Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNyland, Kari
dc.contributor.authorJakobsen, Caroline Aar
dc.date.accessioned2019-08-30T11:24:19Z
dc.date.available2019-08-30T11:24:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2611851
dc.description.abstractÅ lykkes med innovasjonskapabilitet og realisere innovasjoner som vedvarende konkurransefortrinn beskrives gjerne som å sikre organisasjoners overlevelse og fremgang i en verden med økende konkurranse og akselererende endringstakt (Rennemo, 2019). Denne masterutredningen studerer The Assessment Companys, HR-verktøy Peoplelab. Studiens problemstilling er inndelt i tre forskningsspørsmål som skal belyse ulike aspekter ved Peoplelab som innovasjon og konkurransefortrinn i dag, men også redegjøre for hvilke momenter som kan bidra til å øke virksomhetens innovasjonskapabilitet i fremtiden. Studiens teoretiske rammeverk presenterer hvordan innovasjon som konsept, kriterier for konkurransefortrinn og styringsteori kan bidra til å heve virksomhetens innovasjonskapabilitet. Studien består av et kvalitativt forskningsdesign med deskriptivt formål, og studiens empiri baserer seg på fem semi-strukturerte intervju, hvorav tre informanter er avdelingsledere, en informant er konsernsjef og siste informant er prosjektleder i Innovasjon Norge. Mine funn peker mot at Peoplelab er et midlertidig konkurransefortrinn, hvor virksomheten utnytter innovasjonens differensierte karakteristikker for å skille seg fra konkurrentene i en bransje preget av høy konkurranse. Dette medfølger likevel noen utfordringer ved kommersialiseringen av tjenestene, ettersom dens unikhet påvirker kundens usikkerhet rundt verdien av innovasjonen og øker dermed deres risiko relatert til kjøp. Basert på studiens funn anses The Assessment Companys styringspakke som noe tilrettelagt for innovasjonsutvikling. Kulturelle styringsmekanismer engasjerer og skaper forpliktelser ovenfor virksomheten blant de ansatte, noe som kan resultater i brattere læringskurveeffekter og bevaring av den intellektuelle kapitalen relatert til Peoplelab. På den andre siden svekker organisasjonsstrukturen innovasjonskapabiliteten da den ikke tildeler ansvar for Peoplelabs utvikling. For at The Assessment Company skal øke sin innovasjonskapabilitet og dermed vedvare Peoplelab som et konkurransefortrinn, identifiserer studien tre kritiske suksessfaktorer som informantene mener må innfris. En vellykket kommersialisering vil heve kundeverdien ved dagens Peoplelab. Videreutvikling og validering av innovasjonen kan skape en dynamisk imiteringsbarriere. Og til slutt kreves det en fremtidig organisasjonsstruktur som kan tildele ansvar for Peoplelab og allokerer arbeidsoppgaver som stimulerer til innovasjonsutvikling. Studien diskuterer rundt ulike dilemma som kan oppstå i realiseringen av kriteriene relatert til vedvaringen av konkurransefortrinnet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleVeien til konkurransefortrinn ved styring av innovasjoner : en casestudie av peoplelab i The Assessment companynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel