Show simple item record

dc.contributor.advisorGjerde, Øystein
dc.contributor.authorFøyen, Lars. J.
dc.contributor.authorDanielsen, Thomas L.
dc.date.accessioned2020-09-21T09:55:35Z
dc.date.available2020-09-21T09:55:35Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678738
dc.description.abstractBygg- og anleggsbransjen er blant de viktigste næringene i landet, og er en sentral bidragsyter for at samfunnets underliggende struktur ligger til grunn. Bransjen har gjennom de siste arene ˚ opplevd økende vekst, men likevel er marginene historisk lave. Pa sikt er det ingen som er tjent ˚ med en slik utvikling, og det bør være alarmerende - ikke bare for entreprenørene. I tillegg har bransjen vært en stor bidragsyter til klimagassutslipp, og i et samfunn som star for en ˚ omstilling mot et grønnere skifte, har bransjen en avgjørende rolle for a n ˚ a satte klimam ˚ al. Lave ˚ marginer kan fjerne viljen til a fokusere p ˚ a bærekraft og utvikling. P ˚ a bakgrunn av bransjens ˚ økende omsetning, men likevel avtakende marginer, har utredningens overordnede formal vært ˚ a identifisere hvilke lønnsomhetsdrivere som er av betydning, og samtidig redegjøre for hva ˚ som forklarer lønnsomhetsvariasjoner mellom entreprenørene. Utredningens studieobjektet har vært de 15 største entreprenørene innen utførende byggog anleggsvirksomhet, da det er de store aktørene som star for majoriteten av markedet. ˚ I besvarelsen av problemstillingen har det blitt benyttet en kombinasjon av kvalitative og kvantitative analyseteknikker, hvor regresjonsanalyser har blitt vektlagt. Utredningens funn er at det foreligger relativt store lønnsomhetsforskjeller mellom de store entreprenørene. Kostnadsdriverne skala, kapasitetsutnyttelse og de ansattes engasjement har vist seg a ha en signifikant sammenheng med selskapenes lønnsomhet. I tillegg tyder det ˚ pa at ˚ andel kvinner i ledelsen har en positiv pavirkning. ˚ Skala, malt gjennom selskapenes ˚ arsverk, viser ˚ a ha en negativ effekt p ˚ a lønnsomhet. Det betyr at en økning i antall ˚ arsverk ˚ pavirker avtakende p ˚ a bunnlinjen, og at kostnadene dermed blir overproporsjonale med ˚ volum. Videre har analysen vist at kapasitetsutnyttelse, malt ved produktivitet, har en positiv ˚ pavirkning p ˚ a entreprenørenes lønnsomhet. Produktivitet er et m ˚ al p ˚ a det relative forholdet ˚ mellom innsatsfaktorer og produksjon, og resultatet indikerer at en økning i produksjon med lik mengde faktorinnsats har en positiv innvirkning pa lønnsomhet. I tillegg har ˚ de ansattes engasjement, ved selskapenes eierskap, vist at selskapene som er børsnotert har en positiv pavirkning p ˚ a lønnsomhet. ˚ En interessant observasjon er det offentliges rolle for bransjens utvikling. Staten som bransjens største kunde har makten til a hjelpe selskapene ut av den negative spiralen med lave marginer, ˚ men ogsa som en p ˚ agangsdriver mot et ˚ grønnere skifte i næringen. Ved a dempe fokuset p ˚ a pris ˚ i anbudskonkurranser, men heller belønne fokus pa teknologi og bærekraftige løsninger, kan ˚ det øke entreprenørenes insentiv til a bli mer innovative og nyskapende. I det lange løp vil det ˚ kunne bidra positivt pa bransjens lønnsomhet, men ogs ˚ a samfunnet som helhet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleLønnsomhet i bygg- og anleggsbransjen : en studie av lønnsomhetsdrivere i store norske byggog anleggsselskapen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record