Show simple item record

dc.contributor.advisorSelart, Marcus
dc.contributor.authorHaga, Maria
dc.contributor.authorHaga, Hanne
dc.date.accessioned2023-10-09T11:28:43Z
dc.date.available2023-10-09T11:28:43Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3095252
dc.description.abstractHelsesektoren står overfor store utfordringer med et økende behov for helse- og omsorgstjenester, på bakgrunn av en økning i antall eldre med et mer komplekst sykdomsbilde. I lys av disse utfordringene er det følgelig økt behov etter arbeidskraft i helsesektoren. Helsesektoren har vært en sektor preget av høy andel deltidsansatte. Et av tiltakene for å sikre tilstrekkelig kvalifisert personell er å øke andelen heltidsstillinger. Det finnes en del forskning på kvalitetsgevinster av heltid i helsesektoren, men det finnes derimot lite kunnskap om hvilke økonomiske gevinster og kostnader en organisering med heltidsstillinger medfører. Formålet med denne studien er følgelig å undersøke økonomiske gevinster og kostnader som heltidskultur medfører for arbeidsgivere, arbeidstakere og beboere ved sykehjem. I studien er det benyttet et eksplorativt forskningsdesign, med to norske kommunale sykehjem som case. Kvalitativ metode har blitt tatt i bruk som vår primære forskningsmetode, der data er samlet inn gjennom semi-strukturerte intervjuer. Videre har vi benyttet kvantitativ metode, herunder regnskapstall, som komplement til de kvalitative dataene. Vi har også utviklet et teoretisk rammeverk for å besvare studiens problemstilling, hvor studiens funn diskuteres i lys av det teoretiske rammeverket. Et av studiens hovedfunn er at de totale kostnadene per beboer ikke reduseres av å organisere seg med heltidsstillinger. Vi finner tvetydige funn tilknyttet heltidskulturs påvirkning på kostnader knyttet til bruk av vikarer og overtid. Videre finner vi at hvorvidt heltidskultur gir en gevinst for arbeidstakere i form av redusert arbeidsbelastning, i stor grad avhenger av pleietyngde. Et annet funn er at heltidskultur gir en gevinst i form av økt tjenestekvalitet for beboere. Studien gir ikke grunnlag for å vurdere hvorvidt sykefraværet reduseres ved innføring av heltidskultur. Sentrale implikasjoner fra studien er at eksterne faktorer også har betydning for hvilke gevinster og kostnadsbesparelser man oppnår ved heltidskultur, og må følgelig tas i betraktning ved evaluering av heltidskultur.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleHvordan lønner heltidskultur seg i helse- og omsorgssektoren? En eksplorativ casestudie av økonomiske gevinster og kostnader av heltidskultur ved sykehjemen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record