc.description.abstractMasterutredningen tar utgangspunkt i Eliteserien, den øverste divisjonen i norsk herrefotball. Formålet til studien er å belyse tre sentrale økonomiske og sportslige forhold i ligaen. Først belyses trenden for styrkeforholdene mellom klubbene, og om endringene påvirker tilskueroppslutningen i ligaen. Til slutt analyseres det om klubbenes økonomiske ressurser påvirker de sportslige resultatene i ligaen. Først analyseres styrkeforholdet mellom eliteserieklubbene målt ved konseptet Competitiv Balance (CB). Analysen viser ingen signifikant trend for økende forskjeller mellom topp- og bunnlagene de siste 30 årene. Eliteserien har vært sterk dominert av én klubb, derimot er trenden en økende utskiftning av ulike klubber i toppen av ligaen for perioden 1988-2018. Videre utredes det om usikkerheten knyttet til de sportslige resultatene påvirker interessen til ligaen. Den måles ved å teste Uncertainty-of-outcome hypothesis opp imot tilskueroppslutningen. Summen av funnene i studien gir tilstrekkelig støtte for en sammenheng mellom CB og tilskuertallene i Eliteserien i perioden 1988-2017. Det tredje temaet som undersøkes i studien er om størrelsen av de økonomiske ressursene til klubbene er avgjørende for de sportslige prestasjonen. Analysen tar for seg de tre økonomiske driverne omsetning, personalkostnader og spillerkjøp sin påvirkning av resultatet i perioden 2014-2017. Summen av funnene i studien tolkes å ha tilstrekkelig støtte for en positiv påvirkning fra omsetning og personalkostnader på de sportslige prestasjonene. Derimot finner analysen ingen signifikante funn for at klubbenes sportslige prestasjoner påvirkes av spillerkjøp i Eliteserien. Ut ifra vår kunnskap er det ikke publisert tidligere studier som belyser disse tre temaene samlet for Eliteserien. Det betyr at undersøkelsen kan bidra med ny kunnskap om sammenhengen mellom de sportslige og økonomiske forholdene i Eliteserien. Det er viktig å være oppmerksom på at temaene er knyttet sammen og blir påvirket av hverandre, men i hvilken grad er ikke entydig og ikke vært et fokus i denne studien.nb_NO
dc.description.abstractThe master's thesis is based on Eliteserien, the top division of men’s football in Norway. The purpose of the study is to explore three key economic and sporting conditions in the league. Firstly, the strengths of the teams over time are highlighted, and if the changes affect the attendance in the league. Finally, it is analysed whether the team’s financial resources affect the results in the league. First, the strength ratio of the clubs in Eliteserien is measured by the concept of Competitive Balance (CB). The analysis shows no significant trend for increasing differences between top and bottom teams over the last 30 years. Eliteserien has been strongly dominated by one club, however, the trend is an increasing replacement of various teams in the top of the league for the period 1988-2018. Furthermore, it is investigated whether the uncertainty associated with the results affects the interest of the league. It is measured by testing the Uncertainty-of-outcome hypothesis against the attendance in the league. The sum of the findings in the study provides sufficient support for a relationship between the CB and the attendance in Eliteserien in the period 1988-2017. The third topic in the study is whether the size of the financial resources of the teams is crucial to the sports performance. The analysis involves the three economic factors turnover, personnel costs and player purchases, and its impact on the results in the period 2014-2017. The sum of the findings in the study is interpreted to have sufficient support for a positive impact from turnover and personnel costs on the sporting achievements. On the other hand, the analysis finds no significant findings that the team’s sporting performance is influenced by player purchases in Eliteserien. To our knowledge, previous studies have not been published highlighting these three conditions combined for Eliteserien. This means that the survey can contribute to new knowledge about the relationship between the sports and economic conditions in Eliteserien. It is important to note that the conditions are linked together and are influenced by each other, but to what degree is not clear and not a focus in this study.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleCompetitive balance i eliteserien : trender og effekter : en empirisk analyse av competitive balance, uncertainty-of-outcome og økonomiske drivere i eliteseriennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record