Show simple item record

dc.contributor.advisorSelart, Marcus
dc.contributor.authorHorn, Solveig Nordset
dc.contributor.authorRøssaak-Norvik, Sarah M .
dc.date.accessioned2023-02-22T09:59:10Z
dc.date.available2023-02-22T09:59:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3053110
dc.description.abstractFormål: Kjønnslikestilling er et dagsaktuelt og omdiskutert tema. Det er utrolig mange aspekter ved kjønnslikestilling, fra livstruende situasjoner til kulturelle aspekter ved arbeidsplassen. Temaet preger også ofte nyhetsbildet. Dette kan en se ved situasjoner internasjonalt som kampen om kvinners rettigheter i Iran og abortloven i USA, men og nasjonalt i Norge som for eksempel diskusjonen om ny sentralbanksjef i Norges Bank. Som et bidrag til temaet, har vi satt søkelys på kjønnslikestilling i toppledelse i finansbransjen da dette er en bransje preget av lav kvinneandel. Design og metode: Med en eksplorativ tilnærming presenteres tre forskningsspørsmål som studerer hvordan kvinnelige toppledere i den norske finansbransjen opplever kjønnslikestilling. Den innsamlede dataen består av kvalitative primærdata, hvorav datainnsamlingen er gjennomført ved semistrukturerte dybdeintervjuer av 12 toppledere. Resultater: Gjennom analyse av datamaterialet belyser vi flere interessante funn. Det vises til et skiftende fokus i finansbransjen, med en stor grad positiv opplevelse av kjønn i dag. Blant hovedfunnene finner vi at det er variasjon i opplevelsen av forventninger til mannlige og kvinnelige toppledere. Det fremkom at en av faktorene som er med å bedre likestillingsmulighetene i bransjen er nivået av fleksibilitet fra arbeidsgiver. Det vises også til at forfremmelse skjer på like vilkår, men at det eksisterer en barriere grunnet en mangel av kvalifiserte kvinner på toppledernivå, samt at kjønnene utøver ulik atferd. Påstanden fra studien til Halrynjo et al. (2015) om at kvinner er mindre villige til å kjempe for sin egen karriere enn menn gis ikke støtte fra respondentene, men faktorer som familieliv, interesse og risiko kan være forklaringer til denne påstanden. Temaene kjønnsstereotypi, homososial reproduksjon og kulturelle barrierer knyttes til den mannsdominerte finansbransjen. I tillegg viser funnene til at den eksterne kommunikasjonen av likestilling oppleves som sterkere enn de interne tiltakene. Til slutt viser hovedfunnene til tiltak som kan tas for å bedre kjønnslikestilling som behov om en kritisk masse, kommunikasjon av finansbransjen som arbeidsgiver, rollemodeller i finansbransjen og nettverksbygging på tvers av kjønn.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectstrategi og ledelseen_US
dc.titleKjønnslikestilling i finansbransjen : En kvalitativ studie av kvinner i toppledelseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record