Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStensland, Gunnar
dc.contributor.authorSjøberg, Mads Åke
dc.date.accessioned2016-03-30T12:36:15Z
dc.date.available2016-03-30T12:36:15Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383131
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å estimere markedsverdien på selskapet Wilson ASA og dets aksjepris pr. 31.12.14. Oppgavens endelige resultat er beregnet hovedsakelig på bakgrunn av en fundamental verdsettelsesmodell, samt med støtte fra en balansebasert- og en komparativ verdsettelse. Oppgaven starter med en presentasjon av Wilson ASA og shippingbransjen for å gi leseren en grunnleggende forståelse av selskapets historie, oppbygging og gjeldende situasjon. Videre blir mitt valg av metode og verdsettelsesteknikk presentert og begrunnet. Oppgaven tar for seg både analyse av Wilson strategiske- og regnskapsmessige situasjon. Dette er for å styrke oppgavens kvalitet og representativitet. Ved den strategisk analysen gjennomføres en analysering av selskapets mikro- og makroomgivelser ved bruk av en ekstern og intern analyse. De eksterne analyseresultatene viste tegn til en langsiktig bedring i Wilsons lønnsomhet til tross for et tilbudsoverskudd og økte politiske kostnader. Den interne analysen viste tegn til to konkurransefordeler, selskapets omdømme og allianseomfang. Samtidig var selskapets styrker og muligheter knyttet til dets behovskontrakter og potensielle inntjeningsmuligheter ved en effektivisering av flåten. Fra regnskapsanalysen framsto Wilson ASA som mindre likvid og solid i forhold til bransjegjennomsnittet. Til tross for dette fremstår selskapet som lønnsomt, men med en noe lav rentedekningsgrad grunnet lav likviditet. Med utgangspunkt i analyseresultatene og tilgjengelige markedsprognoser estimeres forventingene til selskapets fremtidige kontantstrøm, som deretter ble utarbeidet til et fremtidsregnskap. I forbindelse med den fundamentale verdsettelsen ble selskapets totalavkastningskrav beregnet ved bruk av kapitalverdimodellen og WACC. Den balansebaserte verdsettelsen er gjort på bakgrunn av gjeldende markedssatser i næringslivet og selskapets avkastningskrav, mens den komparative verdsettelsen er gjort ved bruk av multiplikatorene P/B og P/E. Gjennom å vekte de ulike verdsettelsesresultatene anslås en markedsverdi for Wilson ASA på 820,3 millioner kroner. Dette tilsvarer en aksjepris på 19,43 kroner. Som tilleggsinformasjon foretas en sensitivitetsanalyse hvor det sees på hvordan endringer i eksterne makroøkonomiske faktorer påvirket selskapets framtidige resultat før skatt. Analysen viser at små endringer i markedsfaktorene påvirker selskapets verdi betraktelig.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleVerdivurdering av Wilson ASAnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel