Show simple item record

dc.contributor.advisorJørnsten, Kurt
dc.contributor.authorAasland, Maren
dc.contributor.authorHeieren, Kari
dc.date.accessioned2016-09-01T10:27:14Z
dc.date.available2016-09-01T10:27:14Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403359
dc.description.abstractDenne masterutredningen handler om overføring av godstransport fra vei til sjø. Sjøtransport taper terreng i forhold til veitransport og det har derfor vært et økt fokus på å overføre mer godstransport til sjø. Det har vist seg at noen av de viktigste årsakene til at vareeiere velger vei- fremfor sjøtransport er pris, frekvens og rutetilbud. Hensikten med oppgaven vil derfor være å gi en oversikt over sjøtransportens konkurranseevne og se hvilke muligheter som finnes for å forbedre denne. En slik forbedringsmulighet så vi hos noen terminaler i havne-Norge. Gjennom innhenting av tall fra terminaler i Sør-Norge så vi at det var flere aktiviteter i havnene som kan effektiviseres. En effektivisering av disse vil kunne føre til reduksjon av kostnader og tid, noe som kan gi havnene et mer konkurransedyktig tilbud. Slik effektivisering kan blant annet oppnås gjennom implementering av lean. I tillegg har vi sett at en effektivisering av hele sjøtransportens forsyningskjede kan oppnås gjennom bedre planlegging og økt samarbeid mellom de ulike aktørene. Her kan bruk av IT-systemer være et godt verktøy. Foruten dette kan også myndighetenes bruk av incentiver være med på å stimulere til mer overføring. Det er ytret ønske om flere og bedre tilrettelagte incentivordninger fra ulike hold. For å kunne forbedre sjøtransportens konkurranseevne, har vi sett på hva som påvirker lønnsomheten til norske havner. På bakgrunn av konkurranseanalysen vi gjorde av norske havner, så vi at de burde vurdere å endre sin konkurransestrategi fra en differensieringsstrategi til en kostnadsleder- eller fokusstrategi. Vi har også sett at havnene bør ha et økt fokus på å bli en totalfasilitator for å gjøre sjøtransportens tilbud mer attraktivt og konkurransedyktig. Havnene må legge til rette for økt samarbeid og forenkling av prosesser for å kunne tilby en god dør-til-dør-løsning. Til slutt i oppgaven har vi gjort en regresjonsanalyse basert på data fra 14 havner. Her så vi at prosessaktiviteter og samhandling påvirker havners bruk av pris som verktøy for godsvekst. Dette stemmer overens med andre funn vi har gjort. Likevel kan vi ikke bruke resultatene fra regresjonsanalysen til å underbygge vår besvarelse i særlig grad. Dette fordi analysen bygger på et forholdsvis lite utvalg, samtidig som den avhengige variabelen er kategorisk med kun to svaralternativer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleGodstransport fra vei til sjø : en studie av sjøtransportens muligheter for mer overføring av godstransportnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record