• Acquisition of competences in the workplace : human resource development in Statoil 

   Døving, Erik (Report, Research report, 2001-04)
   This report investigates learning within and across units in a large, dispersed organization. Three firm-specific competences were identified as relevant outcomes of learning: Intraorganizational competence, intraunit ...
  • Classification of work-related competences : a critical discussion 

   Døving, Erik (Working Paper, Working paper, 2002-10)
   Work-related competences are the knowledge and skills that can be useful to accomplish our jobs. What are the basic dimensions underlying obvious differences among competences? What is best way to classify competences in ...
  • Diagnoseverktøy for skolen som lærende organisasjon 

   Døving, Erik; Lines, Rune; Tobiassen, Anita Ellen (Arbeidsnotat, Working paper, 2007-12)
   Dette notatet redegjør for diagnoseverktøy for skolen som lærende organisasjon. Verktøyet består av et spørrebatteri som inngår i en større spørreundersøkelse blant medarbeidere i grunnskolen og videregående skole, og er ...
  • Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2002 

   Døving, Erik; Skule, Sveinung (Arbeidsnotat, Working paper, 2002-05)
   Dette notatet er andre underveisrapport fra evalueringen av Kompetanse-utviklings-programmet (KUP). Bedømt ut fra sine målsetninger, innsatsområder, prioriteringer og vilkår for prosjektstøtte er KUP et initiativ som tar ...
  • Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2003 

   Døving, Erik; Ure, Odd Bjørn; Teige, Berit; Skule, Sveinung (Arbeidsnotat, Working paper, 2003-12)
   Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) er et ledd i iverksetting av Kompetansereformen. Utgangspunktet for programmet er at markedet for etter- og videreutdanning ikke fungerer så bra som det bør og kan. Programmet har som ...
  • Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2004 

   Døving, Erik; Ure, Odd Bjørn; Skule, Sveinung (Arbeidsnotat, Working paper, 2004-08)
   Utgangspunktet for programmet er at markedet for etter- og videreutdanning ikke fungerer så bra som det bør og kan. Programmet har som formål å (i) bidra til å gjøre private og offentlige virksomheter bedre i stand til å ...
  • Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2005 

   Døving, Erik; Ure, Odd Bjørn; Tobiassen, Anita Ellen; Lund, Monica (Arbeidsnotat, Working paper, 2005-09)
   Dette notatet er femte underveisrapport fra evalueringen av Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP). Programmets satset i 2003 på spredning og institusjonalisering, og fikk i 2005 i oppdrag å gjennomføre prøveprosjekter for ...
  • Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket 

   Døving, Erik; Folkenborg, Kari; Jakobsen, Stig-Erik; Skule, Sveinung (Rapport, Research report, 2003-04)
   Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket har som hovedformål å bidra til nyskaping og videreutvikling av markedet for etter- og videreutdanning i landbruket, slik at kompetansenivået hos næringsutøveren innen primærlandbruk ...
  • Følgeevaluering av forskningsbasert kompetansemegling : underveisrapport 2005 

   Jakobsen, Stig-Erik; Døving, Erik (Rapport, Research report, 2006-04)
   SNF har fått i oppdrag av Norges forskningsråd (Forskningsrådet) å gjennomføre en følgeevaluering av programmet Forskningsbasert kompetansemegling. Evalueringen skal følge programmet fra april 2005 til juni 2007. I denne ...
  • Følgeevaluering av Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon 

   Døving, Erik; Sand, Roald; Jakobsen, Stig-Erik; Haugum, Margrete; Rusten, Grete; Sand, Anne Grete (Rapport, Research report, 2002-12)
   Det statlige Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon har som formål å bidra til økt verdiskaping gjennom å stimulere til økt utnyttelse av markedsmuligheter både innenfor primærproduksjon og foredling. Denne følgeevalueringen ...
  • HR-feltet i Norge 1995-2014 : stabilitet og profesjonalisering? 

   Døving, Erik; Gooderham, Paul N.; Øhrn, Henrik (Rapport;2015:14, Research report, 2015-12)
   Dette er en sammenstilling av resultater fra fire runder av Cranet-undersøkelsen i Norge. Etter 20 år med HR-undersøkelser i Norge avtegner det seg et hovedbilde. HR er et felt preget av betydelig stabilitet over to tiår ...
  • Kompetanseutviklingsprogrammet 2000-2006 : sluttevaluering 

   Døving, Erik; Ure, Odd Bjørn; Tobiassen, Anita Ellen; Hertzberg, Dagfinn (Rapport, Research report, 2006-12)
   Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) ble satt i gang i år 2000 og ble avviklet i 2006. Denne evalueringen oppsummerer programmets forløp, resultater og måloppnåelse. I tillegg drøfter den, på bakgrunn av erfaringene fra ...
  • Kompetanseutviklingsprogrammets første år : en foreløpig oversikt og vurdering 

   Døving, Erik; Johansen, Lars-Henrik; Skule, Sveinung (Arbeidsnotat, Working paper, 2001-07)
   Notatet gir en oversikt over og foreløpig vurdering av Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP). Hensikten med evalueringen er å undersøke om programmet gir resultater i samsvar med programmets intensjoner, samt å vurdere om ...
  • Learning firm specific knowledge and skills : conceptual issues and empirical results 

   Døving, Erik; Nordhaug, Odd (Working Paper, Working paper, 2002-04)
   The paper discusses the significance of firm specific knowledge and skills resources among employees, discusses strategies for measurement, and reports the results of an empirical study of learning and competence acquisition. ...
  • Realkompetansevurdering i kommuner : sluttrapport 

   Tobiassen, Anita Ellen; Døving, Erik; Olsen, Karen Modesta (Rapport, Research report, 2008-09)
   Dette er sluttrapport fra FoU-prosjektet Realkompetansevurdering i kommuner. Rapporten dokumenterer hvordan kommunene som arbeidsgivere tilrettelegger for realkompetansevurdering og kompetanseutvikling for ufaglærte, hvordan ...
  • Small firm accountancy practices as business advisors : a dynamic capabilities view of the scope of their services 

   Døving, Erik; Gooderham, Paul N. (Working Paper, Working paper, 2005-11)
   We propose that differences in the scope of services accountancy practices provide can be accounted for by differences in their dynamic capabilities. In order to test this we analyze 254 Norwegian small firm accountancy ...
  • Small firm accountants as business advisers : accounting for the differences in their provision of business advisory services in Norway and Scotland 

   Døving, Erik; Gooderham, Paul N.; Morrison, Alana; Nordhaug, Odd (Working paper, Working paper, 2004-04)
   The European business scene is dominated by the SME sector. One important characteristic of smaller SMEs is that they rarely have the resources to conduct accounting duties in-house. Consequently they often seek external ...
  • Turnover, structure and firm specific learning in a large corporation 

   Døving, Erik (Working paper, Working paper, 2004-08)
   This paper studies the acquisition of firm specific knowledge in a major Norwegian oil company. Based on self-report data from 980 managers and professionals the paper investigates the impact of formal structure, informal ...
  • Utvikling av realkompetanse på arbeidsplassen : uformell læring i tre norske virksomheter 

   Døving, Erik; Elstad, Beate; Haugland, Sven Arne (Rapport, Research report, 2001-05)
   Uformell læring på arbeidsplassen er en vesentlig kilde til produktiv kompetanse i arbeidslivet. Dette forskningsprosjektet fokuserte på uformell læring av to ulike hovedtyper arbeidsrelevant realkompetanse: generell ...