Show simple item record

dc.contributor.authorElvekrok, Ingunn
dc.date.accessioned2007-03-19T08:34:03Z
dc.date.available2007-03-19T08:34:03Z
dc.date.issued2006-07
dc.identifier.isbn82-405-0159-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164337
dc.description.abstractFormålet med avhandlingen har vært å bidra til økt kunnskap om relasjonen mellom ulike former for medvirkning og utfall av endringsprosjekter. For det første ønsket jeg å teste om det er hold i antakelsen om at ulike former for medvirkning gir ulike effekter. Videre ønsket jeg å teste om ulike former for medvirkning forsterket eller utlignet hverandre, og om dette kunne være en forklaring på vanskelighetene med å etablere en empirisk sammenheng mellom medvirkning og resultater av endringsprosjekter. Jeg ser på betydningen av medvirkningsform for effekter av medvirkning i endringsprosess og endringsutfall. I tillegg ser jeg på relasjonen medvirkning – endringsprosess – endringsutfall. Studien er begrenset til strategiske endringer, her definert som planlagte endringer med strategisk intensjon, eller endringer som i ettertid har vist seg å ha strategisk betydning. Rammeverket for studien er basert på litteraturstudier der jeg har knyttet sammen forskning på medvirkning, endring og rettferdighetsteori. De avhengige variablene er delt i fire grupper. Utfall av endringsprosjektet måles gjennom gjennomføring, oppnåelse av mål og hensikt med endringen, endring i tillit og forpliktelse som følge av endringsprosjektet, og læring gjennom endringsprosjektet. Jeg ønsket å inkludere prosessmål i tillegg til utfallsmål. Jeg ser derfor på sammenhengen mellom medvirkning og innhold i endringsprosjektet, vilje og evne til å gjennomføre endring, samt opplevelse av rettferdighet i endringsprosjektet. Studien omfatter 58 strategiske endringsprosjekter gjennomført i 32 bedrifter på Sunnmøre. Felles for respondentene i undersøkelsen er deltakelse på et lederutviklingskurs i regi av læringsnettverket Nordvest Forum AS. Variabler er konstruert ved hjelp av PCA-analyser, og sammenhengene er testet ved korrelasjonsanalyser, regresjon og hierarkisk regresjon. Konklusjonene fra hypotesetestene viser at medvirkning definert gjennom et generelt begrep har begrenset innvirkning på endringsprosess og endringsutfall. Når medvirkning spesifiseres har forklaringsmodellen imidlertid betydelig innvirkning på endringsprosess og endringsutfall og medvirkning påvirker endringsutfall både direkte og gjennom å påvirke endringsprosessen. Videre viser testene at ulike dimensjoner av medvirkningsbegrepet har ulike effekter. Betydningen varierer med hvilken av effektvariablene dimensjonen testes mot. Avhandlingen bidrar til økt teoretisk kunnskap om sammenhengen mellom organisasjonens anvendelse av menneskelige ressurser og dens evne til å realisere endringsprosjekter, og har implikasjoner for organisering og ledelse av endringsprosesser. Den illustrerer videre betydningen av videre utvikling av begrepsinnhold i medvirkning som flerdimensjonalt fenomen.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorges handelshøyskoleen
dc.titleMedvirkning : mer enn medvirkning : effekter av ulike medvirkningsformeren
dc.typeDoctoral thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Organisasjonspsykologi: 268en
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record