Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHopland, Arnt Ove
dc.contributor.authorMorgenroth, Marianne
dc.date.accessioned2022-03-03T11:08:34Z
dc.date.available2022-03-03T11:08:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2982768
dc.description.abstractI denne oppgaven undersøker jeg overskuddsflytting blant norskregistrerte flernasjonale selskaper i årene 1993 til 2012. Analysen er todelt. Første analysen belyser overskuddsflytting i alle næringer i privat sektor og er en delreplikasjon av studien til Bakke et al. (2019). Andre analysen omfatter kun bygge- og anleggsbransjen (BA-næring). Ved bruk av deskriptive metoder sannsynliggjøres mulige risikoer for overskuddsflytting i bransjen og deretter undersøker jeg profitabilitetsforskjeller ved hjelp av regresjonsanalyser. I samsvar med Bakke et al. (2019) finner jeg at flernasjonale selskaper har i gjennomsnitt 24,5 prosent lavere profitabilitet enn rent norske selskaper. Profittdifferansen er delvis drevet av økte varekostnader og dels av økte rentekostnader for interne lån. Med unntak av minste selskapene opplever alle størrelsesgrupper en signifikant fall i profitabiliteten når selskaper blir flernasjonale. Profitabilitetsforskjellen stiger fram til innskjerpelse av regelverket og strengere kontrolltiltak i 2007-2008, etter det reduseres avviket i vesentlig grad. Deskriptive analysen av BA-næringen viser at det er relativt stor risiko for overskuddsflytting i bransjen. Antallet flernasjonale selskaper har økt betraktelig og mange av de har tilknytning til skatteparadiser eller andre gunstige skatteregimer. Dette gir mulighet for optimal skattetilpasning gjennom konsernstrukturen. Sammenligning av gjennomsnittsverdier for de ulike selskapstypene viser at flernasjonale selskaper har gjennomgående lavere profitabilitet. Den ubetingede profittdifferansen ser ut til å holde seg på rundt 60 prosent uansett om jeg tar utgangspunkt i totalkapitalavkastning eller profittmargin som profitabilitetsmål. En nærmere analyse av profitabilitetsfordelingen viser at flernasjonale selskaper er konsentrert rundt nullavkastning og underskuddene former en tykkere venstre hale. Dette kan tyde på at flernasjonale selskaper er ganske aktive overskuddsflyttere. Resultatet fra OLS-regresjonen antyder at i gjennomsnitt har flernasjonale selskaper i BA næringen nesten 50 prosent lavere lønnsomhet enn sammenlignbare nasjonale selskaper. Dessverre finner jeg ikke signifikante resultater med faste effekter. På grunn av utelatte variabler kan OLS estimat være skjev og dermed har jeg ikke statistisk grunnlag å påstå at det er profitabilitetsforskjeller mellom flernasjonale og rent norske selskaper i BA-næringen. Resultatene er basert på et utvalg med få observasjoner og det er behov for nærmere undersøkelser med forbedret datagrunnlag.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectregnskap og revisjonen_US
dc.titleOverskuddsflytting i Norge: En empirisk analyse av overskuddsflytting blant flernasjonale selskaper inkludert alle næringer i privat sektor og en analyse av profitabilitetsforskjeller i bygge- og anleggsnæringenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel