• Bruken av Norges inntektsvekst : utvikling i volatiliteten i norsk økonomi og fordeling av inntekstveksten mellom privat og offentlig sektor 

   Karlstad, Håkon; Wiik, Ina Njærheim (Master thesis, 2016)
   Denne masterutredningen studerer oljepengebruken i Norge i et todelt perspektiv. Den første delen tester handlingsregelens påvirkning på volatiliteten i norsk økonomi i en internasjonal sammenheng. Selv om Norge har ...
  • Brukeravgifter i samferdselssektoren : et velferdsteoretisk perspektiv 

   Pedersen, Karl Rolf (;2012:08, Working paper, 2012-01)
   Dette notatet gir en introduksjon til hvordan brukeravgifter i samferdelssektoren bør beregnes, det vil si hvordan optimale brukeravgifter kan finnes. Utgangspunktet er moderne velferdsteori, og fremstillingen er basert ...
  • Economic costs of the Dutch disease: empirical estimates from the Netherlands 

   Kolsaker, Hjalmar Richter (Master thesis, 2015)
   The discovery of natural gas in the Netherlands in 1959 has long been considered one of the main reasons for the poor performance of the Dutch economy in the 1970s and the 1980s. The term "Dutch disease" has since its ...
  • Foreign aid and international public goods : incentives and strategic behavior 

   Pedersen, Karl Rolf (Discussion paper, Working paper, 2002-08)
   This paper considers a stylized model where a donor and a recipient government derive utility from a public good (for example consumption among the poor or defense capacity in the recipient country), in addition to a ...
  • Foreign aid and international public goods : incentives and strategic behavior 

   Pedersen, Karl Rolf (Working Paper, Working paper, 2002-08)
   This paper considers a stylized model where a donor and a recipient government derive utility from a public good (for example consumption among the poor or defense capacity in the recipient country), in addition to a private ...
  • Foreign aid and sovereign credit worthiness 

   Pedersen, Karl Rolf (Discussion paper, Working paper, 2007-12)
   International financial markets are far from perfect. Because of problems related to contract enforcement borrowers often end up being rationed; the lenders tend to constrain the amount lent ex ante in order to motivate ...
  • Generøsitet i sykepengesystemet : en internasjonal sammenlikning av fravær 

   Ingleson, Mari Hansen (Master thesis, 2018)
   Oppgaven forsøker å belyse hvilke mekanismer som påvirker sykefravær. Det legges selvsagt til grunn at hovedårsaken er sykdom, og at noe fravær er uunngåelig. Likevel skal jeg se nærmere på enkelte økonomiske faktorer ...
  • Hva koster en sykehusinfeksjon? : postoperative infeksjoner etter keisersnitt 

   Christensen, Martin Bryne (Master thesis, 2018)
   Formålet med denne masteroppgaven er å kvantifisere samfunnets kostnader knyttet til postoperative infeksjoner etter keisersnitt ved norske sykehus. Kostnadene vil kvantifiseres både per pasient og for samfunnet per år. ...
  • OL i Tromsø: Hva koster egentlig et idrettsanlegg? 

   Pedersen, Karl Rolf (Arbeidsnotat, Working paper, 2008-09)
   I dette notatet illustreres – ved hjelp av et eksempel – hvordan ulike mål på samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til bygging av et OL-relatert idrettsanlegg, kan beregnes. Utgangspunktet er anleggskostnadene vurdert til ...
  • På sporet av den tapte tid : samfunnsøkonomisk kostnad av forsinkelse på jernbane 

   Norløff-Mathisen, Cathinka (Master thesis, 2017)
   Hver eneste dag blir persontog i Norge forsinket. Når dette skjer taper passasjerene tid, og denne tapte tiden koster samfunnet millioner hvert år i tapt verdiskapning i form av tapt produksjon og tapt fritid. Denne ...
  • Population ageing in extended overlapping generations models : a numerical analysis of the financing of the Norwegian national insurance scheme 

   Finstad, John Anders (Master thesis, 2017)
   In recent years, a funding of the Norwegian National Insurance Scheme has been discussed as a sustainability-improving measure in the wake of the financial crisis and an ageing population due to baby boomers entering ...
  • Ringvirkninger fra samferdselsinvesteringer 

   Hagen, Kåre Petter; Pedersen, Karl Rolf; Tveter, Eivind (Rapport;2014:11, Research report, 2014-12)
   Denne rapporten drøfter mernytte i form av økt produktivitet som følge av transportinvesteringer som bidrar til økt lokal konkurranse og større og tettere arbeidsmarkeder. Rapporten tar utgangspunkt i utenlandske studier ...
  • Samfunnsøkonomisk analyse av et vinter-OL i Tromsø i 2018 

   Andersen, Christian; Brunstad, Rolf Jens; Hagen, Kåre Petter; Heum, Per; Pedersen, Karl Rolf (Rapport, Research report, 2008-12)
   Denne rapporten inneholder en beregning av hva det ville ha kostet, sett fra samfunnets side, å arrangere OL i Tromsø i 2018. Både de teoretiske prinsippene som er lagt til grunn og de tallmessige resultatene presenteres. ...
  • Samfunnsøkonomisk analyse av næringspolitiske virkemidler overfor reiselivsnæringen 

   Hagen, Kåre Petter; Hem, Leif Egil; Iversen, Nina M.; Kjerstad, Egil; Pedersen, Karl Rolf (Rapport, Research report, 2011-03)
   I rapporten drøftes det om statlig, fylkeskommunal og kommunal næringspolitikk overfor reiselivsnæringen kan sies å ha en samfunnsøkonomisk begrunnelse. For å kunne karakterisere et tiltak som fornuftig i et samfunnsøkonomisk ...
  • Verdien av en (ny) arbeidsplass (i Nord) 

   Pedersen, Karl Rolf (Arbeidsnotat, Working paper, 2008-12)
   Hva er verdien av en (ny) arbeidsplass – sett fra samfunnets side? Formålet med dette notatet er å skissere – med utgangspunkt i moderne velferdsteori – en metode som kan brukes til å svare på dette spørsmålet. Svaret ...
  • Verdsettelse av Odfjell SE: strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse 

   Stavseng, Henrik (Master thesis, 2015)
   I denne masteroppgaven utføres det en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Odfjell SE. Verdsettelsen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Oppgaven begynner med å presentere Odfjell og kjemikalieta ...
  • Vinter-OL i Oslo i 2022 i samfunnsøkonomisk perspektiv 

   Heum, Per; Bjorvatn, Afsaneh; Hagen, Kåre Petter; Pedersen, Karl Rolf; Skjeret, Frode (Rapport;2014:2, Research report, 2014-03)
   Rapporten presenterer en samfunnsøkonomisk analyse av å arrangere Vinter-OL i Oslo i 2022. Analysen er gjennomført som en del av arbeidet med å kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget for Regjeringen når det skal tas stilling ...