Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKnivsflå, Kjell Henry
dc.contributor.authorWergeland, Sindre B.
dc.contributor.authorHeimset, Benjamin O. Hellesen
dc.date.accessioned2020-03-23T10:54:04Z
dc.date.available2020-03-23T10:54:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2648061
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen er å lage et verdiestimat på egenkapitalen og tilhørende aksjeverdi på Gyldendal ASA per 31.12.2019. Dette har vi gjort ved hjelp av fundamental verdsettelse. Grunnlaget for den fundamentale verdsettelse er en analyse av underliggende strategiske- og økonomiske forhold, utarbeidelse av fremtidsregnskap og -krav og neddiskontering av fremtidige kontantstrømmer. Den fundamentale verdsettelsen er støttet opp med en komparativ verdivurdering for å kunne sammenligne og vurdere de ulike estimatene. Videre har vi analysert usikkerheten og hensyntatt dette i vår handelsstrategi. Masterutredningen er delt inn i tre deler. I del 1 gjennomføres en strategisk analyse av Gyldendal og de valgte komparative selskapene i bransjen. Først gjennomføres en ekstern bransjeorientert analyse som analyser makroøkonomiske og konkurransemessige forhold som påvirker bransjen sin evne til å skape en strategisk fordel. Så gjennomføres en intern ressursorientert analyse for å avdekke ressurser hos Gyldendal som kan gi opphav til strategisk fordel. Analysen viser en moderat bransjefordel i bokbransjen. Den viser videre at det er en liten intern ressursulempe i Gyldendal som følge av at konsernet er mer eksponert mot bokhandel enn de andre komparative selskapene. I del 2 gjennomføres en strategisk regnskapsanalyse for analyseperioden 2012-2018. Her finner vi at Gyldendal har en bransjefordel på 2,66%. Vi finner og en mindre ressursulempe på -0,84%. Dette gir en driftsfordel etter gearing på 2,29%. Det er også en finansierings ulempe på -0,84% for Gyldendal. I sum gir dette en historisk strategisk fordel på 1,46%. I del 3 utarbeides fremtidsregnskap og fremtidskrav for budsjettperioden som er fra 2019 til 2024 (Steady State), hvor vi forventer konstant vekst. Vi finner at på lang sikt så har Gyldendal en strategisk fordel 5,84%, som kommer fra den budsjetterte veksten i digitalt salg og netto driftsmargin. Her har vi forutsatt at finansieringsfordelen på lang sikt er 0, og den strategiske fordelen kommer da fra en driftsfordel. I den fundamentale verdsettelsen så neddiskonteres budsjetterte framtidige kontantstrømmer. Verdiestimatet fra den fundamentale verdsettelsen ender med en aksjeverdi på 672 kroner. Den komparative verdsettelsen gir et verdiestimat på 704 kroner. På grunn av store variasjoner i multiplene i den komparative verdsettelsen så har vi valgt å kun tillegge dette verdiestimatet 10% vekting i det endelige verdiestimatet. Etter framskriving av verdiestimatet til 31.12.2019 så har vi fått et verdiestimat på 712 kroner per aksje. Den siste observerbare aksjeverdien fra 18.12.2019 er 420 kr. Basert på vår handelsstrategi i kapittel 13.2 så vil vi gi en kjøp-anbefaling på aksjen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectregnskapen_US
dc.subjectrevisjonen_US
dc.subjectregnskapsanalyseen_US
dc.titleStrategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Gyldendal ASAen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel