Show simple item record

dc.contributor.advisorJohanson, Bjørn Daniel
dc.contributor.authorVestbøstad, Nina
dc.contributor.authorJohansson, Julia Kittilsen
dc.date.accessioned2023-10-10T09:03:41Z
dc.date.available2023-10-10T09:03:41Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3095404
dc.description.abstractRevisjonsbransjen har i lengre tid vært preget av høy turnover (Revisorforeningen, 2022b). Utskiftningen av ansatte er gjenstand for økt risiko knyttet til kvaliteten på revisjonen og frafall i ekspertise i revisjonsteamene (Gertsson et al., 2017). Samtidig påvirker turnover revisors forhold til klientene (Doll, 1983), som etterspør kontinuitet hos revisor (Revisorforeningen, 2022b). Denne masterutredningen undersøker hvilke faktorer som påvirker kontinuitet og turnover i ekstern revisjon for nåværende og tidligere revisorer med fullført mastergrad i regnskap og revisjon ved NHH i perioden 2005 til 2022, samt hvordan de ulike faktorene og karakteristikk påvirker antall arbeidsår i ekstern revisjon. Utredningen er en kvantitativ studie, hvor data ble innhentet gjennom en spørreundersøkelse. Datagrunnlaget består av 687 respondenter, hvorav 42 % var kvinner og 58 % menn. Undersøkelsen rettet seg både mot de som fortsatt arbeider i ekstern revisjon, de som tidligere har jobbet i ekstern revisjon, samt de som tidligere har jobbet i ekstern revisjon og som har vendt tilbake. Ved bruk av filterspørsmål ble respondentene henholdsvis delt inn i gruppene «Stayere» (32 %), «Flyere» (61 %) og «Boomeranger» (5 %), samt avgrensningsgruppen «Ikke-revisjonserfaring». Undersøkelsen bestod av to segmenter med prekode spørsmål knyttet til demografiske og arbeidsrelaterte forklaringsvariabler. Data fra undersøkelsen gir grunnlag for analysen bestående av en seksjon med deskriptiv statistikk og en seksjon med regresjonsanalyser. Sentrale funn i utredningen er at «Work-Life Balance (WLB)» og «Prøve noe nytt» henholdsvis er de to faktorene som trekkes frem av flest Flyere som årsak til å forlate ekstern revisjon. Begge faktorene er signifikant negativt korrelerer med antall arbeidsår. Det ble i regresjonsanalysen kjørt en modell kun bestående av arbeidsrelaterte variabler, og en modell med både arbeidsrelaterte- og demografiske variabler. Signifikante demografiske variabler er «Mann (kjønn)», «Manager», «Partner», «Alder på sluttidspunkt». Korrelasjonen med antall arbeidsår er negativ for «Mann (kjønn)» og positiv for de resterende demografiske variablene. Det er imidlertid verdt å bemerke at det er de demografiske variablene som forklarer majoriteten av variasjonen i antall arbeidsår i ekstern revisjon, da forklaringskraften faller betydelig når disse utelates. Stayerne legger analysegrunnlaget for kontinuitet hvor et sentralt funn er at mulighet for «Autonomi», utvikling av «Kompetanse», og «Tilhørighet» på arbeidsplassen er faktorer som Managern, Partnern, hyppigst trekkes frem som årsak til å bli værende i ekstern revisjon. For Boomerangene er et bemerkelsesverdig funn at tre fjerdedeler arbeidet i ett av De 5 store revisjonsselskapene på sluttidspunktet, hvorav det på nåværende tidspunkt kun er i underkant av halvparten.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectregnskap og revisjonen_US
dc.titleKontinuitet og turnover i ekstern revisjon : En kvantitativ studie av faktorer som påvirker kontinuitet og turnover i ekstern revisjon for nåværende og tidligere revisorer med fullført MRR-grad fra NHHen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record