Show simple item record

dc.contributor.advisorNyland, Kari
dc.contributor.authorMoe, Solfrid
dc.date.accessioned2021-04-07T12:38:18Z
dc.date.available2021-04-07T12:38:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2736651
dc.description.abstractDenne masterutredningen ser på den interne styringen hos ulike barnehageaktører, både private og kommunale, for å se om det eksisterer store variasjoner i driften på barnehagene som kan lede til muligheten for private utbytter i sektoren. For å undersøke dette har jeg tatt utgangspunkt i modellen om organisasjonens styringspakke som Malmi og Brown utarbeidet som fremgangsmetode for å undersøke organisasjonens interne styring. Jeg har undersøkt dette ved å intervjue barnehagestyrere og administrasjonsansatte hos de ulike barnehageaktørene. Mine funn indikerer at det eksiterer mange like styringsmekanismer internt hos de ulike barnehageaktørene på grunn av myndighetenes krav gjennom barnehageloven og rammeplanen for barnehager. Men det finnes også noen klare forskjeller på den interne styringen, hvor de private aktørene har en større bevissthet rundt de ulike interne styringsmekanismene. Noe som skiller seg klart ut er fokuset på motivasjonen til barnehageansatte, hvor de private satser mer på å bygge opp motivasjonen. Denne motivasjonen vil ha en direkte påvirkning på nesten alle styringsmekanismene i Malmi & Brown sin styringspakke. Basert på studiens funn har jeg fremhevet fem ulike elementer som er sentrale og viser viktige forskjeller hos de ulike barnehageaktørene. Den første forskjellen som utmerket seg, er at de private barnehageaktørene har mer fokus på motivasjon og har klare tanker på hvordan de ønsker å motivere sine medarbeidere. De private aktørene har mer fokus på belønninger og kompensasjoner for sine ansatte enn det de kommunale barnehagene har. Videre samsvarer funn med økonomisk teori om at private barnehageaktører har ett ønske om å drive sine barnehager mer kostnadseffektivt, uten at dette ser ut til å ha en direkte påvirkning på opplevd kvalitet av barnehagen. De kommunale barnehagene derimot vil oppleve at dagens budsjetteringsmodell for offentlige tjenester vil virke hemmende for motivasjonen til å drive deres barnehage mer kostnadseffektivt. Disse funnene viser viktigheten av mangfoldet blant barnehageaktører og at mangfoldet er viktig for fortsatt utvikling av barnehagesektoren.en_US
dc.description.abstractThis master's study looks at the internal management of various kindergarten actors, both private and municipal, to see if there are large variations in the operation of kindergartens that can lead to the possibility of private dividends in the sector. To investigate this, I have taken as my starting point the model of the organization's governance package that Malmi and Brown prepared as a procedure for examining the organization's internal governance. I have investigated this by interviewing kindergarten directors and administration employees at the various kindergarten actors. My findings indicate that there are many similar management mechanisms internally among the various day care center actors due to the authorities' requirements through the Day Care Center Act and the framework plan for day care centers. But there are also some clear differences in internal management, where the private actors have a greater awareness of the various internal management mechanisms. Something that stands out clearly is the focus on the motivation of kindergarten employees, where the private sector invests more in building up the motivation. This motivation will have a direct impact on almost all the governance mechanisms in Malmi & Brown's governance package. Based on the study's findings, I have highlighted five different elements that are central and show important differences between the different kindergarten actors. The first difference that excelled is that the private kindergarten actors have more focus on motivation and have clear thoughts on how they want to motivate their employees. The private actors have more focus on rewards and compensation for their employees than the municipal kindergartens have. Furthermore, findings correspond to economic theory that private kindergarten actors have a desire to run their kindergartens more cost-effectively, without this appearing to have a direct impact on the perceived quality of the kindergarten. The municipal kindergartens, on the other hand, will experience that the current budgeting model for public services will have an inhibiting effect on the motivation to run their kindergarten more cost-effectively. These findings show the importance of diversity among kindergarten actors and that diversity is important for the continued development of the kindergarten sector.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleForskjeller i interne styringspakker – kan det føre til asymmetri i barnehagesektoren? : en kvalitativ studie av interne styringspakker i barnehager i Elverum kommune.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record